Kontakt

Hjemmesykepleien:
mobil 481 91 490 (vakttelefon)

E-post til Tildelingskontoret:
tildelingskontoret@grue.kommune.no

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid kl. 09.00-14.00

E-post: post@grue.kommune.no

Tjenester i hjemmet

Vi tilbyr hjemmebaserte tjenester i form av hjemmesykepleie og ulike helsetjenester. Du kan også få praktisk hjelp i hjemmet.

Høstløv

Helsetjenester i hjemmet

Vårt mål er å ha fokus på den enkelte innbyggers evne til mestring, og medvirkning i tilrettelegging av egen hverdag. Helsetjenester i hjemmet kan gis som hjemmesykepleie, helsetjenester i miljøarbeidertjenesten, psykiatrisk sykepleie eller rusarbeid.

Tjenesten skal bidra til at du som bruker:

  • Skal være trygg i eget hjem
  • Skal bli mest mulig selvhjulpen
  • Skal forebygge sykdom og skade
  • Skal få de helsetjenester som er nødvendig
  • Skal få en verdig omsorg ved livets slutt

Helsehjelp i hjemmet blir tildelt til de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tilbudet er ment å være en ytelse når du ikke er i stand til å få dekket dine grunnleggende behov.

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk bistand i daglige gjøremål i hjemmet. Praktisk bistand kan omfatte renhold i rom som benyttes daglig, oppvask, klesvask, sengeskift og hjelp til personlig stell. Innkjøp av dagligvarer.

Målgruppen er personer som er helt avhengig av praktisk bistand for å ivareta dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker.

Kommunen krever egenbetaling for praktisk bistand i hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av Helse- og omsorgsdepartmentet 16.12.11.

Søke helse- og omsorgstjenester

Hvis du har behov for helsetjenester i hjemmet, ber vi deg bruke følgende søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenster i Grue kommune

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke