Fastlegeordningen i Grue kommune

Grue kommune mister nå i løpet av høsten to erfarne og dyktige leger. Dr. Terje Christiansen pensjonerte seg 1. november, og dr. Ingeborg Schjeldrup-Høye slutter for å begynne i ny jobb 1. desember.

(Oppdatert pr. 17. november)

Det har vist seg krevende å få rekruttert nye leger. Kommunen har i samarbeid med dr. Lerner og dr. Samimi jobbet for å finne løsninger som ivaretar pasientene på best mulig måte. Dr. Lerner og dr. Samimi har vært løsningsorienterte og dialogen med dem har vært konstruktiv og god.

Kommunen har fått på plass en dyktig og erfaren vikar som skal ivareta pasienter fra dr. Christiansen og dr. Schjelderup-Høyes lister. Pasienter på disse listene vil automatisk bli overført til en felles liste. Vikaren, dr. Bo Brensdrup, starter i kommunen 1. desember og vil ha kontor hos Dr. Lerner.

Pasienter på dr. Christiansen og dr. Schjelderup-Høyes lister med behov for legetilsyn bes ta kontakt med dr. Lerners kontor, på tlf. 629 44 910, for å bli satt opp på time. Vi ber om forståelse for at dette i en periode vil utfordre kapasiteten til legene, og gir behov for prioriteringer som kan medføre at noen kan få lengre ventetid.

Det jobbes med å få frigjort de elektroniske journalene som har vært tilknyttet Dr. Christiansen, vi håper dette vil være i orden om kort tid.

Du kan selv finne og bytte fastlege på helsenorge.no

Helsestasjon, heldøgns omsorgsboliger (HDO), sykehjem og kommunal akutt døgnenhet (KAD) vil ivaretas av dr. Hasibullah Amiri. Kommuneoverlege dr. Jan-Øyvind Lorgen viderefører sitt arbeid som kommuneoverlege i deltidsstilling, samtidig som han praktiserer både som fastlege og kommuneoverlege i Eidskog kommune.


 

Hva gjør kommunen for å få tak i nye fastleger?

Kommunestyret i Grue har gitt kommunedirektøren utvidede rammer og fullmakt til å arbeide for å rekruttere nye fastleger til kommunen. Dette følges opp gjennom utlysninger av hjemler og stillinger, samt dialog med aktuelle leger.

Kommunen har konkurransedyktige vilkår, men erfaring viser at det for tiden er vanskelig å rekruttere fastleger i store deler av landet, og dette kan selvsagt også vise seg å være gjeldende for oss.

Vi vil naturligvis informere så snart det er inngått avtaler med nye leger om både hvem dette er og dato for når og hvor de starter opp.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke