Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00

Send e-post til servicetorget

Skogbrukssjef
Steinar Ausland

Vil du motta informasjon på e-post?
Vi sender jevnlig ut informasjon. Oppgi din e-postadresse til Steinar Ausland og vi legger deg til mailinglisten.

Tilskudd til skogkultur 2020

Skogbrukssjefen presenterer her årets tilskudd innen ungskogpleie, markberedning, nyplanting, suppleringsplanting og gjødsling.

Ei hogstflate må være tilfredsstillende forynget innen 3 år etter hogst

30% tilskudd til ungskogpleie 

Ungskogpleie er et viktig tiltak. Med ungskogpleie menes: løse opp i tette grupper, rydde lauv og avstandsregulere den unge skogen er avgjørende for god produksjon frem mot tynning og hovedhogst. Skogeiere i Grue er gode på å få ungskogpleia utført og vi vil fortsette med å opprettholde fokuset på ungskogpleia i årene som kommer.

I 2019 ble det utført 6115 daa ungskogpleie. Grue kommune har en målsetting om å oppnå 8000 daa ungskogpleie årlig. Hvert år blir det utført mange dekar forhåndsrydding, i fjor 7447 daa. Dette er også bra, men det hadde vært fint om en del av forhåndsryddingstiltakene ble utført tidligere da bestandene fortsatt holder seg i hogstklasse 2. Da vil det være mulig å øke ungskogpleiearealet og redusere forhåndsryddingsarealet.  

Det var 54 skogeiere som gjennførte ungskogpleie i 2019. Kjetil Opsahl ble trukket ut som vinner av ryddesaga. Klem på med ungskogpleie og kanskje du blir den neste heldige vinner av ei splitter ny ryddesag i år! 

Ungskogpleie 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Dekar 6115 5324 8422 6295 7848 6630 6792
Kr/dekar 422 376 345 361 324 341 365

Tabell 1: Utført ungskogpleie i Grue de siste 7 år

20% tilskudd til markberedning

Markberedning er et godt hjelpetiltak for satsing på naturlig foryngelse, og også et godt tiltak før planting av gran. Det har ofte vært angrep av gransnutebiller i plantefeltene de siste årene. Markberedning før planting av gran kan være en god investering for å minske avgangen etter gransnutebillenes herjinger.  

  Markberedning 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Dekar 1037 1271 1487 1127 1800 1444 1326
Kr/dekar 396 359 301 285 280 286 278

Tabell 2: Utført markberedning i Grue de siste 7 år

Tilskudd til nyplanting

Det drives et aktivt og godt skogbruk i Grue med god avvirkning hvert år. Det hogges mest granskog og hvert år blir det mange dekar granskogsmark som må tilplantes.

Klimatilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Det er svært sannsynlig at det går ut noen planter pga gransnutebiller, frost, tørke eller andre ting. Det oppfordres derfor sterkt til at det bestilles og plantes slik at maksimalt tilskudd oppnås utfra de forskjellige bonitetene. Ei hogstflate må være tilfredsstillende forynget innen 3 år etter hogst.  

Det gis 60% tilskudd på inntil 50 planter pr. dekar utover et fastsatt bonitetsavhenging minimumstall:

Bonitet Minimum plantetall pr dekar Tilskuddsintervall uten markberedning Tilskuddsintervall med markberedning
26 220 220 - 270 198 - 248 
23 220 220 - 270 198 - 248
20 200 200 - 250 180 - 230
17 180 180 - 230 162 - 212
14 160 160 - 210 144 - 194
11 130 130 - 180 117 - 167
8 100 100 - 150 90 - 140

Ekstra tilskudd til vårplantingen i år

Det er innført et ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr pr plante for all vårplanting i 2020. Tilskuddet utbetales til alle som utfører planting våren 2020. Der andelsalg eller sentrale landsdekkende aktører utfører plantearbeidet utbetales tilskuddet til disse. Der plantearbeidet utføres av skogeier, eller av lokale entreprenører engasjert av skogeier, utbetales tilskuddet til skogeier.

Søknad om tilskudd skjer samtidig med innsending av skogfondsbilag til kommunen.

Frist for å søke om det ekstraordinære tilskuddet er 1. september.  

Nyplanting 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Dekar 2529 2154 2279 1734 2356 3389 2553
Planter/daa 209 205 223 209 196 161 190
Kr/plante 5,02 4,47 4,27 4,34 4,34 4,03 4,49
Kr/dekar 1050 916 952 908 851 648 854

Tabell 3: Utført nyplanting i Grue de 7 siste år

Tilskudd til suppleringsplanting

Året etter det er planta er det tid for å se på hvordan tilslaget har blitt. I 2020 gis det et tilskudd til suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet slik at produksjonsmuligheten utnyttes. Det gis 20% tilskudd til suppleringsplanting uavhengig av hvor mange planter som suppleres inn. Det er krav om at plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumstallet pr. dekar ved tettere nyplanting (se tabellen over – «Minimum plantetall pr. dekar»).

Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 m som vil inngå i framtidsbestandet kan telles med når plantetetthet etter supplering vurderes.  

Suppleringsplanting 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Antall (stk) 100410 89883 56556 11550 35195 38400 45880
Kr/plante 4,81 5,03 5,22 7,2 4,96 4,51 4,76

Tabell 4: Suppleringsplanting i Grue de siste 7 år

Det ble suppleringsplantet over 100000 planter i 2019. Det er bra!

Tilskudd til gjødsling

Tilskudd til skogsgjødsling ble innført i 2016 etter at tiltaket ble foreslått i rapporten Klimakur 2020. Grueskogbruket responderte godt på innføringen av tilskuddet. Det ble gjødslet henholdsvis 3660 og 4939 dekar i 2016 og 2017. Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med ca. 0,15 m3/dekar.  

Det gis 40% tilskudd til gjødsling. Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal/bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr. felt må oppgis sammen med kartutsnitt som viser beliggenheten av det aktuelle feltet. 

Frist for å levere søknad til kommunen er 15. september. 

Gjødsling 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Dekar 2833 1889 4939 3660 2024 588 680
Kr/dekar 371 340 332 327 272 246 267

Tabell 5: Skogsgjødsling i Grue de siste 7 år

Avvirkning i Grue

Det har vært solide avvirkningstall i Grue de siste 6 årene. I 2019 ble det avvirket 190000 kubikk til en bruttoverdi på i overkant av 89 millioner kroner. Det ble avvirket mest gran, 58%. En sterk gjennomsnitts bruttotømmerpris på 468 kr pr. kubikk, som står seg godt sammenliknet med andre kommuner i Norge.  

Avvirket 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Gran 110856 117624 107927 102329 105894 138051 113780
Furu 69256 59915 78424 74054 73714 99557 75820
Totalt 190617 187079 197652 186459 190376 249453 200273
Total brutto 89329855 82123029 75544494 67882478 71859750 99344982 81014098
Totalt brutto/kubikk 468 439 382 364 377 398 405

Tabell 6: Avvirkning i Grue de siste 6 årene fordelt på gran og furu

Oppsummering

  • Tilskudd Ungskogpleie 30%
  • Tilskudd Markberedning 20%
  • Tilskudd Nyplanting 60% de 50 siste plantene
  • Ekstraordinært plantetilskudd på 1,30 kr pr plante
  • Tilskudd suppleringsplanting 20%
  • Tilskudd gjødsling 40% 

 
Kirkenær 5.6.2020 
Steinar Østli Ausland
skogbrukssjef 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten