Valg for partier

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i den kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i. Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal. Fristen for innlevering av listeforslaget er 1.april 2019  kl.12.00. Siden 31.mars 2019 faller på en søndag, er innleveringsfristen forskjøvet til 1.april (Valgloven §6-1).

Hvordan levere listeforslag

Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal. Det må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00. Etter valgloven skal listeforslaget være underskrevet av et visst antall personer.

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslag til kommunestyrevalget i 2019 må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund  og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

  • Underskrift av to styremedlemmer/tillitsvalgte i partiets lokalavdeling.
  • Dette gjelder for et registrert parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell").
  • For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn et visst antall undeskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.
  • Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.
  • En oversikt over kandidatens fødselsdato må følge listeforslaget.

Tillitsvalgt eller tillitsutvalg

Alle listeforslag for partiet/gruppen må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget. Navnene kan føres på skjemaet "Vedlegg til listeforslag" 

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er eventuelt å kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Grue kommune.

Kandidater og stemmetillegg

Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarerdet antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, i Grue kommune kan forslaget maksimalt inneholde 19 navn, med et tillegg av inntil seks andre navn.

Inntil 4 av de øverste kandidatene på listeforslaget kan gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 % av det antallet stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Grue kommune. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.
Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.

NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Loven om rett til å kreve seg fritatt, er endret siden forrige valg . Valgloven § 3-4 (1) lyder nå:

"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Finn ansatte

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten