Beredskap

Uønskede hendelser kan skje når som helst og i alle kommuner. Derfor arbeider Grue kommune systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er lurt å ha ekstra ved hjemme

Beredskapsplikt

Grue kommune skal oppfylle kravene i «lov om kommunal beredskapsplikt. Det innebærer at vi skal sørge for en grunnberedskap som skal sikre innbyggernes sikkerhet hvis det skulle oppstå uønskede situasjoner. Det gjør vi gjennom å analysere hva som kan skje og hvordan det best skal håndteres.

Verktøy for et trygt Grue

Kriseledelsen

Kriseledelsen leder den kommunale innsatsen hvis en beredskapssituasjon skulle oppstå i samråd med Beredskapsrådet. I Grue beredskapsråd deltar brann, politi, sivilforsvar, heimevernet (HV), kommuneoverlegen og GIVAS i tillegg til kriseledelsen. Grue beredskapsråd har som oppgave å drøfte og samordne beredskapstiltak mellom ulike myndigheter og drøfte det kommunale beredskapsarbeidet på generell basis. Beredskapsrådet møtes minst en gang per år.

ROS-analyse

Vi gjennomfører og reviderer helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen vi bor i. Analysen forteller oss hvor vi er mest sårbare og hjelper oss i å sette riktige tiltak som kan begrense risikoen.

Forebygging

Vi arbeider for å forebygge uønskede hendelser som kan ramme oss.

Beredskapsdokumentasjon

Vi utarbeider og reviderer planverk som beskriver hvordan vi best skal håndtere det som oppstår.

Tilrettelegging

Vi skal samarbeide med andre aktører som er delaktige i å håndtere eller avverge en krise. Det innebærer at vi skal tilrettelegge for samvirke mellom kommunene, regionale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet.

Øvelser

Grue kommune øver sin kriseledelse. Vi øver da på de mest aktuelle hendelsene slik at vi står godt rustet til å håndtere tilsvarende i det virkelige liv.

Det er kommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for beredskap i Grue kommune, men det er mange som jobber for å sikre at vi er godt rustet til å håndtere det som kan oppstå. Noen av oppgavene er delegert til kommunens beredskapskoordinator som også samarbeider med tilsvarende funksjon i andre kommuner i vår region samt andre beredskapsaktører. 

Tilsyn

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grue kommune 11. og 16. desember 2019.

Rapport fra tilsynet finner du på Fylkesmannens nettsider

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten