Kontakt

Elektronisk varsling (KPMG)
Elektronisk meldeskjema (kryptert lenke)

KPMG varslingstelefon 
(+47) 406 39 400
Åpen man-fre kl. 09.00-15.30 
Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer

E-post
varsling@kpmg.no (ikke send sensitive opplysninger via e-post)

Adresse
KPMG v/Gransking og Compliance
Postboks 7000 Majorstuen
N-0306 Oslo

Varsling om kritikkverdige forhold

Grue kommune har inngått avtale med revisjons- og rådgivningselskapet KPMG som varslingsmottak for varslinger som gjelder vår virksomhet.

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler eller etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om kritikkverdige forhold i Grue kommune eller mot Grue kommune.

Alle varsler, uavhengig av hvordan de blir meldt, skal oversendes til varslingsmottaket som i første omgang vil behandle disse som en uavhengig part i saken.

Hvem kan varsle?

Både medarbeidere, leverandører, kunder og innbyggere i Grue kommune kan bidra til kvalitetssikring av kommunens tjenesteleveranser gjennom varsling om kritikkverdige forhold som avdekkes i virksomheten.

For Grue kommune er det avgjørende at ansatte og innbyggere har tillit til og er trygge på at varslinger er ufarlige og blir behandlet på en profesjonell og god måte.

Hva kan det varsles om?

Eksempler på kritikkverdig forhold kan være:

 • Brudd på Grue kommunes etiske retningslinjer
 • Brudd på etiske normer som er bredt forankret i samfunnet
 • Uforsvarlig arbeidsmiljø, for eksempel mobbing eller trakassering
 • Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet
 • Forhold som innebærer fare for liv og helse
 • Forhold som utgjør en fare for klima eller miljø
 • Myndighetsmisbruk
 • Brudd på personopplysningssikkerheten

Slik varsler du

Du kan varsle via et elektronisk skjema, telefon, e-post, personlig oppmøte eller post. 

Elektronisk meldeskjema

Elektronisk meldeskjema (krytpert løsning)

Lenken fører deg direkte til elektronisk varsling til varslingsmottaket (KPMG). Du får oppgitt et referansenummer (nederst i skjemaet) som du må ta vare på for å se status i saken din.

Telefon, e-post eller personlig oppmøte

 • KPMGs varslingstelefon: (+47) 406 39 400
 • Åpningstid for varslingstelefonen er mandag-fredag kl. 09.00-15.30. Innringers telefonnummer er ikke synlig for den som svarer.
 • E-post: varsling@kpmg.no (ikke send sensitive opplysninger via e-post)
 • Du kan også avtale personlig oppmøte hos varslingsmottaket, i KPMGs lokaler på Majourstua i Oslo. Personlig oppmøte må avtales i forkant.   

Post

Dersom du varsler anonymt via brev kan vi ikke gi deg tilbakemelding. 

Send brev til:

KPMG v/Gransking og Compliance
Postboks 7000 Majorstuen
N-0306 Oslo

Varsling internt i kommunen

Varsling internt kan skje på følgende måter:

 • Til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver
 • I samsvar med virksomhetens rutiner for varsling
 • I samsvar med varslingsplikt
 • Via verneombud, tillitsvalgt eller advokat

Utgangspunktet er at kritikkverdige forhold på arbeidsplassen først skal varsles til nærmeste leder. Dersom varslingen gjelder nærmeste leder, eller man har grunn til å tro at leder ikke gjør noe med saken, bør nærmeste leders overordnede varsles. Leder som mottar varsling har plikt til å sende dette til eksternt varslingsmottak for vurdering.

Varsling til andre instanser

Alle, både ansatte, innbyggere, leverandører og kunder, kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom andre tilsynsmyndigheter, andre offentlige myndigheter eller media, dersom:

 • Arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet
 • Varselet gjelder kritikkverdige forhold som er av allmenn interesse, og
 • Når arbeidstaker tidligere har varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig

Varslinger til Statens helsetilsyn

Det gjelder egne regler for varslinger som omhandler dødsfall eller alvorlige skader hos pasienter eller brukere etter helse- og omsorgstjenesteloven § 12-3a. Dersom pasienter eller brukere dør eller får alvorlig skade som følge av tjenesteytelsen eller andre pasienter eller brukere, har kommunen varslingsplikt til Statens helsetilsyn. Pasienter og pårørende har varslingsrett, som betyr at en kan varsle direkte til Statens helsetilsyn på www.helsetilsynet.no, eller ved å ringe Helsetilsynet på telefon 21 52 99 00.

Hva bør et varsel inneholde?

 • Navn på den som melder, men du kan varsle anonymt om du ønsker det.
 • Konkret beskrivelse av hva som har skjedd og hva du vil varsle om
 • Tid for hendelsene
 • Sted hvor hendelsen fant sted 
 • Opplyse om det som det varsles om har skjedd flere ganger
 • Informasjon om eventuelt andre personer som kan ha sett hendelsen, eller kan ha relevante opplysninger i saken.
 • Vedlegge konkrete eksempler og dokumentasjon dersom det finnes.

Prinsipper for håndtering av varslingssaker

 • Alle henvendelser blir tatt alvorlig, uavhengig om det meldes åpent eller anonymt. 
 • Alle henvendelser behandles så raskt som mulig.
 • Behandlingen av alle varslingssaker vil i utgangspunktet være konfidensiell.
 • Varslingssystemet for kommunen skal brukes uten frykt for konsekvenser, represalier eller gjengjeldelse.

Håndtering av varsel og videre saksgang

Alle som varsler, vil innen kort tid få en bekreftelse på at varselet er mottatt til behandling fra KPMG (eksternt varslingsmottak). KPMG vil ved mottak av et varsel foreta en vurdering av saken, og deretter oversende sin redegjørelse/anbefalinger til Grue kommune  med kopi til varsler, dersom denne er kjent. 

Mottaker i kommunen

I Grue kommune vil det være kommunedirektøren som har det overordnede ansvaret for at varslingssaker undersøkes på riktig måte, men myndighet til å motta og vurdere varslingssaker fra KPMG (varslingsmottaket) er delegert til HR-leder. Kommunedirektør skal imidlertid være kopimottaker i alle mottatte varslingssaker.

HR-leder skal vurdere redegjørelsen fra KPMG (varslingsmottaket) og foreslå for kommunedirektør hvem som bør stå for saksbehandling av mottatt sak. HR-leder skal videre påse at saksbehandlingen gjennomføres i samsvar med kommunens vedtatte prosedyrer for varslingssaker, og innenfor de frister som blir satt. 

HR-leder og kommunedirektør vil vurdere om det er behov for ekstern bistand i enkelte saker.

Varsling på kommunedirektør

Ved varsling på kommunedirektøren skal det oppnevnes en sette-kommunedirektør som kan behandle varslingen. Sette-kommunedirektøren skal være uavhengig og hentes fra annen kommune, og oppnevnes av kommunestyret. 

Varsling på folkevalgte

Ved varsling på folkevalgte har kommunestyret ansvar for videre saksbehandling, og må vurdere videre saksgang og inhabilitetsspørsmål ut fra situasjonen.   

Tilbakemelding til varsler

Alle som varsler åpent, det vil si med oppgitt identitet, vil får en bekreftelse på at varslingen er mottatt. Varslere holdes deretter orientert om videre saksbehandling og/eller utredning eller oppfølging i linjen dersom omstendighetene tilsier dette. 

Vær oppmerksom på at de som velger å varsle anonymt, aldri vil få noen oppdatering om sakens utvikling og utfall.  

Varsel knyttet til en person

I de saker hvor det blir besluttet å gå videre med saken, skal den det blir varslet om i utgangspunktet gjøres kjent med varslingen, og hvilke opplysninger som har blitt gitt. Vedkommende skal få mulighet til å komme med sin versjon av saken så tidlig som mulig.

Når saken er ferdig behandlet, skal den det er varslet om straks få beskjed om beslutningen, uansett utfallet av behandlingen.  Varsler har ikke rett til å vite hvordan den det er varslet om har blitt fulgt opp.

Personvern

Klikk her for å lese en egen personvernerklæring som gjelder for håndtering av personopplysninger ved varsling

Vedlegg

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke