Psykisk helse og rus

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer. Ta kontakt med oss for å få et godt tilbud.

Psykisk helsehjelp

Kommunen skal gi behandling og støtte til personer som har psykiske problemer.
Ta kontakt med oss for å få et godt tilbud. Tjenestene skal være tilpasset ditt behov.

Du kan få hjelp til:

  • Målrettet individuell oppfølging
  • Støttesamtaler
  • EMDR, traumebehandling
  • Målrettet miljøarbeid
  • Sosial trening
  • Samarbeid med pårørende og/eller andre nærpersoner
  • Bidra til utarbeidelse av individuell plan
  • Dagsenter tilbud på dagtid
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser

Målsettingen

Bidra til økt mestring av hverdagen utfra egne mål og ressurser, med vekt på brukermedvirkning.
Alle som henvender seg til oss skal bli møtt profesjonelt, med respekt og vennlighet.

Hvem kan få tjenester

Du kan få bistand fra psykisk helse dersom du har utfordringer i hverdagen og redusert livskvalitet på grunn av din psykiske helse og/eller rusproblemer.

Søke helse- og omsorgstjenester

Henvisning sendes til og behandles av tildelingskontoret.
Tjenesten er gratis.

Henvendelse kan komme fra deg selv eller andre som er bekymret for din helse. Henvisende instanser kan være bl.a. fastlege, NAV, 1. og 2. linjetjenesten.

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune

Samtaler med psykisk helsearbeider

Hvis du har psykiske helseutfordringer kan du få snakke med en psykisk helsearbeider. Samtalene kan foregå hjemme hos deg eller på kontoret til helsearbeidere

Dagsenter

Dagsenteret er for deg som har utfordringer med din psykiske helse. Dagsenteret er på Kommunegårdens område.
Her har du mulighet til å være med på en ulike aktiviteter. Dine interesser er med på å bestemme hva du vil gjøre. Hovedtilbudene er matlaging, gåtur, ulike turtilbud.

Målsetningen med senteret er å skape et sosialt fellesskap i trygge omgivelser med mulighet for vekst og utvikling. Dagsenteret er lavterskeltilbud slik at det er bare å ta direkte kontakt med psykisk helseteam eller ansatt på dagsenteret. 

Du få tilbud om en samtale og omvisning på senteret for å finne ut om tilbudet er noe for deg. Det koster ingenting for å bruke senteret, men du må betale kostpris på mat og materialer som benyttes.

Rustiltak

Enheten for psykisk helse og rus gir tjenestetilbud til voksne personer med rusproblemer. Tilbudet kan bestå i samtaler, oppfølging i bolig, nettverksbygging, samarbeid med fastlegen, spesialisthelsetjenesten, LAR og andre tjenester. Ruskonsulenten gir en vurdering av institusjonsinnleggelse og eventuelt oppfølging under innleggelse.
I tillegg arbeider Nav Grue med råd og veiledning i forhold til økonomiske ytelser og hjelp til bolig.
Ta kontakt med kommunens tildelingskontor eller fastlegen din dersom du har et problem med rus og avhengighet: de vil henvise, behandle og følge deg opp.

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune

Individuell plan

Dersom du mottar tjenester over lang tid og har behov for at noen koordinerer disse tjenestene, har du rett til at kommunen lager en samordnet individuell plan for hjelpen. Planen skal angi hvilke tjenester du kan forvente å få og hvem som skal ta seg av de enkelte oppgavene sammen med deg.

Bofellesskap for personer med psykiske lidelser

Bofellesskapet er et tilrettelagt botilbud med tilgjengelig bemanning hele døgnet, og har som mål å skape gode og trygge tjenester. Den enkelte beboerens ønsker og behov er viktige.
Målet er å hjelpe beboerne til å leve et selvstendig og godt liv i egen leilighet, med eller uten oppfølging. Beboerne skal få veiledning og støtte til å klare seg mest mulig selv og til å delta i samfunnet gjennom aktiviteter, arbeid og fritidstilbud.Virksomheten skal også legge til rette for at beboere, som er klar for det, får hjelp til å flytte ut til et annet botilbud, eksempelvis til leilighet med mindre oppfølging.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Håvard Elvbakken