Planer- og styringsdokumenter

Kommunal planstrategi

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden.

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer, og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse. Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

Kommuneplaner:

 • Kommuneplan samfunnsdel (inkl arealstrategi)
 • Kommuneplan arealdel
  • Reguleringsplaner
  • Utviklingsplan for Vestmarka
 • Energi- og klimaplan
 • Kulturminneplan
 • Fag- og temaplaner

Temaplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk. Temaplaner gjelder som regel for en periode på flere år, og mange av dem blir revidert etter en tid.

Samfunn og næring

 • Trafikksikkhetsplan
 • Strategisk næringsplan
 • Stedsutvikling Svullrya
 • Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Strategisk IKT-plan
 • Plan for viltforvaltning
 • Arkivplan

Oppvekst

 • Årshjul
 • Skolepolitisk plattform
 • Strategiplan kulturskolen

Helse og velferd

 • Boligsosial handlingsplan
 • Felles plan mot rusmidler i Solør
 • Plan mot vold i nære relasjoner
 • Plan mot vold i nære relasjoner i Glåmdalen
 • Plan for flyktningearbeidet
 • Pleie- og omsorgsplan
 • IA-plan (plan for Inkluderende Arbeidsliv – forebygging, oppfølging og tilrettelegging av sykefravær)
 • Smittevernplan for Solør
  • Pandemiplan
  • Tuberkulosekontrollprogram
  • Prosedyre chlamydia
  • Gode råd om sykdom og helse hos barn

Administrasjonen og rådmann

Budsjett og økonomiplan

Rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten.

Årsmelding og årsberetning

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsmelding.

I tillegg til en beskrivelse av måloppnåelse inneholder årsmeldingen et årsregnskapet og årsberetningen. Rapporten er en melding til politikerne om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått.

Regionale planer

Planer som ivaretar regionale løsninger utarbeidet i regi av Glåmdal Regionråd, Hedmark fylkeskommune, Hedmark IKT etc.

Veteranplan for Kongsvingerregionen
Arealstrategi for næringsområder 
 
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten