Tilskudd til inkludering av barn og unge

Bufdir deler ut midler i en nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge. Grue kommune oppfordrer lag og foreninger om å søke.

Aktiviteter for barn og unge

Målet med ordningen

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp.
Med samfunnsdeltakelse menes tilknytning til fritidsaktiviteter, kulturliv, utdanning, organisasjonsliv og arbeidsliv, samt demokratisk deltakelse.

Målgruppe

Målgruppen er barn og unge til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. For aktivitetstypene "los/ungdomslos" og "åpne møteplasser" er målgruppa barn og unge mellom 10 og 24 år.
Utenforskap handler om å stå utenfor ulike arenaer eller fellesskap i samfunnet.  Risikofaktorer for utenforskap kan være:    

  • å vokse opp i familier med lavinntekt 
  • manglende sosialt nettverk 
  • manglende tilknytning til skole/arbeid  
  • manglende deltakelse i fritidsaktiviteter 

Risikofaktorer kan være overlappende eller forsterke hverandre.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om dette tilskuddet. Bydelene i Oslo er sidestilt med kommuner. Virksomheter som søker om tilskudd, må være registrert i Enhetsregisteret.
Enkeltpersonforetak eller privatpersoner kan ikke søke.
Det er begrenset hvem som kan søke på disse aktivitetstypene:

  • kun kommuner og fylkeskommuner: loser/ungdomsloser (4.7)
  • kun kommuner: koordinering av lokalt arbeid for inkludering av målgruppen (4.10)
  • kun sentralledd i frivillige organisasjoner: frivillige aktiviteter i minst 5 kommuner (4.12)

Det er et krav om at din kommune er påmeldt ordningen for å søke på de fleste aktivitetstyper. Se hvilke kommuner som deltar i i ordningen (pdf).
Disse aktivitetstypene er unntatt kravet om deltakende kommune:

  • utprøving av arbeidsmodeller (4.9)
  • koordinering av lokalt arbeid for inkludering målgruppen (4.10)
  • sentralledd i frivillige organisasjoner med aktivitet i minst fem kommuner (4.12)

Søknadsfrist

Søknadsfrist er fredag 3.november 2023

Mer informasjon

Du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til kommunens kontaktperson: 
Silje Lystgård, tlf. 97779654

Du finner også informasjon om ordningen på nettsidene til Bufdir

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke