Koronavaksinering i Grue

Her finner du informasjon om koronavaksinasjon i Grue kommune.

Antall vaksinerte

Tabellen viser antall folkeregistrerte i Grue som er vaksinert. Tallene oppdateres automatisk hver virkedag ca. kl. 13. Det kan være forsinkelser i registrering til SYSVAK og tallene kan derfor endre seg noe over tid.  

Antall vaksinerte i Grue

Informasjon om Covid-19 vaksinering i Grue kommune

Innbyggere som har fått dose 2 av Covid-19 vaksinen kan nå få dose nummer 3. Se punktet om Oppfriskningsdose nedenfor for mer informasjon om intervaller for å kunne få oppfriskningsdosen. For å få time til å sette dose 3 med Covid-19 vaksine er det følgende fremgangsmåte som gjelder i Grue kommune:

Dr. Lerner og Schjelderup-Høyes Legekontor

 • Oppfordrer til å sende dialogmelding via pasientsky (ikke booke time). Ellers ringe 62 94 49 10 i legesenterets åpningstid for bestilling av time.
 • (15. februar). 16. februar er det drop-in vaksinering ved dr.Lerner og Schelderup-Høyes legekontor mellom kl.10:00-17:00.

Furubo legesenter

 • Har du fastlege hos oss, vil du bli kontaktet ang time til vaksine.

Reza Samimi Legeri

 • Har du fastlege hos oss, vil du bli kontaktet ang time til vaksine.

Status vaksinering februar, mars og april

(20.april) Det har blitt satt noen hundre oppfriskningsdoser i februar, mars og april, men spesielt i mars og april har det blitt vaksinert forholdsvis lite.  Årsaken til det er bl.a. at det har vært mye smitte i samfunnet.  Har man hatt covid 19, trenger man ikke ta vaksine. Når man har hatt covid 19, så betegnes det som en immunologisk hendelse på lik linje med en vaksinedose, dvs: å ha gjennomgått covid 19 = 1 vaksinedose.

Fastlegene i Grue har gjort en kjempejobb  under vaksineringen og anser seg som ferdige med koronavaksinering i denne omgang. Men legene har koronavaksiner på lager til enhver tid hvis etterspørsel. Folkehelseinstituttet oppfordrer på det sterkeste til de som tilhører gruppen med alvorlig svekket immunforsvar om å ta imot en 4. vaksinedose. Den kan gis 3 mnd. etter grunnvaksineringen.

Til høsten (eller kanskje før) blir det muligens tilbud om en 2. oppfriskningsdose til eldre og de som tilhører medisinske risikogrupper i samfunnet, sier assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm. FHI vurderer også om tilbudet skal gjelde flere grupper, men først må vaksinen godkjennes av EMA (det europeiske legemiddelbyrået) og Legemiddelverket for en 2. oppfriskningsdose.

Kortversjon oppdatert tabell om vaksineanbefalingene:

https://www.fhi.no/contentassets/5f66e14a77ff459ea454aac8df867c86/tabell-oppsummering-vaksineanbefalinger-9-3-2022.pdf

 

Målsettinger for vaksinasjon framover

Grunnvaksinering:

 • Alle 16 år og eldre som ikke har startet grunnvaksinering bør ta 2 doser med mRNA-vaksine så snart som mulig.
 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta 3 doser mRNA-vaksine som en del av sin grunnvaksinering.
 • Barn født 2006-2009 (12-15- åringer) kan få dose 2 mRNA-vaksine (Pfizer/B), 8-12 uker etter dose 1 hvis foresatte og barnet selv ønsker det.
 • (1.februar) Råd om 3. dose til alle barn/unge med alvorlig svekket immunforsvar, gjelder nå for alle aldersgrupper fra 5 år og oppover. For barn mellom 5 -11 år brukes barnevaksinen Comirnaty (Pfizer) 10 mikrogr/dose, mens barn/unge fra 12 år brukes Comirnaty 30 mikrogr/dose. Intervall mellom 2. og 3. dose skal være minimum 4 uker.

Tilbud vaksinering barn 5-11 år

(23. januar). Barn født 2010 til 2016 (barneskolen og siste år i barnehagen) får nå mulighet til å få koronavaksine. Barn født i 2017 som har fylt 5 år kan også ta imot tilbud om vaksinasjon. Vaksinering av disse aldersgruppene er ikke en direkte anbefaling fra helsemyndighetene om at de bør ta vaksinen, men et tilbud. Foresatte kan dermed la sitt barn vaksineres dersom de/barnet selv ønsker det.

Dette kan være aktuelt for:

 • Barn med kroniske sykdommer (tilsvarende grupper som anbefales influensavaksine).
 • Familier der barn har nær kontakt med personer med særlig behov for beskyttelse.
 • Barn som har økt risiko fordi de skal flytte til, eller oppholde seg i land med høyere smitterisiko eller dårligere tilgang til helsetjenester enn Norge, eller barn som av andre grunner lever i en utsatt situasjon.

En dose vurderes å gi best nytte-ulempebalanse, men det er mulig å gi dose 2 etter 8-12 uker (helst så nært 12 uker som mulig) der barnet selv/foresatte ønsker det (kortere intervall hvis særlige forhold tilsier det).

Barn som har gjennomgått covid-19 har oppnådd god immunitet og bør ikke ta vaksine før det har gått minst 3 mnd. etter sykdommen.

Kommunen får tilsendt barnevaksiner (BioNTech/Pfizer) i løpet av uke 4.

(24. januar) Ny informasjon fra helsemyndighetene:

Barn 5-11 år med alvorlig grunnsykdom går fra «kan» til «bør» la seg vaksinere.

For denne gruppen vil to doser med 8-12 ukers intervall i de fleste situasjoner være aktuelt. I noen situasjoner kan intervallet være kortere, men ikke mindre enn 3 uker (minimumsintervall).

Følg link for øvrig informasjon om vaksinasjon barn/unge:

https://www.helsenorge.no/koronavirus/koronavaksine/

Det må innhentes samtykke for hver dose ved koronavaksinasjon av barn under 16 år. Samtykkeskjema for barn og unge under 16 år (på flere språk) finnes her:

https://www.fhi.no/publ/skjema/samtykkeskjema---vaksinasjon-av-barn-unge-under-16-ar/

Ta med signert samtykkeskjema til vaksinering.

For bestilling av time, ta kontakt med ett av fastlegekontorene i kommunen, det gjelder både for vaksinering av barn 5-11 år og ungdom 12-15 år.

Oppfriskningsvaksinering:

 • Alle 45 år og eldre bør ta en oppfriskningsdose så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle 18-44 år med underliggende risikotilstander ( tidligere prioriteringsgruppe 4 eller 7) bør ta en oppfriskningsdose

så snart det er gått 20 uker siden siste dose i grunnvaksineringen.

 • Alle med alvorlig svekket immunforsvar bør ta en oppfriskningsdose (dose 4) 3 måneder etter siste dose i grunnvaksineringen.
 • Alle andre 18-44 år kan ta en oppfriskningsdose minimum 20 uker etter siste dose i grunnvaksineringen hvis de ønsker.
 • Oppfriskningsvaksinering er ikke godkjent for de under 18 år.

Både menn og kvinner under 30 år anbefales nå å velge Comirnaty (Pfizer/B)- vaksinen fremfor Moderna pga. mindre risiko for hjerteposebetennelse.

Oppfriskningsdose

Ungdom 17-18 år

(10. januar) Ungdom 17-18 år kan få oppfriskningsdose ved fylt 18 år – det er viktig å huske på at 20 ukers intervallet overholdes og spesielt gutter 18-29 år bør velge Comirnaty (Pfizer/BioNTech) – vaksinen fremfor Spikevax (Moderna) pga. risiko for hjertemuskelbetennelse (Myokarditt).

Intervall personer med alvorlig svekket immunforsvar

 • Mottatt 3 doser i primærvaksinasjonsserien, kan intervall mellom 3. dose og oppfriskningsdose reduseres ned til 3 måneder/13 uker.
 • Oppfriskningsdosen vil for disse personene bli dose nr. 4. (52 uker/12 måneder x 3= 13 uker).

Ekstra dose mRNA- vaksine til Janssen-vaksinerte:

Fullvaksinasjon med én dose covid-19 Janssen-vaksine ser ut til å gi noe lavere beskyttelse mot infeksjon og koronasykdom enn de som er vaksinert med to doser mRNA-vaksine. FHI anbefaler derfor at personer som er vaksinert med én dose covid-19 Janssen-vaksine tilbys én dose mRNA-vaksine.

Anbefalt intervall mellom covid-19 Janssen-vaksine og mRNA- vaksine er 8 – 12 uker.

Følg link under for å lese om oppfriskningsdose til personer som tidligere har gjennomgått covid-19:

https://www.fhi.no/contentassets/6ee0073374d94a059d0bfcf1b0be9576/informasjonsbrev-nr-33-om-koronavaksinasjonsprogrammet.pdf

(8. februar) Ny oppdatert tabell med kortversjon av vaksineanbefalingene:

https://www.fhi.no/contentassets/5f66e14a77ff459ea454aac8df867c86/tabell-oppsummering-av-vaksineanbefalinger-4.2.2022.pdf

Nå kan du velge koronavaksine

God tilgang på begge vaksinetyper som tilbys i koronavaksinasjonsprogrammet, innebærer at du nå kan velge hvilken vaksinetype du ønsker. Det opplyser Folkehelseinstituttet.

Leveranser fra BioNTech/Pfizer skjer fortløpende de kommende ukene. Folkehelseinstituttet sender koronavaksiner til kommuner som bestiller, så snart som mulig. Utsendingen kan ta noe tid ettersom instituttet nå forbereder utsending til kommunene av årets influensavaksiner.

Dette betyr at de som så langt ikke har startet på eller fullført koronavaksineringen, ikke kan forvente at begge vaksinetyper alltid er tilgjengelige i kommunens vaksinasjonstilbud.

Ny vaksine

(7.februar) I uke 10 kommer ny godkjent koronavaksine; Nuvaxovid fra Novavax. Dette er en proteinbasert vaksine som bygger på en mer tradisjonell vaksineteknologi enn mRNA-vaksinene. Vaksinen er godkjent for alle over 18 år. Vaksinen har vist å gi god beskyttelse mot koronasykdom. Dagens kunnskapsgrunnlag gir ikke grunnlag for å foretrekke Nuvaxovid framfor mRNA- vaksiner, verken ved grunnvaksinasjon eller oppfriskningsdose. Nuvaxovid kan allikevel være aktuell til personer som av ulike årsaker ønsker å benytte en annen koronavaksine enn mRNA- vaksine.

Vaksinering 12-15-åringer

(22. november) Barn født i 2009 som har fylt 12 år etter at øvrig skoleungdom fikk tilbud om koronavaksine i september og som ønsker vaksinen, kan om ønskelig ta kontakt med fastlege for å få vaksine.

Barn mellom 12-15 år må ha skriftlig samtykke fra to foresatte. Følg link under «Les mer» for samtykkeskjema og øvrig informasjon.

Vil du bestille vaksine?

(2. september) Vi jobber for å vaksinere flest mulig gruesokninger, fortest mulig. Legene har vaksiner på lager og kan tilby vaksine til deg som ønsker dose 1, eller deg som vil ha fremskyndet dose 2. Det må ha gått minst 21 dager fra du fikk dose 1, til du får dose 2.

Ta kontakt med fastlegen din for å avtale tid. Hvis du ikke har fastlege i Grue, kan du ta kontakt med den legen du ønsker:

Fastlege i annen kommune

Dersom du har fastlege i annen kommune, kan du ta kontakt med et av legekontorene i Grue for å registrere deg for vaksinasjon: 

 • Dr. Lerner og Dr. Schjelderup-Høye: telefon 62944910
 • Dr. Christiansen: telefon 62942200
 • Dr. Samimi: telefon 62942212 

Vaksinering 16- og 17-åringer 

(25. august) For Grue-ungdom født i 2004 og 2005 vil vaksinasjon foregå i den videregående skolen. De som er elever ved Solør videregående skole, NTG, Sentrum, Øvrebyen og Skarnes videregående skole, vil få tilbud om vaksine i uke 36. Vaksinen vil bli gitt ved de respektive skolene, uavhengig av bostedskommune.

Vi planlegger vaksinasjon

Fremskyndet vaksinering dose 2

(17. august) Nye retningslinjer fra FHI gjør at vi fremskynder dose 2. -Dette vil føre til at våre innbyggere blir fullvaksinert så snart som mulig, sier kommuneoverlege Jan-Øyvind Lorgen.

Vaksinering av gravide

Gravid helsepersonell - oppfriskningsdose

( 1. desember) Gravide kvinner har en høyere risiko enn ikke-gravide kvinner på samme alder for å utvikle et alvorlig sykdomsforløp av covid-19, selv om den absolutte risikoen er lav. Det foreligger derfor en anbefaling om at alle gravide bør være fullvaksinert med to doser koronavaksine. Helsepersonell som er gravide og som er fullvaksinerte er selv godt beskyttet mot alvorlig sykdom, og indikasjon for oppfriskningsdose er i hovedsak for å beskytte pasienter mot smitte. Gravid helsepersonell som selv ønsker vaksinasjon med en oppfriskningsdose fordi de jobber med pasienter, vil ha mulighet til å få dette på lik linje med ikke-gravid helsepersonell. Gravid helsepersonell som ikke ønsker oppfriskningsdose, må respekteres for et slikt valg.

(23. august) Folkehelseinstituttet anbefaler nå at alle gravide kvinner i Norge får tilbud om vaksine mot covid-19. Det anbefales at de får tilbud om to doser mRNA-vaksine, og at vaksine foregår i 2. eller 3. trimester. Gravide som tilhører en risikogruppe for alvorlig forløp av covid-19, kan også vaksineres i 1. trimester. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel. 

Gravide anbefales fullvaksinasjon i svangerskapet, men minimumsintervallet må overholdes: minst 3 (for Comirnaty) og 4 uker (for Spikevax). Vaksine kan også gis til kvinner som ammer.

Pedagogisk personell er fullvaksinert

(16. august) Kriseledelsen besluttet forrige uke at lærere og ansatte i barnehage og SFO skulle få dose 2 før skolestart. Vaksineringen ble gjennomført raskt. Til sammen fikk 69 ansatte vaksine. 

(6. januar). Rask gjennomføring av vaksinering med oppfriskningsdose til pedagogisk personell som ønsket det.

Til deg som har fått AstraZeneca

Regjeringen vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2.

For Grue sin del gjelder dette 90 personer. De vil få tilbud om dose 2 med Pfizer-vaksinen, og vaksinering vil skje 26.-28. mai. Vaksinandene vil bli kontaktet om oppmøtetidspunkt. Kommunen får ekstra doser for å dekke dette behovet.

Forlenget intervall mellom doser

Flere blir raskere vaksinert

Fra og med uke 20 gikk FHI over til 12 ukers doseintervall nasjonalt, men kommunene skal fortsatt forholde seg til skille mellom grupper under 65 år uten underliggende sykdommer og de med.  Hensikten er å vaksinere flere, raskere.

 • 6 ukers doseintervall gjelder for alle over 65 år og alle under 65 år med underliggende sykdommer.
 • Personer tilhørende gruppe 4 med nedsatt immunforsvar skal også ha det korteste intervallet.
 • 12 ukers intervall gjelder for alle under 65 år uten underliggende sykdommer.

Når vi nå får vaksiner fra FHI, oppgis det hvor mange doser som skal brukes som hhv første og andre dose.

Les mer: Utvider tidsintervall mellom vaksinedoser - slik at flere blir raskere vaksinert (fhi.no)

Plan for vaksinering

Grue kommune har gode planer for vaksinasjon. Det er fastlegene som kjenne sine pasienter best og som har ansvaret for vaksinering. Vi får tildelt vaksiner i det nasjonale vaksineprogrammet, og vi vaksinerer fortløpende. Dersom vi på et tidspunkt får mange vaksiner, har vi også plan for massevaksinering.

Det er fastlegen som tar kontakt med sine pasienter for å tilby vaksinen. Se prioriteringslisten litt lenger ned på siden.

På vaksinasjonsdagen må du huske

 • Utfylt egenerklæringsskjema
 • Dersom du bruker blodfortynnende medisiner (Marevan, Warfarin, Lixiana, Eliquis, Xarelto eller Pradaxa), så skal du ta denne medisinen etter du har blitt vaksinert.
 • Du skal ikke møte til vaksinasjon dersom du har forkjølelsessymptomer, feber over 38C eller andre tegn på infeksjonssykdom.
 • Du skal heller ikke møte til vaksinasjon dersom du er i karantene eller venter svar på koronatest

Ta med munnbind hvis du har. Hvis ikke får du utdelt.

Prioriteringsliste 

Når kan jeg få vaksine?

Vi følger prioriteringslisten fra Folkehelseinstituttet. Det er ikke mulig å avvike fra denne. Du vil bli kontaktet av din fastlege når det er din tur.

Basert på råd fra Folkehelseinstituttet, har Regjeringen gitt følgende prioriteringsrekkefølge:

 1. Beboere i sykehjem
  1. Utvalgte helsepersonellgrupper
 2. Alder 85 år og eldre 
 3. Alder 75-84 år 
 4. Alder 65-74 år og personer med høy risiko mellom 18 og 64 år med følgende sykdommene/tilstander:
  1. Organtransplantasjon
  2. Immunsvikt
  3. Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  4. Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  5. Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
  6. Kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
 5. Alder 55-64 år med underliggende sykdom/tilstand 
 6. Alder 45-54 år med underliggende sykdom/tilstand 
 7. Alder 18-44 år med underliggende sykdom/tilstand 
 8. Alder 55-64 år
 9. Alder 45-54 år 
 10. 18-24 år og 40-44 år
 11. 25-39 år 
 12. 16-17 år
 13. 12-15 år

Du kan lese mer om kriteriene på Folkehelseinstituttets sider

Tilbud om vaksine

Du vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Vaksinen er gratis for alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Dersom du blir kontaktet av noen som tilbyr deg vaksine mot betaling, er dette svindel.

Transport til vaksine

Reise til vaksinering for korona anses som forebyggende arbeid, og dekkes ikke etter pasientreiseforskriften § 7. Unntak gjelder for pasienter i risikogrupper hvor det er dokumentert av lege at det er nødvendig for dem å ta vaksinen. Mer informasjon: pasientreiser.no

Vaksiner

AstraZeneca-vaksinen

(oppdatert 26. april) Grue kommune følger nasjonale anbefalinger og har stanset vaksinering med AstraZeneca. Vi vil følge Folkehelseinstituttets anbefaling om at alle som har fått første dose med AstraZeneca-vaksinen, får tilbud om en mRNA-vaksine som dose 2. 

Pfizer-vaksinen

Folkehelseinstituttet har endret sine anbefalinger om doseintervallet for Pfizer/BioNtech-vaksinen. Fra 15. mars skal dose 2 gis etter 6 uker. Dette gjøres for at flest mulig av våre eldre og innbyggere med risikofaktorer, skal få dose 1. Hvis du likevel har fått time for å få den andre dosen, skal du motta denne som planlagt.

Godt smittevern fortsatt viktig

Det vil komme nye forsyninger av vaksine hver uke, men det vil ta lang tid før alle som anbefales vaksinasjon får tilbudet, derfor vil smittevernråd fortsatt gjelde. Så i mellomtid må vi huske:

 • God hånd- og hostehygiene
 • Holde 1 meter avstand til andre enn de du bor med
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør ta en test

Brosjyrer

Koronavaksine

Brosjyre: Koronavaksine på 1-2-3

Brosjyrer på flere språk

Informasjonsark om vaksinen fra BioNTech/Pfizer

Informasjonsark om Moderna-vaksinen

Informasjonsark om AstraZeneca-vaksinen

Egenerklæringsskjema

Egenerklæringsskjema for koronavaksinering (fyll ut og ta med på vaksinasjonsdagen)

Mer informasjon

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke