Offentlig innsyn og høringer

Her finner du aktuelle høringer og informasjon fra Grue kommune.

I en høring kan du si din mening

Høring: Kommunal barnehagestruktur

Utvalg for oppvekst legger rapport vedrørende vurdering av ny, kommunal barnehagestruktur ut på høring med frist 2. oktober 2020.

Etter høring fremmes saken med kommunedirektørens innstilling til ny behandling i møterekke 5.

Innspill til rapporten må fremsettes skriftlig innen 2. oktober 2020 til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


Høring: Næringslan

Utkast til lokal næringsplan er nå på høring på nytt med frist 30. oktober 2020:

Kommunestyret i Grue ønsker å utvikle en strategisk næringsplan for egen kommune. Utvalg for samfunn og næring har igangsatt arbeidet med strategisk næringsplan på bakgrunn av kommunestyrevedtak. Det er i hovedtrekk markedskreftene som styrer næringsutviklingen. Likevel har kommunen en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger, herunder sikre god infrastruktur, nye næringsarealer, rammevilkår og tilgang til kompetanse og kapital.

Formålet med næringsplanen

Formålet med Grue kommunes strategiske næringsplaner er å konkretisere på hvilken måte kommunen skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye etablerere.

Samtidig vil planen:

 • Gi politikere og administrasjon i Grue kommune innsikt og forståelse i næringslivets rammebetingelser og behov
 • Gi et godt grunnlag for hva kommunen skal fokusere på for å bidra til positiv næringsutvikling
 • Være en plattform for samarbeid mellom næringsliv og kommune og innad i regionen
 • Gi grunnlag for budsjettmessige disposisjoner

Innspill til planen må fremsettes skriftlig innen 30. oktober 2020 til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


  Eldre høringer

  Folkevalgtes arbeidsvilkår

  Kommunal forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår legges ut for høring med en høringsfrist til 18. september 2020:


  Søknad fra Solør Bioenergi

  Høring av søknad fra Solør Bioenergi AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

  Solør Bioenergi AS har søkt Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven, og saken legges ut til offentlig gjennomsyn.


  Varsel om oppstart av reguleringsplaner

  Varsel om oppstart av to reguleringsplaner: Kirkenær brannstasjon (Plan-id: 2020001) og Grindermoen Næringsområde med vegadkomster (Plan-id: 2020002). Frist for merknader er 28. august 2020.


  Høring: Plan for utvikling av Grue

  Planforslaget for revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 10. august 2020.

  Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær. Forslagene å være innkommet innen fristen 10.august 2020 kl. 12.00.

  Kommuneplanens handlingsdel på høring

  Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 inneholder både satsingsområder, budsjett og økonomiplan.
  Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag, og vedtok den 11. november sin innstilling til kommunestyret.

  Høringsfrist

  Formannskapets innstilling legges ut til offentlig høring, med høringsfrist 8. desember 2019. Høringsinnspill kan sendes kommunens postmottak på e-post post@grue.kommune.no.

  Kommunestyret vil behandle innkomne høringsinnspill 9. desember, og deretter fatte endelig vedtak 16. desember.

  Dokumentet kan du laste ned her:

  Innstilling Handlingsdel 2020-2023


  Plan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv

  Frivillige lag og foreninger i Grue kan gi uttalelser til Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2020-2024.

  Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020-2024

  Høringssvar sendes til post@grue.kommune.no innen 4. november 2019.


  Frivillig vern av skog

  Forslag om utvidelse av Skasberget naturreservat i Grue kommune

  Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om utvidelse av Skasberget naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 23. juli 2019.


  Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

  Fylkesmannen starter arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

  I forbindelse med ordningen frivillig vern av skog, har det kommet inn et tilbud fra fire grunneiere om å utvide Skasberget naturreservat med ca. 1480 dekar. Skasberget naturreservat ligger ca. 2 km nordøst for Skasen i Grue kommune.

  Høringsfrist: 1. mai 2019

  For mer informasjon, se Fylkesmannens nettsider

  Kontakt oss

  Servicetorget
  Telefon: 62 94 20 00
  Telefontid: 09.00 - 14.00
  E-post til servicetorget

  Finn ansatte

  Adresse

  Grue kommune
  Postboks 94
  2261 Kirkenær

  Besøksadresse
  Rådhusplassen 2
  2260 Kirkenær
  Åpningstid: 08.00 - 15.00

  Org.nummer: 964 948 143
  Kommunenummer: 3417
  Webredaktør: Agnete Bekkesletten