Retningslinjer for startlån

Startlån fra kommunen hjelper deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd

Har du langvarige boligfinansieringsproblemer, kan startlån bidra til at du kan skaffe deg en nøktern og rimelig bolig, tilpasset ditt behov. Startlån kan gis som topp- eller fullfinansiering til:

  • Kjøp av bolig
  • Oppføring av ny bolig
  • Utbedring og tilpassing av bolig
  • Refinansiering av dyre lån slik at husstanden kan bli boende i sin bolig

Startlånet er behovsprøvd og kommunen kan gi startlån til personer som ikke får lån eller tilstrekkelig lånebeløp i ordinære kredittinstitusjoner. I vurderingen legger kommunen vekt på om du har langvarige problemer med å finansiere eid bolig og har benyttet muligheten til sparing innenfor de økonomiske rammene du har.

Mer informasjon på Huskbankens nettsider

Kriterier

For å få lån må du kunne betjene lånet over tid og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold.

Du må ha en fast, varig inntekt som kan legges til grunn for beregning av betjeningsevne. Vanskeligstilte barnefamilier vil bli prioritert.

Rente- og avdragsvilkår

Startlån tilbys med utgangspunkt i Husbankens til enhver tid gjeldende rente- og avdragsvilkår med tillegg av 0,25 % rente til dekning av administrative kostnader.

Slik søker du

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen en måned, skal du få beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Hvis du ikke er enig i kommunens vedtak, kan du klage innen en frist på tre uker fra den datoen du mottok vedtaket.

Retningslinjer for tilskudd i Grue kommune

Tilskudd skal være strengt behovsprøvd og gis kun til de som er mest vanskeligstilt. Grue kommune har svært begrensede midler til utdeling.

Tilskudd til kjøp av egen bolig

Tilskuddet kan brukes til å kjøpe, bygge eller til å refinansiere egen bolig. Tilskudd til etablering kan brukes i kombinasjon med startlån. Dersom du ikke klarer å betjene et stort nok startlån til å finansiere en passende bolig, kan du søke kommunen om «tilskudd til etablering». 

Tilskudd til tilpasning

Tilskuddet kan gis til personer med behov for spesialtilpasset bolig. Dersom du har behov for å gjøre endringer i boligen din slik at du kan fortsette å bo hjemme, kan du søke kommunen om «tilskudd til tilpasning». Tilskudd kan gis til spesialtilpasning av den boligen du har eller hvis du skal bygge eller kjøpe bolig.

Du kan også søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp i forkant.

Boligen / utbedringen må være nøktern og tilpasset ditt behov.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke