Innhold på siden

Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

Send e-post til postmottak

Adresse
Grue Kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Finn ansatte

Offentlig innsyn og høringer

Her finner du aktuelle høringer og informasjon fra Grue kommune.

I en høring kan du si din mening

Museumsbygg Norsk Skogfinsk Museum

Jfr. Plan og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram for detaljregulering av areal avsatt til nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum.

Nytt museumsbygg på Finnskogen
Planprogrammet ble behandlet første gang i utvalg for samfunn og næring den 27.9.2021 og er nå sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn:

Dokumentene er også tilgjengelig i rådhusets servicetorg.

Det varsles med dette oppstart av planarbeidet.

Frist for å levere høringsuttalelser er 12. november 2021.

Uttalelsene kan sendes til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær.


Eldre høringer

Fredning av Sollien og Hytjanstorpet

Innlandet fylkeskommune har sendt ut høring av fredningsforslag for Hytjanstorpet og Sollien på Grue Finnskog. Eiendommene skal fredes etter kulturminneloven. Alle kan gi innspill til høringene.

Det er prosedyre at kommunestyret skal behandle fredningssaker, altså gi en kommentar til at Riksantikvaren freder. Høringsforslaget skal behandles i kommunestyret til høsten. 

Les mer om saken på fylkeskommunens nettsider


Høring: Detaljreguleringsplan for Kirkenær brannstasjon

Til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling.

  • Høringsfrist er mandag 14. juni 2021

Merknader til planutkastet sendes Halvor Tangen, Erling Grønlandsveg 2, 2050 Jessheim med kopi til Grue kommune, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny brannstasjon på Kirkenær. I planen inngår størstedelen av Grue kommunes eiendom Gressbanen gnr. 16 bnr. 77, dvs. den delen av eiendommen som ligger nord for tidligere regulert omkjøringsveg. I tillegg kommer den delen av gnr. 16 bnr. 6, Skaslien Gjestgiveri som ligger nord for den samme regulerte vegen. Delen av gnr. 15 bnr. 1 er Gressbanevegen mens frisiktarealer kan komme til å berøre gnr. 15 bnr. 1/13.

Det kan bli aktuelt å opprettholde deler av arealet til mindre baneanlegg. Planen omfatter ca. 12,9 da.

Vedlegg:


Utkast til Kulturmiljøplan 2021–2024

(tidligere Kulturminneplan 2015)

På bakgrunn av vedtak i utvalg for samfunn og næring (010/21) legges utkast til Kulturmiljøplan ut på offentlig høring med frist 30.03.21.  

Kulturmiljøplanen sluttbehandles etter høring i kommunestyret den 12.april.


Kommunens handlingsdel

Formannskapets inntilling av handlingsdelen med budsjett og økonomiplan legges ut på høring med frist 14. desember kl. 10.00:

Innspill kan sendes til formannskapets ekstramøte 7. desember, men høringsfristen er 14. desember kl. 10.00 (innspill må være oss i hende før kommunestyrets møte)

Innspill sendes til: Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til post@grue.kommune.no.

Kommunal planstrategi

Grue kommune utarbeider nå planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien belyser hovedutfordringene og hvilke planbehov Grue kommune har i planperioden.

Innspill til planstrategien kan sendes til:
Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til post@grue.kommune.no innen 26.11.2020.


Høring: Næringsplan

Utkast til lokal næringsplan er nå på høring på nytt med frist 30. oktober 2020:

Kommunestyret i Grue ønsker å utvikle en strategisk næringsplan for egen kommune. Utvalg for samfunn og næring har igangsatt arbeidet med strategisk næringsplan på bakgrunn av kommunestyrevedtak. Det er i hovedtrekk markedskreftene som styrer næringsutviklingen. Likevel har kommunen en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger, herunder sikre god infrastruktur, nye næringsarealer, rammevilkår og tilgang til kompetanse og kapital.

Formålet med næringsplanen

Formålet med Grue kommunes strategiske næringsplaner er å konkretisere på hvilken måte kommunen skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye etablerere.

Samtidig vil planen:

  • Gi politikere og administrasjon i Grue kommune innsikt og forståelse i næringslivets rammebetingelser og behov
  • Gi et godt grunnlag for hva kommunen skal fokusere på for å bidra til positiv næringsutvikling
  • Være en plattform for samarbeid mellom næringsliv og kommune og innad i regionen
  • Gi grunnlag for budsjettmessige disposisjoner

Innspill til planen må fremsettes skriftlig innen 30. oktober 2020 til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


Kommunal barnehagestruktur

Utvalg for oppvekst legger rapport vedrørende vurdering av ny, kommunal barnehagestruktur ut på høring med frist 2. oktober 2020.

Etter høring fremmes saken med kommunedirektørens innstilling til ny behandling i møterekke 5.

Innspill til rapporten må fremsettes skriftlig innen 2. oktober 2020 til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


Folkevalgtes arbeidsvilkår

Kommunal forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår legges ut for høring med en høringsfrist til 18. september 2020:


Søknad fra Solør Bioenergi

Høring av søknad fra Solør Bioenergi AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Solør Bioenergi AS har søkt Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven, og saken legges ut til offentlig gjennomsyn.


Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Varsel om oppstart av to reguleringsplaner: Kirkenær brannstasjon (Plan-id: 2020001) og Grindermoen Næringsområde med vegadkomster (Plan-id: 2020002). Frist for merknader er 28. august 2020.


Høring: Plan for utvikling av Grue

Planforslaget for revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 10. august 2020.

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær. Forslagene å være innkommet innen fristen 10.august 2020 kl. 12.00.

Kommuneplanens handlingsdel på høring

Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 inneholder både satsingsområder, budsjett og økonomiplan.
Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag, og vedtok den 11. november sin innstilling til kommunestyret.

Høringsfrist

Formannskapets innstilling legges ut til offentlig høring, med høringsfrist 8. desember 2019. Høringsinnspill kan sendes kommunens postmottak på e-post post@grue.kommune.no.

Kommunestyret vil behandle innkomne høringsinnspill 9. desember, og deretter fatte endelig vedtak 16. desember.

Dokumentet kan du laste ned her:

Innstilling Handlingsdel 2020-2023


Plan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv

Frivillige lag og foreninger i Grue kan gi uttalelser til Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2020-2024.

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024

Høringssvar sendes til post@grue.kommune.no innen 4. november 2019.


Frivillig vern av skog

Forslag om utvidelse av Skasberget naturreservat i Grue kommune

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om utvidelse av Skasberget naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 23. juli 2019.


Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

I forbindelse med ordningen frivillig vern av skog, har det kommet inn et tilbud fra fire grunneiere om å utvide Skasberget naturreservat med ca. 1480 dekar. Skasberget naturreservat ligger ca. 2 km nordøst for Skasen i Grue kommune.

Høringsfrist: 1. mai 2019

For mer informasjon, se Fylkesmannens nettsider

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten