Planer- og styringsdokumenter

Her finner du kommunens planer, styringsdokumenter og strategier.

Sjekkliste

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer, og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse. Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

Kommuneplaner

Kommunal planstrategi

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden.

Temaplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk. Temaplaner gjelder som regel for en periode på flere år, og mange av dem blir revidert etter en tid.

Overordnet

Samfunn og næring

Oppvekst

Helse og velferd

Budsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens (rådmannens) forslag til neste års budsjett- og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Kommunestyret vedtar neste års budsjett og økonomiplan før jul hvert år.

Her finner du en presentasjon av framtidens utfordringer i Grue:
Mål, retning og styring av Grue kommune 2020-2023

Årsberetning og årsregnskap

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsberetning:

I tillegg til en beskrivelse av måloppnåelse inneholder årsmeldingen et årsregnskap og årsmeldinger fra enhetene. Rapporten er en melding til politikerne om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått.

Regionale planer

Planer som ivaretar regionale løsninger utarbeidet i regi av Glåmdal Regionråd, Innlandet fylkeskommune, Hedmark IKT etc.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke