Stortingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortings- og sametingsvalget 2021.

Stemmeurne

Valgresultater

Det var 73,9% av gruesokningene som stemte ved Stortingsvalget 2021.

Stemmelokaler og åpningstider

Oversikt over stemmelokaler og stemmetider på valgdagen mandag 13. september 2021: 

Nr. Krets Stemmested Åpningstid
01 Kirkenær Grue rådhus, Kirkenær 10.00-20.00
02 Grinder Grinder samfunnssal 10.00-19.00
03 Namnå Namnå samfunnssal (tidl. Gromungen barnehage) 10.00-19.00
04 Refset Refset gymsal 10.00-19.00
05 Svullrya Svullrya samfunnssal (tidl. skole) 12.00-19.00

Det vil stå informasjon om hvilket valglokale du tilhører på valgkortet som blir sendt ut i forkant av valget.

Husk legitimasjon og valgkort!

Du må ta med legitimasjon med fullt navn, bilde og fødselsdato. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ikke få avgi stemme uten legitimasjon. Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.

Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Stemmegivning ved sykdom, karantene eller isoloasjon

Dersom du er syk, i karantene eller i isolasjon, skal du ikke møte opp i et valglokale. Ta da kontakt med sentralbordet på telefon 62 94 20 00 (9-14) for å avtale hvordan du kan avgi din stemme. 

Du kan etter søknad til valgstyret, avgi stemme ved stortingsvalget der du oppholder seg. Søknaden, som også kan være muntlig pr. telefon, skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10.00 på valgdagen. Merk at dette gjelder velgere som oppholder seg innenriks, er manntallsført i kommunen og på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19 ikke kan avgi stemme i et valglokale (§ 9–3 annet ledd).

Dersom det skulle bli et lokalt utbrudd av covid-19, er det mulig at vi oppretter et ekstra valglokale. Følg med på vår hjemmeside og facebook for informasjon fortløpende. 

Står du i manntallet?

Mantallet legges ut til ettersyn for hele kommunen på Servicetorget og biblioteket i samsvar med valglovens §2-6 så snart det er tilgjengelig. 

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet

Når utenlandsoppholdet har vart i mer enn 10 år, opphører den automatiske manntallsføringen. De som da ønsker å delta ved valget, må sende søknad om å bli innført i manntallet. Søknaden sendes den kommunen der vedkommende sist var registrert som bosatt.

Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Det anses ikke påkrevd med noen attestasjon av statsborgerskapet. Søkerens egen erklæring er nok. I de fleste tilfeller vil søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagskonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, jf. valgloven § 2- 4 tredje ledd. Søknader som er feilsendt må sendes til rett kommune.

Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. 

Sametingets valgmanntall i Grue er nå lagt ut i servicekontoret til offentlig gjennomsyn.

Stemmerett

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, valgloven § 2-1.

Norske statsborgere som:

 • Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
 • Er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
 • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

Alle som har stemmerett ved stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene i § 2-1, dersom de er:

 • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
 • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
 • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

Forhåndsstemming

Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme til Stortings- og sametingsvalget i alle landets kommuner i perioden 10. august til 10. september.

Åpningstider i Grue

I Grue er forhåndsstemmingen åpen hver ukedag kl. 9-15 i Grue rådhus (servicetorget og biblioteket).
Det er i tillegg mulig å stemme på Grue rådhus, servicetorget og biblioteket:

 • Alle ukedager kl. 9-15
 • Lørdag 4. september kl. 11-14
 • Tirsdag 7. september kl. 9-19

På Grue helsetun er det mulighet for å stemme mandag 6. september kl. 12-15.

Bruk gjerne hele åpningstiden for å unngå kø. Dersom du er syk eller er i isolasjon eller karantene, må du vente med å avgi stemme til du er frisk.

Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du avgi stemme i god tid slik at stemmen din rekker fram til din folkeregistrerte kommune innen 14. september kl. 17.

Er du syk eller ufør?

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg (ambulerende stemmegivning). Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen din der.

Tilhørighet i annen kommune

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Oppholder du deg i utlandet?

Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller per brev.

Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å semme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at det bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg

Forhåndsstemme til sametingsvalget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Tidlig stemmegivning

Tidlig stemmegivning er en ordning for deg som ikke har anledning til å avgi stemme i den ordinære forhåndstemmeperioden.

 • Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen.

Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Du kan avgi tidlig stemmegivning i hvilken som helst kommune i Norge.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke