Tjenester i hjemmet

Vi tilbyr hjemmebaserte tjenester i form av hjemmesykepleie og ulike helsetjenester. Du kan også få praktisk hjelp i hjemmet.

Høstløv

Helsetjenester i hjemmet

Vårt mål er å ha fokus på den enkelte innbyggers evne til mestring, og medvirkning i tilrettelegging av egen hverdag. Helsetjenester i hjemmet kan gis som hjemmesykepleie, helsetjenester i miljøarbeidertjenesten, psykiatrisk sykepleie eller rusarbeid.

Tjenesten skal bidra til at du som bruker:

  • Skal være trygg i eget hjem
  • Skal bli mest mulig selvhjulpen
  • Skal forebygge sykdom og skade
  • Skal få de helsetjenester som er nødvendig
  • Skal få en verdig omsorg ved livets slutt

Helsehjelp i hjemmet blir tildelt til de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tilbudet er ment å være en ytelse når du ikke er i stand til å få dekket dine grunnleggende behov.

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk bistand i daglige gjøremål i hjemmet. Praktisk bistand kan omfatte renhold i rom som benyttes daglig, oppvask, klesvask, sengeskift og hjelp til personlig stell. Innkjøp av dagligvarer.

Målgruppen er personer som er helt avhengig av praktisk bistand for å ivareta dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker.

Kommunen krever egenbetaling for praktisk bistand i hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av Helse- og omsorgsdepartmentet 16.12.11.

Søke helse- og omsorgstjenester

Hvis du har behov for helsetjenester i hjemmet, ber vi deg bruke følgende søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenster i Grue kommune

 

Helse og omsorgstjenestene i Grue kommune (14.01.2022)

Media har i flere omganger tatt opp saker fra helse- og omsorgstjenestene i Grue kommune. Kommunen har innrømmet at en ikke har vært gode nok, og beklaget flere av forholdene. 

- Vi forstår at dette kan skape usikkerhet, og ønsker å orientere om hva som gjøres av tiltak for å forbedre de alvorlige forholdene som er avdekket, sier kommunedirektør Ole Frode Mikkelsgård. 

Redegjørelsen er forholdsvis lang og bruker en del fagbegreper, men det er gjort bevisst for å gi et helhetsbilde og samtidig være konkret på hva som gjøres.

Tiltak etter tilsyn

I juli 2020 skjedde et dødsfall hos bruker av kommunal tjeneste som i etterkant fikk omfattende medieomtale med blant annet fokus på boforhold. Hendelsene ble gjenstand for et internt tilsyn i kommunen hvor det ble klart at en ikke hadde vært gode nok, og kommunen ga en offentlig beklagelse. Statsforvalteren gjennomførte deretter et tilsyn med kommunen i saken, som i august 2021 konkluderte med lovbrudd på flere områder. Det gjennomføres en rekke tiltak for å rette opp i det som ikke har vært bra nok.

Kommunen gjennomførte altså eget internt tilsyn og hadde som del av dette gjennomgang av tjenester fra NAV, samt bosituasjonen for øvrige brukere. Som følge av dette ble det gjort noen konkrete tiltak i andre enkeltsaker. Det er også laget to viktige nye rutiner; en ny for oppfølging av bekymringsmeldinger, og en revidert for gjennomføring av samtykkekompetansevurdering. Disse vil bidra til at vi får avdekket vanskelige saker og fulgt opp raskere og mer koordinert framover.

Kommunen har samtidig igangsatt et lederprogram for å styrke lederkompetansen i hele kommunen, som skal bidra til at det jobbes helhetlig og systematisk mot felles mål. Organisatorisk er det etablert kvalitetsutvalg på den enkelte enhet, et lokalt arbeidsmiljøutvalg for helsetunet, og flere møter på tvers av tjenestene som skal bidra til å avdekke avvik og styrke forbedringsarbeidet. Det er opprettet avdelingslederstilling for rus og psykiatri, igangsatt rusforum, og påbegynt etablering av miljøarbeidertjeneste. Tildelingskontoret styrkes også med rekruttering av ny avdelingsleder og saksbehandler (som starter om kort tid). Helseenhetene har også styrket seg gjennom å opprette flere fag-/teamkoordinatorer, som kan bidra til utviklingsarbeid og bedre tjenester til brukere.

I nærmeste framtid prioriteres kompetanseheving for ledere og medarbeidere innen dokumentasjon og journalføring, og å utvide og tydeliggjøre primærkontaktenes ansvar. Utover året innføres praksis for systemrevisjon og risikovurderinger med påfølgende utarbeidelse av planer for internkontroll og kompetanseutvikling, som skal gjentas årlig og er viktige for det kontinuerlige kvalitetsarbeidet. I tillegg er det et mål å øke bruken av lovpålagt individuell plan og individuell koordinator.

Hva skjer når kommunen ikke får kontakt med en bruker av helsetjenester?

I løpet av de første 8 månedene i fjor hadde vi minst to hendelser som viste at vi ikke har hatt gode nok rutiner for hva vi skal gjøre i de tilfeller vi ikke oppnår kontakt med brukere av helsetjenester. En av disse hendelsene ble først omtalt i media nå nylig.

Her har vi i løpet av fjoråret (etter hendelsene) innført nye prosedyrer for oppfølging, slik at vi nå følger opp langt tettere og raskere i de tilfeller vi ikke oppnår kontakt med brukere. Disse endringene følges nå opp tett for å sikre gode vurderinger og utførelse framover. Det har ikke kommet fram nye saker omkring slike forhold etter at dette ble tatt tak i. Vi har i tilknytning til dette også utarbeidet nye felles rutiner for varsling til Statens helsetilsyn og bedt om veiledning fra helsetilsynet på melding av saker.

Langsiktig plan

Kommunen har igangsatt en omfattende utviklingsprosess som går over 5 år, og som innebærer både organisatoriske/strukturelle endringer og verdibasert arbeid med organisasjonskultur og holdninger. Denne utviklingsprosessen startet i årsskiftet 2019/2020 men er noe forsinket som følge av koronapandemien. Prosesser gjennomføres allikevel så langt praktisk mulig og innenfor gjeldende smittevernregler. 

Det er som del av utviklingsprosessen opprettet stilling som helserådgiver, som også går inn som prosjektleder for hovedprosjektet på sykehjemmet, i tillegg til å følge opp en rekke strategier, planer og tiltak.

Målet med det langsiktige og systematiske utviklingsarbeidet er å bedre resultatene. Sentrale elementer for å lykkes med dette har vært en omorganisering, etablering av et nytt system for virksomhetsstyring, ny plan for overordnet kvalitetssystem og implementering av et nytt kvalitetssystem. Alle systemene som etableres forbedres og utvikles underveis.

I år er er to viktige fokusområder etablering av brukerundersøkelser og utarbeidelse av kvalitetserklæringer for tjenestene, som skal bidra til å styrke brukerperspektivet og bidra til kontinuerlig kvalitetsutvikling. 

Tett politisk oppfølging

Utviklings- og forbedringsarbeidet følges tett politisk med klare forventninger til administrasjonen. Kommunestyret legger rammene for arbeidet, og har for 2022 blant annet skjermet helse- og omsorgstjenestene for kutt, vedtatt opprettelse av demenskoordinator i full stilling, avsatt midler til ekstern bistand i videre omstillingsarbeid, betydelig økt rammen for startlån, og avsatt investeringsmidler til bygging av 2-4 tilrettelagte boliger. Det arbeides også blant annet med å redusere sykefraværet og øke heltidskulturen i organisasjonen etter politiske vedtak.

Er du pasient, bruker eller pårørende? 

- De alvorlige hendelsene vi har hatt går inn på oss alle, og vi skal følge opp og ta tak i alle forhold til vi har fått nødvendig forbedring. Samtidig er det viktig å se og vite at det også gjøres mye bra, og at vi også har de gode historiene som viser at vi kan lykkes. Vi har tro på at vi har funnet og iverksatt gode tiltak for det vi må bli bedre på, nå handler det om å gjennomføre disse godt nok så vi får de ønskede resultatene, avslutter kommunedirektøren. 

Dersom du som pasient, bruker eller pårørende i helse- og omsorgstjenestene våre opplever noe du ikke er fornøyd med, ønsker vi at du tar det opp med oss direkte. Dersom du ikke er fornøyd med tjenestene har du mulighet til å klage til Statsforvalteren. Du har også anledning til å varsle om kritikkverdige forhold – se mer informasjon her.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke