Stortingsvalget 2021

Her finner du informasjon om Stortings- og sametingsvalget 2021.

Stemmeurne

Valgdag

Grue kommune gjennomfører valget over én dag, valgdagen mandag 13. september 2021.

Stemmerett

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, valgloven § 2-1.

Norske statsborgere som:

  • Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
  • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

Alle som har stemmerett ved stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene i § 2-1, dersom de er:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
  • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

Står du i manntallet?

Mantallet legges ut til ettersyn for hele kommunen på Servicetorget og biblioteket i samsvar med valglovens §2-6 så snart det er tilgjengelig. 

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret. Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Velgere bosatt i utlandet

Når utenlandsoppholdet har vart i mer enn 10 år, opphører den automatiske manntallsføringen. De som da ønsker å delta ved valget, må sende søknad om å bli innført i manntallet. Søknaden sendes den kommunen der vedkommende sist var registrert som bosatt.

Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Det anses ikke påkrevd med noen attestasjon av statsborgerskapet. Søkerens egen erklæring er nok. I de fleste tilfeller vil søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagskonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, jf. valgloven § 2- 4 tredje ledd. Søknader som er feilsendt må sendes til rett kommune.

Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. 

Tidlig stemmegivning

Tidlig stemmegivning er en ordning for deg som ikke har anledning til å avgi stemme i den ordinære forhåndstemmeperioden.

  • Tidligstemmeperioden starter 1. juli og varer til 9. august

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Husk å ta med gyldig legitimasjon når du skal avgi stemme. Du kan avgi tidlig stemmegivning i hvilken som helst kommune i Norge.

Er du syk eller ufør?

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg (ambulerende stemmegivning). Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen din der.

Tilhørighet i annen kommune

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Husk legitimasjon og valgkort!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.

Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid.

Oppholder du deg i utlandet?

Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller per brev.

Forhåndsstemming

Informasjon kommer.

Stemmelokaler og åpningstider

Oversikt over stemmelokaler og stemmetider på valgdagen mandag 13. september 2021: 

Nr. Krets Stemmested Åpningstid
01 Kirkenær Grue kommune, rådhuset 10.00-20.00
02 Grinder Grinder samfunnssal 10.00-19.00
03 Namnå Gromungen barnehage, samfunnssalen 10.00-19.00
04 Refset Refset gymsal 10.00-19.00
05 Svullrya Svullrya samfunnssal (tidl. skole) 12.00-19.00


Det vil stå informasjon om hvilket valglokale du tilhører på valgkortet som blir sendt ut i forkant av valget.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten