Eiendomsskatt

Bolig- og fritidseiendommer, i tillegg til næringseiendommer, betaler eiendomsskatt til Grue kommune.

Eiendomsskatt

Varsel om besiktigelse for din eiendom i Grue kommune

Kommunestyret i Grue kommune har vedtatt å gjennomføre en omtaksering for eiendomsskatt av alle eiendommer i kommunen fra og med skatteåret 2023. Takseringen foretas i henhold til eiendomsskatteloven § 8 A-3 (4), der ei politisk valgt nemnd vedtar takster. Du får tilsendt skatteseddel med beregning av takst og skatt, og informasjon om klageadgang i slutten av februar 2023. Dersom en eiendom eies av flere, vil én av eierne stå som mottaker.  

Geomatikk IKT AS er engasjert av Grue kommune til å foreta innsamling av faktainformasjon om eiendommer for nemnda. Boligeiendommer som mottar formuesgrunnlag fra Skatteetaten, og eiendommer som er obligatorisk fritatt etter eiendomsskatteloven § 5, blir ikke besiktiget (eiendommer som eies av staten, jernbanen, kirker, kommunen, legasjon og konsulat, bygninger knyttet til drift av landbruk, statens flyselskap og helseforetak).

Besiktigerne vil være utstyrt med refleksvester med kommunelogo, og bære ID-kort med navn og bilde. Besiktigerne vil ta bilder av bygninger og tomt samt ved behov måle arealet på bygninger. Målinger av bruksareal utføres i henhold til NS 3940.

Besiktigelsen vil i hovedsak foregå fra august til november 2022, på hverdager mellom 08.00 og 18.00 og eventuelt lørdager mellom 09.00 og 18.00.

Hvis det er spesielle forhold ved eiendommen som du ønsker skal vurderes, er det fint om du sender oss skriftlig informasjon om dette. Denne informasjonen blir da vurdert som en del av grunnlaget for taksten.

Vi er ikke avhengig av at du er til stede under besiktigelsen, siden det er en utvendig besiktigelse. Hvis vi trenger mer informasjon tar vi kontakt for nærmere avtale. Om du likevel ønsker å være til stede under besiktigelsen, må du kontakte oss. Husk å oppgi et telefonnummer der du kan treffes på dagtid. Du vil bli kontaktet av besiktiger for å avtale nærmere tidspunkt for besiktigelsen, når besiktigeren er i ditt område.

Frist for å komme med innspill eller ønske om å delta på besiktigelsen: 12. august 2022.

Kontaktinformasjon til Geomatikk IKT AS:

E-post: eskatt@geoikt.no

Telefon: 906 18 034

Postadresse: Geomatikk IKT AS v/Avdeling Eiendom, PB 2334 Torgård 7004 TRONDHEIM

 

Ofte stilte spørsmål

Les ofte stilte spørsmål ang eiendomsskatt og takst her

 

Eiendomsskatteliste

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak om utskriving av eiendomsskatt for 2022 og med hjemmel i eiendomsskattelovens §15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn.

Eiendomsskattelisten inneholder opplysninger om eiendommens identifikasjon, skattetakst, skattesats og eiendomsskattebeløp. Eier vil få tilsendt opplysninger om sin eiendom. 

Eiendomsskattelisten viser utskrevet skatt per utskrivingstidspunktet 14. februar 2022. Den blir ikke oppdatert med korreksjoner som følge av rettinger eller klagebehandling gjennom året.

Skatteliste - offentlig ettersyn 2022

Gebyrer

Lov om eiendomsskatt til kommunene LOV-1975-06-06-29 2021 2022
Bolig og fritidseiendommer 4 promille 4 promille
For overgangsregler for tidligere verk og bruk 5 promille 5 promille
Næring 5 promille 5 promille

Taksten for boligeiendommer er av kommunestyret vedtatt fastsatt ved bruk av formuesgrunnlaget etter skattelova §4-10, jfr lov om eiendomsskatt §8C-1.

Boliger og andre skattepliktige eiendommer som ikke har slik fastsetting etter skattelova, har fått vedtatt en takstøkning på sin tidligere takst på 10%, ved kontorjustering i medhold i lov om eiendomsskatt §8A-4. 

Fra 1. januar 2020 har bolig- og fritidseiendommer en obligatorisk reduksjon på 30% etter takst. 

Eiendomsskatteseddel

Hvis du skal betale eiendomsskatt, får du en eiendomsskatteseddel med det du skal betale. Husk at eiendomsskatteseddelen ikke er en faktura.

Betale eiendomsskatt

Eiendomsskatten blir fakturert sammen med kommunale avgifter med forfall 20. mai og 20. november. 

All informasjon om betaling av eiendomsskatt, fakturaer og forfallsdatoer finner du her: Betale faktura 

Klager

Klage tiil Skatteetaten

Klager vedrørende eiendommer med takst beregnet fra Skatteetatens formuesverdi sendes Skatteetaten.

Hvis du mener Skatteetatens formuesgrunnlag er feil, må du kontrollere opplysningene Skatteetaten har om din eiendom: primærareal (P-areal), byggeår og bostedstype. 
Disse faktaopplysningene finnes under «grunnlag for likningsverdi» på side 2 i skattemelding for 2020. Dersom opplysningene er feil, må du selv sende klage til Skatteetaten. Dette gjelder også om du mener boligverdien er for høy i forhold til markedsverdi. 

Du trenger ikke å melde fra til kommunen om at du endrer på boligverdien hos Skatteetaten. Hvis Skatteetaten endrer boligverdien, får vi melding om dette og retter eiendomsskatten.

Det finnes mer informasjon om klagemuligheter og dokumentasjon av markedsverdi på skatteetatten.no eller ved å ringe 800 80 000

Klage til kommunen

For boliger og andre skattepliktige eiendommer som ikke har fått fastsatt sin eiendomsskattetakst fra Skatteetaten ved formuesgrunnlag, sendes klagen til kommunen.

Eventuelle klager må fremmes skriftlig innen 15. april.

Dette må du skrive i klagen:

  • eiendommens gårds-/bruks-/feste-/seksjonsnummer (som du finner på eiendomsskatteseddelen)
  • hvilken endring du ønsker

Klager du etter fristen, er det et vilkår at du eller fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen, eller at det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Du må begrunne hvorfor du sender klagen etter fristen.

Klagen kan bli avvist fordi du har klaget for sent

I klagen bør du også skrive hva som er feil i eiendomsskatten og hvorfor.

Benytt vedlagte skjema og send det til:

Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær, eller på post@grue.kommune.no 

Fritak fra eiendomsskatt

Eiendommer kan få fritak for eiendomsskatt dersom de faller inn under bestemmelsene i Eiendomsskatteloven § 5 eller § 7.

Skatteliste - offentlig ettersyn 2022 Fritak

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Telefonliste

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke