Covid-19 ekstraordinært næringsfond

Covid 19-utbruddet har gitt store utfordringer for næringslivet i mange kommuner.

Regjeringen har i krisepakke, fase 3 for 2020, kommet med forslag om å sette av 600 mill. kroner til kommunale næringsfond. Saken ble endelig behandlet i Stortinget 19.juni. Innlandet fylkeskommune har fått tildelt kr 65,6 millioner til uavkortet fordeling til kommunene. Grue kommune har fått en ramme lik kr 1.279.895 til fordeling lokalt.

Midlene skal brukes til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og til andre næringsrettede tiltak som Grue kommune mener er viktig for å motvirke negative virkninger av koronavirusutbruddet, hvor en vektlegger betydningen for arbeidsplasser, verdiskaping og økonomisk aktivitet. Midlene skal gjøres raskt tilgjengelig for næringslivet.

Støtte kan gis til bedrifter, etablerere, andre næringsaktører og kommuner. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringsutvikling.

Vurderingskriterier

Bedrifter, etablerere eller næringsaktører skal være registrert i Grue kommune.

I vurderingen av søknadene om tilskudd legges det særlig vekt på:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang

Kommunen vurderer måloppnåelse ut fra: 

a) Utviklingen i sysselsetting og antall arbeidsplasser
b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Midlene kan ikke brukes til å dekke administrasjonskostnader ved forvaltningen av midlene i fylkeskommunene og kommunene.

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser/terskler i reglene for bagatellmessing støtte eller i det alminnelige gruppeunntaket følges.

Alle tilskudd skal registreres i regionalforvaltning.no. Det skal det også opplyses om støtten er gitt etter reglene for offentlige støtte. Slike opplysninger skal oppbevares i ti år fra det tidspunkt støtten ble tildelt.

Krav til en søker/tilskuddsmottaker

Søknad skal sendes inn gjennom departementets elektroniske forvaltnings-portal: www.regionalforvaltning.no

Søker skal bl.a. oppgi kontaktopplysninger, herunder prosjektets beliggenhet, bedriftens størrelse, beskrivelse av tiltaket, herunder mål og start-/sluttdato, målgruppe, samt informasjon om budsjett.

Søker må også oppgi om søker på søknadstidspunktet har mottatt annen offentlig støtte inneværende og to siste regnskapsår.

Det er nedfelt i forskrift at forvalter kan redusere eller stanse utbetalingene av tilskudd, eller kreve at tilskuddsmottakeren betaler tilbake hele eller deler av tilskuddet. Tilskuddsmottaker skal rapportere til forvalteren om tiltaket er gjennomført i henhold til vedtaket.

Ordningens varighet

Ordningen gjelder fra 1. september 2020 til 31. desember 2025.

Søknadsfrister: 15. oktober og 15. mars

Tilskuddets størrelse

Samlet tilskudd fra næringsfondet skal som hovedregel ikke overstige 50 prosent av prosjektets kapitalbehov, og det skal aldri overstige 75 prosent.

Gis tilskuddet etter reglene for offentlig støtte, skal gjeldende satser/terskler i reglene for bagatellmessing støtte eller i det alminnelige gruppeunntaket følges.

Støttekategorier, sektorer og definisjoner

  • Regionalstøtte (art. 1.a)
  • Støtte til SMBer (art. 1.b). Tiltak skal være lokalt orientert, jf. ordningens formål, og skal ikke støtte eksportrelatert virksomhet.

Det skal ikke gis støtte til foretak i vanskeligheter. For «foretak i vanskeligheter» gjelder andre regler, blant annet ESAs retningslinjer for støtte til foretak i vanskeligheter. Saksbehandler vil her vurdere kun 2019 regnskapstall, ikke 2020.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke