Folkehelse i Grue

Hvilke faktorer påvirker folkehelsen i kommunen vår?

Folkehelse!

De største utfordringene Grue kommune står overfor når det gjelder folkehelse er:

  • Befolkningsutvikling og –sammensetning
  • Lavt utdanningsnivå
  • Opphopning av levekårsproblemer

En rekke tiltak er i gang allerede, og noen flere må initieres. Et godt kultur- og fritidstilbud, samt møteplasser for alle i alle aldre er noe av det som kan være gode tiltak.

Viktig med lag og foreninger

Samspillet med frivillige lag og foreninger er sentralt, og det arbeidet de frivillige allerede utfører må anerkjennes mer. Veksten i antallet personer over 67 år er en mulighet til å involvere en gruppe av befolkningen som tradisjonelt ikke har vært så fremme i det frivillige liv, men som mer enn noe kan være gode bidragsytere for seg selv og andre til et godt liv og en god helse. Grue kommune må spille på lag med det frivillige liv, men samtidig være en tilrettelegger for gode bomiljøer og aktivitet. Stikkord her er infrastruktur og transport.

Lavt utdanningsnivå

Utdanningsnivået i kommunen er langt under landsgjennomsnittet. Dette er en stor utfordring ikke bare i Grue. I hele Hedmark er det lave grunnskolepoeng og for lav gjennomføringsgrad i videregående skole. Mye viktig arbeid er utført, og mye gjenstår. Kultur for læring er et viktig tiltak kommunen vil delta i. Skal man bli noe må man lære noe. Samtidig er kultur for læring viktig gjennom hele livet og holdningen til læring kan ikke stoppe etter grunn- og videregående skole.

Oversiktsdokumentet er omfattende og innholdsrikt, og gir et godt bilde av forholdene i Grue kommune. Lykke til med lesningen.

Fra dokumentets forord i 2016.

Les rapporten

Hele rapporten kan du lese her

Dokumentet er en del av faktagrunnlaget for planstrategi i Grue kommune.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten