Politisk ledelse 2019-2023

Her finner du oversikt over politisk ledelse og hvem som sitter i ulike politiske råd og utvalg i Grue kommune.

Kirkenær sentrum

Politisk møtekalender

Møtekalender med saksdokumenter

Møteplan for kommunestyret, formannskapet og politiske råd og utvalg finner du her

Lokaldemokrati

Vi er alle innbyggere i en kommune og møter den kommunale virksomheten i alle livets faser. Kommunen skal løse en del oppgaver, og det er de folkevalgte som har ansvaret for at innbyggerne får tilgang til de kommunale tjenestene.

Folkevalgte skal i sitt arbeid ivareta flere roller, blant annet:

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

Politikk handler om å forvalte samfunnets fellesansvar og bidra til at man har en tjenesteproduksjon og utvikling som kommer alle kommunens innbyggere til gode. Det er i mellomrommet mellom det lovpålagte og de klart definerte regler at rommet for skjønn som lokalpolitikk kan praktiserer. De beste resultatet finner man som oftest gjennom åpne konstruktive diskusjoner og prosesser. Hele kommunestyret har både rett og plikt til å bidra til dette, og har et felles mål om å utvikle Grue.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og setter langsiktige mål for rammer og drift. De er kommunens styrende myndiget med ansvar for hele den kommunale virksomheten.

Kommunestyret og formannskapet skal sammen med utvalgene ha en klar styringsfunksjon.
Kommunestyret velges av kommunens innbyggere.

I Grue kommune består kommunestyret av 19 representanter. For perioden 2019-2023 er det Arbeiderpartiet og Høyre som har flertall.

Åpne møter og kommune-TV

Alle kommunestyrets møter er åpne for publikum. Du finner oversikt over tidspunkter under Møteplan. Vi streamer også kommunestyremøtene direkte.

Her kan du se kommunestyret direke, eller se opptak av tidligere møter.

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører.

Ordføreren er kommunens øverste politiske tillitsvalgt, og velges for den samme perioden som kommunestyret. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter.

Rune Grenberg (Arbeiderpartiet) er valgt som ordfører i Grue i perioden 2019-2023.
Mobil: 416 02 302
E-post til ordfører

Niels Ferdinand Rolsdorph (Høyre) er valgt som varaordfører i Grue i perioden 2019-2023.
Mobil: 916 68 320
E-post til varaordfører

Formannsskapet

Formannsskapet i Grue består av 7 medlemmer, valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Rune Grenberg (AP) 1. Henriette Haugen (AP)
2. Niels Ferdinand Rolsdorph (H) 2. Tore Skarpnord (AP)
3. Kaja H. Sillerud Haugen (AP) 3. Kjetil Dammen (AP)
4. Mie Nielsen (AP) 4. Martin Hansen-Møllerud (AP)
5. Anita Madshus (H) 5. Beate Vea (SP)
6. John Egil Rønningen (SP) 6. Hanne-Mari Eriksen (SP)
7. Åse Bjerke Lilleåsen (SP)  

Politiske utvalg

Utvalg for samfunn og næring

Medlemmer Varamedlemmer
1. Kjetil Dammen (AP, leder) 1. Roman Drazkowski
2. Brit Ingunn Haraldsen 2. Andreas Sorknes
3. Beate Vea 3. Åke Kolstad
4. Aleksandra Dukic 4. Evy Westfjell
5. Torbjørn Bekken 5. Berit Hanstad

Utvalg for oppvekst

Medlemmer Varamedlemmer
1. Martin Hansen-Møllerud (AP, leder) 1. Mariann Holseter
2. Hanne Mari Eriksen 2. Aasmund Aaseth
3. Henriette Haugen 3. Pia Himberg
4. Ole Gunnar Bakkebråten 4. Jan Haraldsen
5. Ivar Lingaas 5. John E. Rønningen

Utvalg for helse og velferd

Medlemmer Varamedlemmer
1. Tore E. Skarpnord (AP, leder) 1. Anita Wilberg
2. Thea Marie Syvderud 2. Magnhild Viken Moe
3. Lisbeth Heitmann 3. Marit Figved
4. Rune Nilsen 4. Geir M. Hvithammer
5. Carina K. Martinsen 5. Anne Hammer

Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Stein Bruno Langeland (leder) 1. Jostein Luka
2. Inger Marie Hvithammer (nestleder) 2. Arni-Bjørn Haraldson
3. Inger Kristiansen 3. Odd Egil Sørlie
4. Geir Kvisler 4. Siri M. Omsted
5. Erik Ødegård 5. Gry Stenbrenden

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

 • Tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.
 • Regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
 • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)
 • Selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
 • Tilsyn med kommunens revisjonsordning

Sekretariat for kontrollutvalget er Glåmdal sekretariat IKS. E-post til sekretariatet

Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS. E-post til revisor  

Valgkomité

Kaja Sillerud Haugen (leder)
Åse Bjerke Lilleåsen (nestleder)
Ivar Lingaas

Representanter til Kommunenes Sentralforbund (KS)

Medlemmer Varamedlemmer
Ordfører Rune Grenberg Kaja Sillerud Haugen
Varaordfører Niels F. Rolsdorph Anita Madshus

Råd og utvalg

Eldrerådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Bjørn Seigerud (leder) 1. Tor Kjernsli
2. Knut Lilleåsen   2. Solvor Tyssen
3. Laila Tegelsrud 3. Knut Skaraberget
4. Bente Syvderud 4. Turid Wilhelmsen
5. Ivar Lingaas 5. Tore Skarpnord

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

I Grue har rådet vært oppnevnt siden 1994. Rådet oppnevnes for valgperioden og består av fem medlemmer. Kommunestyret velger to medlemmer fra politiske organ, ett medlem velges fra administrasjonen etter forslag fra kommunedirektøren og to medlemmer velges fra funksjonshemmedes organisasjoner etter forslag fra disse.

Medlemmer Varamedlemmer
1. Inger Skauen, leder 1. Liv M Brattlie
2. Charlotte Holmen 2. Johnny Eriksen
3. Arni Bjørn Haraldsson 3. Kirsten Sagerud
4. Vidar Tuer 4. Anita Larsen (sekretær)
5. Carina K. Martinsen  

Administrasjonsutvalget

Utvalget behandler alle saker som berører de ansatte og som ikke er delegert til enhetene/avdelingene.

Medlemmer av utvalget:

 • Ordfører Rune Grenberg
 • Varaordfører Niels Ferdinand Rolsdorph
 • Åse B. Lilleåsen (opposisjonsleder)

For arbeidstakersiden (2020-2022):

 • HTV Fagforbundet (vara HTV Utdanningsforbundet)
 • HTV Norsk Sykepleierforbund (vara HTV Delta)

For administrasjonen:

 • Kommunedirektør
 • HR-leder

Barne- og ungdomsrådet

Formålet med Barne- og ungdomsrådet (BUR) er å fremme barns og unges interesser i nærmiljøet. BUR skal styrke og hjelpe barn og ungdommer i beslutningsprosessene i kommunen. BUr deltar en gang i året på et kommunestyremøte hvor de opptrer som høringsorgan for kommunen i de saker som berører barn og ungdommer.

Leder: Haakon Andrè Myhren
Nestleder: Asya Dogan
Sekretær: Tijana Dukic

Forliksrådet

Forliksrådet kan hjelpe deg med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom for kravet ditt. 

Medlemmer Varamedlemmer
1. Morten Sundkøien (leder)
Mobil 906 21 782
1. Tove Sissel Larsgård
 
2. Hanne D. Stangnæss 2. Berit Telle
3. Dag Arnfinn Haugen 3. Geir Berntsen

Medlemmene er oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark, Kommunalavdelingen for perioden 2017-2020, etter innstilling i kommunestyret.

Sekretær for Forliksrådet er Arnfinn Brattlie
Adresse: Forliksrådet i Grue, Innlandet politidistrikt, postboks 85, 2201 Kongsvinger
Telefon: 62 53 90 00

Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er

 • Nabotvister
 • Familietvister
 • Økonomiske tvister
 • Konflikter som følge av straffbar handling m.m.

Konfliktrådet er for alle og tjenesten er gratis.

Mekling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter, og partene må møte personlig i meklingsmøtet. Du kan ikke ha med deg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

Det finnes 22 konfliktråd som dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for administrativ drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådene samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere lokalt. Konfliktrådene samarbeider for øvrig med politi, friomsorgen, domstolene og andre lokale etater som skole og barnevern.

Kontakt konfliktrådet

Du trenger ikke å søke om å benytte konfliktrådets tjenester. Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefonhenvendelse, brev, e-post eller ved personlig oppmøte.

Alle nye saker vedrørende konflikter i konfliktrådet skal henvises til Konfliktrådet i Innlandet på e-post
Besøksadresse: Storgata 1, 2408 Elverum  
Postadresse: Postboks 372, 2402 Elverum
Nettside: www.konfliktraadet.no
Telefon: 62 00 08 31

Leder Siri Stormoen Mobil 951 04 555
Seniorrådgiver Gry Akre Tellum Mobil 932 67 220
Rådgiver Magnus Mostue Nilsen Mobil 456 01 359
Ungdomskoordinator Joachim Berg   Mobil 400 22 682
Ungdomskoordinator Mariann Rønningen Mobil 404 37 875
Ungdomskoordinator Eline Haugen Moen Mobil 488 93 752

Søknadsbehandling

Konfliktrådsleder vil vurdere om din sak egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meklet).

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.

Lover og retningslinjer

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)
Forskrift om konfliktrådsbehandling

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke