Beredskap

Uønskede hendelser kan skje når som helst og i alle kommuner. Derfor arbeider Grue kommune systematisk med samfunnssikkerhet og beredskap.

Det er lurt å ha ekstra ved hjemme

Beredskapsplikt

Grue kommune skal oppfylle kravene i «lov om kommunal beredskapsplikt". Det innebærer at vi skal sørge for en grunnberedskap som skal sikre innbyggernes sikkerhet hvis det skulle oppstå uønskede situasjoner. Det gjør vi gjennom å analysere hva som kan skje og hvordan det best skal håndteres.

Organisering

Den daglige oppfølgingen av beredskapsarbeidet følger ordinært organisasjonskart med tilsvarende ansvars- og myndighetsforhold, i tråd med reglement for delegert myndighet. Grue kommune har i tillegg etablert følgende forum i arbeidet med sikkerhet og beredskap: 

Beredskapsråd

Beredskapsrådet skal drøfte og samordne beredskapstiltak mellom ulike myndigheter og drøfte det kommunale beredskapsarbeid på generell basis. Beredskapsrådet møtes minst en gang per år.

Deltagere:

 • Kommunens kriseledelse
 • GB IKS
 • GIVAS IKS
 • Eidsiva
 • Politiet
 • Sivilforsvaret
 • Heimevernet

Kriseledelsen

Kriseledelsen leder og samordner arbeidet i krisesituasjoner, og bidrar i arbeidet med systemrevisjon.

Medlemmer i kriseledelsen:

 • Ordfører (leder)
 • Varaordfører
 • Kommunedirektør (operativ leder)
 • Utviklingsleder
 • Kommunikasjons- og beredskapsrådgiver
 • Kommunelege
 • Personalleder
 • Økonomileder
 • Enhetsleder samfunn

Psykososial beredskapsgruppe

Psykososial beredskapsgruppe (også kalt "kriseteam") yter krisehjelp i akutte situasjoner og ved behov ut over ordinært hjelpetilbud. Gruppa kan også koordinere innsats når det er nødvendig.

Medlemmer:

 • Kommuneoverlege (leder)  
 • Fagpersoner (utpekt av leder, minimum 3)
 • Kommunikasjons- og beredskapsrådgiver
 • Representant fra kirken
 • Representant fra politiet

Planverk

Kriseledelsen utarbeider og reviderer planverk som beskriver hvordan vi best kan håndtere situasjoner som oppstår.

Plan for samfunnssikkerhet og beredskap beskriver beredskapsarbeidet i Grue kommune. Øvrige planer er unntatt offentlighet. Det gjelder for eksempel Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) og Overordnet beredskapsplan.

Tilrettelegging

Kriseledelsen samarbeider med andre aktører som er delaktige i å håndtere eller avverge en krise. Det innebærer at vi skal tilrettelegge for samvirke mellom kommunene, regionale og nasjonale myndigheter, frivillige organisasjoner og det lokale næringslivet.

Regelmessige øvelser

Grue kommune øver sin kriseledelse. Vi øver da på de mest aktuelle hendelsene slik at vi står godt rustet til å håndtere tilsvarende i det virkelige liv.

Det er kommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for beredskap i Grue kommune, men det er mange som jobber for å sikre at vi er godt rustet til å håndtere det som kan oppstå. Noen av oppgavene er delegert til kommunens beredskapsrådgiver som samarbeider beredskapsaktører og andre med tilsvarende funksjon i Kongsvingerregionen. 

Tilsyn

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Grue kommune 11. og 16. desember 2019.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke