Politikk

Politisk møtekalender

Møtekalender med saksdokumenter

Møteplan for 2019 ble vedtatt i Kommunestyret den 10.12.2018 (KS 097/18).

Møteplan for kommunestyret, formannskapet og politiske råd og utvalg finner du her.

Lokaldemokrati

Vi er alle innbyggere i en kommune og møter den kommunale virksomheten i alle livets faser. Kommunen skal løse en del oppgaver, og det er de folkevalgte som har ansvaret for at innbyggerne får tilgang til de kommunale tjenestene.

Folkevalgte skal i sitt arbeid ivareta flere roller, blant annet:

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

Politikk handler om å forvalte samfunnets fellesansvar og bidra til at man har en tjenesteproduksjon og utvikling som kommer alle kommunens innbyggere til gode. Det er i mellomrommet mellom det lovpålagte og de klart definerte regler at rommet for skjønn som lokalpolitikk kan praktiserer. De beste resultatet finner man som oftest gjennom åpne konstruktive diskusjoner og prosesser. Hele kommunestyret har både rett og plikt til å bidra til dette, og har et felles mål om å utvikle Grue.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og setter langsiktige mål for rammer og drift. De er kommunens styrende myndiget med ansvar for hele den kommunale virksomheten.
Kommunestyret og formannskapet skal sammen med utvalgene ha en klar styringsfunksjon.
Kommunestyret velges av kommunens innbyggere.

I Grue kommune består kommunestyret av 19 representanter.

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører.

Ordføreren er kommunens øverste politiske tillitsvalgt, og velges for den samme perioden som kommunestyret. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter.

Wenche Huser Sund fra partiet Høyre (Felleslista) er valgt som ordfører i Grue i perioden 2015-2019.
Mobil: 906 16 307
E-post til ordfører

Åse Bjerke Lilleåsen fra partiet Senterpartiet er valgt som varaordfører i Grue i perioden 2015-2019.
Mobil: 950 36 966
E-post til varaordfører

Ordfører og varaordfører

Formannsskapet

Formannsskapet i Grue består av 7 medlemmer, valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

Medlemmer Varamedlemmer
Felleslista (H, V, KrF og SP)  
1. Wenche Huser Sund, ordfører 1.  Berit Hanestad
2.  Åse B. Lilleåsen, varaordfører 2.  Anita Madshus
3.  Per Guttorm Haarstad 3. Ola Rostad
4.  Ivar Elias Lingaas 4.  Gunn Elin Krav Bakke
  5.  Magnhild Viken Moe
Arbeiderpartiet  
1.  Kaja Sillerud Haugen 1.  Helle Oltedal
2.  Aasmund Aaseth 2.  Tore SKarpnord
3.  Roman Drazkowski 3.  Herdis Bragelien
  4.  Mie Nilsen

Komiteene

Komite for Omsorg og miljø

Komite for Næring, oppvekst og kultur (NOK)

Kontrollutvalget

Kontrollutvalgets leder: Ragnar Nyman

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

 • Tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.
 • Regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
 • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)
 • Selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
 • Tilsyn med kommunens revisjonsordning

Sekretariat for kontrollutvalget er Glåmdal sekretariat IKS. E-post til sekretariatet

Kommunens revisor er Hedmark Revisjon IKS. E-post til revisor

Råd og utvalg

Elderådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Harald Stenvadet - leder
Mobil: 901 55 353 
1. Kåre Jørgensrud
2. Knut Lilleåsen   2. Else Waalberg
3. Audhild Amundsen  3. Liv Rolsdorph
4. Solveig Petra Hansen 4. Ivar Lingaas
5. Tore Skarpnord    5. Ragnar Nyman

Råd for likestilling av funksjonshemmede

I Grue har rådet vært oppnevnt siden 1994. Rådet oppnevnes for valgperioden og består av 5 medlemmer. Kommunestyret velger 2 medlemmer fra politiske organ, 1 medlem velges fra administrasjonen etter forslag fra rådmannen og 2 medlemmer velges fra funksjonshemmedes organisasjoner etter forslag fra disse.
Oppgavene til Råd for likestilling av funksjonshemmede omfatter alle saker som angår de funksjonshemmede.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Gunn Frysjøenden - leder
Mobil: 414 40 596
1. Turid Storli
2. Arni Bjørn Haraldsson - nestleder 2. Johnny Eriksen
3. Monica Silihagen Bekken 3. Inger Skauen
4. Mariann Holseter 4. Kirsten M. Sagerud
5. Liv Merete Brattli 5. Anita Larsen - sekretær

Barne- og ungdomsrådet

Formålet med Barne- og ungdomsrådet (BUR) er å fremme barns og unges interesser i nærmiljøet. BUR skal styrke og hjelpe barn og ungdommer i beslutningsprosessene i kommunen. BUr deltar en gang i året på et kommunestyremøte hvor de opptrer som høringsorgan for kommunen i de saker som berører barn og ungdommer.

Leder: Haakon Andrè Myhren
Nestleder: Asya Dogan
Sekretær: Tijana Dukic
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 0423
Webredaktør: Agnete Bekkesletten