Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Næring
Haakon Gjems, næringsrådgiver
Telefon: 62 94 20 55
Mobil: 918 66 236

Støtteordninger i Innlandet fylkeskommune

(Oppdatert 15. oktober 2020) Innlandet fylkeskommune har flere støtteordninger på regionalforvaltning.no. Aktuelle mottakere kan være gründere og bedrifter.

Støtteordninger for næringslivet

Alle søknader må sendes inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Merk at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

Søk støtte nå 

Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring?

Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finnes på Regionalforvaltning.no, hvor du skriver inn «bedriftsintern opplæring Innlandet» i søkefeltet.

Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye! Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist. 

Bedriftsintern opplæring

Fylkeskommunene har overtatt den den bedriftsretta støtteordningen "Bedriftsintern opplæring" (BIO) fra NAV. Denne blir nå retta spesielt mot de bedriftene som sliter i forbindelse med «koronatiltaka».

Kriterier for ordningen

Kriteriene for ordninga finner du her 

Midlene skal gå til opplæring i bedriftene, spesielt med tanke på å bevare arbeidsplasser og prøve å unngå permitteringer. Det vil nå bli viktig for mange bedrifter å være klare for omstilling og et annet marked enn de kjenner fra før – og opplæring av ansatte er en måte å forberede seg på dette.

Det kan søkes om støtte både til å dekke lønns- og opplæringskostnader. Opplæring kan gis til arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Slik regelverket er nå kan ikke helt permitterte delta i opplæring uten godkjenning av NAV på forhånd, men det jobbes med å få endret denne regelen.

Midler til landbruksutvikling

Fylkeskommunen har også overtatt de landbruksretta utviklingsmidlene fra fylkesmannen. Disse heter nå regionale tilretteleggingsmidler (tidligere UT-midler). Disse midlene er lyst ut sammen med midlene til rekruttering og kompetanse i landbruket, og her er søknadsfristen 30. april. Her kan det også søkes om midler til å avhjelpe virkninga av koronatiltaka. Ordninga retter seg ikke mot enkeltbedrifter, men organisasjoner og samarbeid, kommuner og FoU-institusjoner.

Støtteordninger for næringslivet

Reiselivet har også ei egen støtteordning med søknadsfrist 30. april. Her kan destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter o.l. søke om støtte til utviklingstiltak.

Det er også lagt ut to generelle støtteordninger (jf. nedenfor) for utvikling av næringslivet, der innovasjonsaktører, samarbeidende bedrifter/bedriftsnettverk og offentlige aktører kan søke. Søknadsfrist er 30. april. Merk at det her kan bli endringer for å tilpasse støtteordningene bedre til samfunnssituasjonen som vi opplever nå:

Støtteordningen Bioøkonomi, industri, teknologi og kreative næringer skal støtte opp under prosjekter som gir innovasjon og utvikling innen næringslivet, med spesiell vekt på sirkulærøkonomi og bioøkonomien.

Støtteordningen Økt sysselsetting og kompetanse tilpasset arbeidsmarkedets behov omfatter prosjekter som skal gi næringslivet relevant kompetanse, dessuten tiltak for økt sysselsetting og flere nyetableringer. Kompetansedelen av denne støtteordninga vil bli sett i sammenheng med ordninga for bedriftsintern opplæring – men enkeltbedrifter kan ikke søke om støtte her.

Kontaktinformasjon

Er det spørsmål til dette, kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikten over støtteordninger med kontaktpersoner her.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten