Skoleskyss fra Hedmark Trafikk

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole til skolens ordinære start og sluttider.

Ordinær skyss

Ordinær skyss foregår i hovedsak med buss eller taxi. Har du fått innvilget ordinær skyss behøver du ikke å søke hvert år.

Følgende elever har rett til skoleskyss:

  • Elever på 1. trinn med mer enn 2 km skolevei, målt langs korteste farbare vei.
  • Elever på 2.-10. trinn med mer enn 4 km skolevei, målt langs korteste farbare vei.

Delt bosted

Ved delt bosted må eleven bo tilnærmet lik 50% hos hver foresatt for å få skyss til begge bostedene.  
Det er Hedmark Trafikk som avgjør om eleven har rett til fri skoleskyss.

Ved flytting

Ved adresseforandring innad i kommunen, bortfaller skyssen selv om du fremdeles har rett til skyss på grunn av avstand. Ny søknad om skoleskyss må leveres skolen.
Ved flytting ut av kommunen, skal kortet leveres til skolen.

Midlertidig skyss

Midlertidig skyss innvilges etter følgende kriterier:

  • Skadede elever: Legeerklæring leveres til skolen som sender søknad til Hedmark Trafikk
  • Elever med spesielle behov: Søknad sendes skolen som videresender søknad til Hedmark Trafikk.

Trafikkfarlig skolevei

Kommunen kan innvilge skyss ved trafikkfarlig skolevei uavhengig av avstand hjem-skole. Dokumentert søknad leveres skolen.

SFO og fritidsaktiviteter

Skyss til og fra SFO er ikke skolekyss. Skyss til og fra fritidsaktiviteter er heller ikke å regne som skoleskyss. Kommunen eller Hedmark Trafikk har ikke ansvar for denne skyssen. Det er ikke avsatt plass i bussene til denne skyssen.

Mistet eller ødelagt busskort

Hedmark Trafikk har bestemt at det skal kreves gebyr pålydende kr. 100,- når skysskortet er mistet eller ødelagt. Erstatning kreves bare av elever som går på 5.–10. trinn. Faktura vil bli sendt fra kommunen.

Ved vanlig slitasje fås nytt busskort uten kostnad, mot at gammelt kort leveres inn.

Kontroll av busskort

Elever som har busskort (skysskort) skal alltid få være med bussen til skolen til ordinære start- og sluttider. Skysskortet er elevens bevis på at eleven er innvilget fri skoleskyss. Dersom kortet ikke virker, skal sjåføren gi beskjed til eleven. Skolen skriver ut et midlertidig skyssbevis om eleven kan bruke inntil kortet er rettet eller nytt kort er utlevert fra Hedmark Trafikk.

Sjåføren kan inndra skysskortet og eleven kan nektes adgang på buss når skysskortet er sperret. Sperret kort betyr ofte at det ikke er søkt om skoleskyss (farlig skolevei) eller at eleven benytter et gammelt kort.

Gjenglemt busskort

Det skrives ut skyssbevis som gjelder 1 dag slik at eleven kommer seg hjem. Det skrives ikke ut nytt skyssbevis påfølgende dag. Da må det meldes at kortet er mistet.

Overgang til videregående skole

Elever på 10. trinn som skal begynne på videregående skole skal beholde sitt kort fra ungdomsskolen. Husk at det må likevel søkes på nytt til Hedmark Trafikk selv om samme kort skal benyttes. Ta eventuelt kontakt med Hedmark Trafikk om dette. Søknadskjema for elever i videregående skole finnes på Hedmark Trafikk sine nettsider

Vi oppfordrer elevene til å benytte refleksvest til og fra og ved opphold på bussholdeplass.
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten