Kontakt

Kommuneoverlege i Grue

Jan-Øyvind Lorgen
Telefon: 62 94 20 47 (mandager)
Mobil: 477 86 572

Lorgen foretrekker henvendelser per e-post, hvis mulig: Jan-Oyvind.Lorgen@grue.kommune.no

Melde smitte
Meld om Covid-19-smitte til:

kommuneoverlege Jorun Slettli 
mobil 477 86 317

Legevakt og fastleger

Her finner du oversikt over leger og tannleger i Grue, samt kommuneoverlegens oppgaver.

Legevakt

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 1. Fastlegen din i åpningstiden
 2. Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 3. 113 når det er akutt og står om liv ​

Tannlegevakt i Innlandet

Fastleger

Furubo legesenter
Dr. Terje Christiansen 

Nettside: furubolegesenter.no
Besøksadresse: Energivegen 19, Kirkenær
Telefon: 62 94 22 00

Dr. Reza Samimi

Nettside: helserespons.no/web/drsamimi
Besøksadresse: Energivegen 19, Kirkenær
Telefon: 62 94 22 00

Dr. Arnaldo Lerner
Dr. Ingeborg Schjelderup-Høye   

Besøksadresse: Solørvegen 1075, Kirkenær
Telefon: 62 94 49 10

Legekontoret Lerner og Schjelderup-Høye benytter sikker og digital løsning i PasientSky.
Her kan du velge neste time direkte fra kalender og bestille resept (krever innlogging med BankID første gang)

Tannleger

Tannlegevakt

Tannlegevakt i Innlandet

Tannlege Tommy Stenshol AS

Besøksadresse: Solørvegen 1048, Kirkenær
Telefon: 62 94 70 66
E-post: tannlege@stenshol.no

Tannleger:

 • Tommy Stenshol
 • Hanne Alme

Tannlege Lars-Henri Myrer

Besøksadresse: Tjuravegen 272, Kirkenær
Telefon: 453 92 535

Kommunal øyeblikkelig døgnenhet (IKØ)

Det er pasientens fastlege eller legevakt som kan vurdere behovet for innleggelse i avdelingen. Målgruppen er personer i behov av øyeblikkelig innleggelse i institusjon, men hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Øyeblikkelig hjelp behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at pasienten har behov for utredning og behandling uten unødig venting. Det er Kongsvinger som er vertskommune for dette interkommunale tilbudet.

Pasientgrupper dette tilbudet er beregnet for:

 • De som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.
 • Forut for innleggelsen skal pasienten være vurdert av lege.
 • Tilbudet kan også gjelde for pasienter med behov for observasjon og behandling, hvor innleggelse på institusjon er nødvendig.
 • Forutsetningen er at det må være en pasient med avklart diagnose og funksjonsnivå, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten.
 • For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp-døgnplassene, er det viktig at plassene brukes til nettopp øyeblikkelig hjelp. Makstid i avdelingen vil derfor være på 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres til et annet tilbud.

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder. Kommuneoverlegen plikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kommuneoverlegens oppgaver:

 1. Smittevern
  Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.
 2. Miljørettet helsevern (MHV)
  Miljørettet helsevern (MHV) er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. MHV påser at kommunene følger opp sitt ansvar for de fysiske forholdene for barn og unge i barnehager og skoler. Videre skal MHV påse at kommunen tenker på folkehelsa ved utbygging og planlegging for framtida. Virksomheter som utgjør en negativ påvirkning av folkehelsa kan pålegges utredning, retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging.
 3. Medisinskfaglig rådgivning
  Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til ledelsen ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.
 4. Helsemessig og sosial beredskap
  Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, atomuhell, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.
 5. Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
  Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

Melde smitte

Meld om Covid-19-smitte til smittevernoverlege Jorun Slettli på mobil 477 86 317

Kontaktinformasjon til kommuneoverlegen:

Jan-Øyvind Lorgen 

Lorgen foretrekker henvendelser per e-post, hvis mulig: Jan-Oyvind.Lorgen@grue.kommune.no

Telefon: 62 94 20 47 (mandager 13-16)
Mobil: 477 86 572

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Agnete Bekkesletten