Valg 2019

Her finner du informasjon om valget i 2019. Når informasjon om neste kommune- og fylkestingsvalg er klart til 2023, vil vi publisere dette på denne siden.

Stemmeurne

Valgresultater 2019

Nesten 62% av de stemmeberettigede i Grue stemte ved valget i 2019, totalt 2465 stemmer. Av disse var 602 forhåndsstemmer.

Kommunestyret 2019-2023

Representantene i det nye kommunestyret fordeler seg slik:

Parti Antall
Arbeiderpartiet 8
Senterpartiet 6
Høyre 3
Fremskrittspartiet 1
Grue bygdeliste 1
Sum 19


Valgte kommunestyrerepresentanter 2019-2023

Stemmerett

Ved stortingsvalg har følgende personer stemmerett, valgloven § 2-1.

Norske statsborgere som:

  • Vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret.
  • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53.
  • Er, eller har noen gang vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  • Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
  • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

Alle som har stemmerett ved stortingsvalg, samt ikke-norske statsborgere som oppfyller de øvrige kravene i § 2-1, dersom de er:

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
  • Velgeren må være innført i manntallet i en kommune på valgdagen.

Når det gjelder botid for utenlandske statsborgere er det et krav at denne er registrert sammenhengende de tre siste årene.

Står du i manntallet?

Velgere bosatt i Norge

Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de var registrert bosatt pr. 30. juni i valgåret.
Dersom du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.

Fram til valget ligger manntallet til gjennomsyn i Servicetorget.

Velgere bosatt i utlandet

Når utenlandsoppholdet har vart i mer enn 10 år, opphører den automatiske manntallsføringen. De som da ønsker å delta ved valget, må sende søknad om å bli innført i manntallet. Søknaden sendes den kommunen der vedkommende sist var registrert som bosatt.
Søknad om manntallsføring skal inneholde en erklæring om at velgeren fortsatt er norsk statsborger. Det anses ikke påkrevd med noen attestasjon av statsborgerskapet. Søkerens egen erklæring er nok. I de fleste tilfeller vil søknad om innføring i manntallet skje ved at velgeren fyller ut og skriver under på omslagskonvolutten som brukes ved utenriks stemmegivning. Søknaden kan likevel fremmes i et eget brev, jf. valgloven § 2- 4 tredje ledd. Søknader som er feilsendt må sendes til rett kommune.
Søknaden må inneholde en erklæring om at du fortsatt er norsk statsborger. Søknaden må kommme frem til valgstyret i den kommunen der du sist var registrert i folkeregisteret som bosatt innen kl.17.00 dagen etter valgdagen, 10. september 2019.

Manntallet er lagt ut til ettersyn

Valgstyret skal legge mantallet ut til offentlig ettersyn så snart det lar seg gjøre. Mantallet skal ligge ute til og med valgdagen.

Stemmelokaler og åpningstider

Oversikt over stemmelokaler og stemmetider ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019:

Nr. Krets Stemmested Åpningstid
01 Kirkenær Grue kommune, rådhuset 10.00-20.00
02 Grinder Grinder samfunnssal 10.00-19.00
03 Namnå Gromungen barnehage, samfunnssalen 10.00-19.00
04 Refset Refset gymsal 10.00-19.00
05 Svullrya Svullrya samfunnssal (tidl. skole) 12.00-19.00


Det vil stå informasjon om hvilket valglokale du tilhører på valgkortet som blir sendt ut i forkant av valget.

Tidlig stemmegivning

Gjelder i perioden 1. juli til 9. august

Tidlig stemmegivning er en ordning for de som ikke har anledning til å avgi stemme i den ordinære forhåndstemmeperioden fra 12. august.

Ønsker du å stemme i perioden 1. juli til 9. august må du henvende deg til kommunen og avtale tid for å stemme. Kontakt vårt sentralbord på 62 94 20 00 (telefontid kl. 9.00-14.00), eller e-post post@grue.kommune.no.
Du kan avgi tidlig stemmegivning i hvilken som helst kommune i Norge.

Husk ta med gylding legitimasjon når du skal avgi stemme.

Forhåndsstemming

Gjelder i perioden 12. august til 6. september

Det vil bli anledning til å forhåndstemme i Servicetorget / Biblioteket kl. 08.00-15.00 fra 12. august til  6. september.

Ekstra åpningstid på kveld: tirsdag 3. september kl. 15.00-19.00.

Er du syk eller ufør?

Dersom du ikke kan komme til et valglokale på grunn av sykdom eller uførhet, kan du søke valgstyret i din kommune om å få stemme hjemme eller der du oppholder deg (ambulerende stemmegivning). Dersom du får adgang til å stemme hjemme, kommer det noen fra kommunen hjem til deg og mottar forhåndsstemmen din der.

Ambulerende stemmegivning: 4. september

Frist for å søke eller henvende seg til Grue valgstyre om ambulerende stemmegivning, er senest 3. september kl. 15.00. Kontakt politisk sekretær Lill Kristin Fjeld på e-post eller 62 94 20 11.

Tilhørighet i annen kommune

Du kan forhåndsstemme i hvilken som helst kommune i hele landet. Du kan derfor stemme i en annen kommune enn der du bor/er manntallført. Hvis du stemmer i en kommune utenfor fylket du er bosatt i, får du utdelt en stemmeseddel som er påført de registrerte politiske partienes navn, uten kandidatnavn. Du må da krysse av for eller skrive på hvilket parti/gruppe du vil stemme på. Du kan også selv skaffe stemmeseddel fra ditt fylke og bruke den hvis du ønsker å gjøre endringer.

Husk legitimasjon og valgkort!

Valgloven krever at en velger som er ukjent for stemmemottaker skal legitimere seg. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde, men du kan også bruke annen type legitimasjon. Kravet er at den inneholder velgerens navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men det forenkler valgfunksjonærenes arbeid dersom du tar det med, og det går raskere for deg å stemme.

Husk at stemmen må rekke å nå frem til hjemkommunen din innen valgdagen. Du bør derfor være ute i god tid.

Oppholder du deg i utlandet?

Dersom du bor eller av andre grunner oppholder deg i utlandet eller på Svalbard og Jan Mayen, kan du forhåndsstemme på norske utenriksstasjoner, hos særskilt oppnevnte stemmemottakere eller du kan brevstemme.

Forhåndstemme institusjon

Forhåndstemmegivning ved institusjoner

I Grue vil det bli mulighet til å forhåndstemme for brukere, pårørende, ansatte og naboer på Grue sykehjem mandag 2. september kl. 11.30-14.00 (eventuelt etter kl. 14.00 hvis dette er nødvendig for å oppsøke beboere).

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten