Politisk møtekalender

Møtekalender med saksdokumenter

Møteplan for kommunestyret, formannskapet og politiske råd og utvalg finner du her

Lokaldemokrati

Vi er alle innbyggere i en kommune og møter den kommunale virksomheten i alle livets faser. Kommunen skal løse en del oppgaver, og det er de folkevalgte som har ansvaret for at innbyggerne får tilgang til de kommunale tjenestene.

Folkevalgte skal i sitt arbeid ivareta flere roller, blant annet:

 • Ombudsrollen
 • Myndighetsrollen
 • Virksomhetsstyringsrollen
 • Samfunnsutviklingsrollen
 • Arbeidsgiverrollen
 • Eierrollen

Politikk handler om å forvalte samfunnets fellesansvar og bidra til at man har en tjenesteproduksjon og utvikling som kommer alle kommunens innbyggere til gode. Det er i mellomrommet mellom det lovpålagte og de klart definerte regler at rommet for skjønn som lokalpolitikk kan praktiserer. De beste resultatet finner man som oftest gjennom åpne konstruktive diskusjoner og prosesser. Hele kommunestyret har både rett og plikt til å bidra til dette, og har et felles mål om å utvikle Grue.

Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste myndighetsorgan og setter langsiktige mål for rammer og drift. De er kommunens styrende myndiget med ansvar for hele den kommunale virksomheten.

Kommunestyret og formannskapet skal sammen med utvalgene ha en klar styringsfunksjon.
Kommunestyret velges av kommunens innbyggere.

I Grue kommune består kommunestyret av 19 representanter. For perioden 2023 - 2027 er det Arbeiderpartiet som har flertall.

Åpne møter og kommune-TV

Alle kommunestyrets møter er åpne for publikum. Du finner oversikt over tidspunkter under Møteplan. Vi streamer også kommunestyremøtene direkte.

Her kan du se kommunestyret direkte,.

Ordfører og varaordfører

Kommunestyret velger ordfører og varaordfører.

Ordføreren er kommunens øverste politiske tillitsvalgt, og velges for den samme perioden som kommunestyret. Ordføreren leder kommunestyrets og formannskapets møter.

Rune Grenberg (Arbeiderpartiet) er valgt som ordfører i Grue i perioden 2023 - 2027
Mobil: 416 02 302
E-post til ordfører

Kaja Sillerud Haugen (Arbeiderpartiet) er valgt som varaordfører i Grue i perioden 2023 - 2027
Mobil: 400 20 891
E-post til varaordfører

Formannsskapet

Formannsskapet i Grue består av 7 medlemmer. Følgende er valgt av kommunestyret blant kommunestyrets medlemmer ihht vedtak KS-045/23

Formanskap
MedlemmerVaramedlemmer
Rune Grenberg (AP)Beate Brækkan (AP)
Kaja H. Sillerud Haugen (AP)Ida Holen (AP)
Mie Nielsen (AP)Kjetil Dammen (AP)
Roman Drazkowski (AP)Alina Haug Drazkowski (AP)
Niels-F. Rolsdorph (H)Carina Kullerud Martinsen (H)
John Egil Rønningen (SP)Åse Bjerke Lilleåsen (SP)
Katrine Mork Haugen (AP)Brit Ingunn Haraldsen (SP)

Politiske utvalg

I henhold til vedtak KS-034/23 og KS-050/23 er følgende medlemmer valgt til driftsutvalg for perioden 2023 - 2027

Driftsutvalg
MedlemmerVaramedlemmer
Kjetil Dammen (Leder)Øystein Skoglund
Åse Bjerke Lilleåsen (Nestleder)Ida Holen
Alina Haug DrazkowskiBrit Haraldsen
Beate BrækkanMarius Glomsaas
Carina Kulleud MartinsenGeir Magnar Hvithammer
Aasmund AasethArne Thorsten Rønnaasen
Lars Erik HaugenMie Nielsen
John Egil Rønningen
Niels-F. Rolsdorph
Katrine Mork Haugen


Kontrollutvalget

Kommunestyret har det øverste tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan/arbeidsorgan og skal føre det løpende tilsynet med den kommunale eller fylkeskommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalget skal utøve sitt arbeid i henhold til kommuneloven og forskrift for kontrollutvalg. Kontrollutvalgets møter er åpne på lik linje med andre kommunale utvalg.

kontroll utvalget
MedlemmerVaramedlemmer
Andreas Sorknes (Leder)Sigbjørn Gustad
Inger Marie HvithammerAleksandra Dukic
Øystein SkoglundTorbjørn Bekken
Arne SundStein Bruno Langeland
Lisbeth HeitmanEva Neby

Kontrollutvalget har bl.a. oppgaver knyttet til

 • Tilsyn med forvaltningen, som eksempelvis omfatter vurdering av rutiner, systemer, instrukser osv.
 • Regnskapsrevisjon (bl.a. uttalelse til årsregnskapet og følge opp merknader til regnskapet)
 • Forvaltningsrevisjon (vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midlene)
 • Selskapskontroll (kontroll av kommunens eierinteresser i selskaper)
 • Tilsyn med kommunens revisjonsordning

Sekretariat for kontrollutvalget er Konsek Øst IKS. E-post til sekretariatet

Kommunens revisor er Revisjon Øst IKS. E-post til revisor  

Valgutvalg

Som valgutvalg for perioden 2023 - 2027 ble følgende medlemmer valgt

Kaja Sillerud Haugen (leder)
Carina Kullerud Martinsen (nestleder)
Åse Bjerke Lilleåsen

Representanter til Kommunenes Sentralforbund (KS)
MedlemmerVaramedlemmer
Ordfører Rune GrenbergKjetil Dammen
Varaordfører Kaja Sillerud HaugenÅse Bjerke Lilleåsen

Råd og utvalg

Eldrerådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen i saker som har betydning for eldres levekår. Rådet kan også på eget initiativ ta opp saker som angår eldre i kommunen.

Eldreådet
MedlemmerVaramedlemmer
Tron SundtTore Skarpnord
Turid Spangen WilhelmsenKnut Lilleåsen
Marit Aastorp Figved

Råd for personer med funksjonsnedsettelse

I Grue har rådet vært oppnevnt siden 1994. Rådet oppnevnes for valgperioden og består av fem medlemmer. Kommunestyret velger to medlemmer fra politiske organ, ett medlem velges fra administrasjonen etter forslag fra kommunedirektøren og to medlemmer velges fra funksjonshemmedes organisasjoner etter forslag fra disse.

Råd for personer med funksjonsnedsettelse
MedlemmerVaramedlemmer
Sissel TidemandsenSolveig Høgbrenna
Wenche BergersenHans Frank
Carina Kullerud Marthinsen

Administrasjonsutvalget

Utvalget behandler alle saker som berører de ansatte og som ikke er delegert til enhetene/avdelingene.

Medlemmer av utvalget:

 • Ordfører, Rune Grenberg
 • Utvalgsleder, Kjetil Dammen
 • Repr. fra største opposisjonsparti, Niels F. Rolsdorph 

For arbeidstakersiden: 

 • HTV største fagforening
 • HTV nest største fagforening

For administrasjonen:

 • Kommunedirektør
 • HR-leder

Ungdomsrådet

Formålet med Ungdomsrådet er å fremme de unges interesser i nærmiljøet. Dette rådet skal styrke og hjelpe barn og ungdommer i beslutningsprosessene i kommunen. Rådet deltar en gang i året på et kommunestyremøte hvor de opptrer som høringsorgan for kommunen i de saker som berører barn og ungdommer.

Øvrebyen vgs
Rådsmedlem: Rokas Sutkus
Vara: Alex Tam Than Huyhn
Sentrum vgs
Rådsmedlem: Dijana Dukic
Vara: Jan Oddbjørn Sørli
Solør vgs
Rådsmedlem: Herman O Larsen

GBUS 10.trinn.
Rådsmedlem: Kim Aurdal Johnsen
Karoline Skaraberget
Julian J. Beck
Vara: Sanne Kloosterman
GBUS 9.trinn.
Vara: Iben Johannesen
Natalie Dragsund Sørensen

Forliksrådet

Forliksrådet kan hjelpe deg med å løse konflikter eller tvister gjennom megling. I noen tilfeller kan forliksrådet avsi en dom for kravet ditt. 

Forliksrådet
MedlemmerVaramedlemmer
Morten Sundkøien (Leder)Tove Sissel Larsård
Mobil: 90621782
Hanne D. StangnæssBerit Telle
Dag Arnfinn Haugengeir Berntsen

Medlemmene er oppnevnt av Fylkesmannen i Hedmark, Kommunalavdelingen for perioden 2017-2020, etter innstilling i kommunestyret.

Sekretær for Forliksrådet er Arnfinn Brattlie
Adresse: Forliksrådet i Grue, Innlandet politidistrikt, postboks 85, 2201 Kongsvinger
Telefon: 62 53 90 00

Konfliktrådet

Konfliktrådet har til oppgave å mekle i tvister som oppstår på grunn av at én eller flere personer har påført andre en skade, et tap e.l. Eksempler på saker som kan behandles i konfliktrådet, er

 • Nabotvister
 • Familietvister
 • Økonomiske tvister
 • Konflikter som følge av straffbar handling m.m.

Konfliktrådet er for alle og tjenesten er gratis.

Mekling i konfliktrådet krever samtykke fra begge parter, og partene må møte personlig i meklingsmøtet. Du kan ikke ha med deg en fullmektig, men konfliktrådet kan tillate at partene lar seg bistå av andre støttepersoner.

Det finnes 22 konfliktråd som dekker alle landets kommuner. Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for administrativ drift og faglig utvikling av konfliktrådene. Konfliktrådene samarbeider med kommunene om oppnevning av meklere lokalt. Konfliktrådene samarbeider for øvrig med politi, friomsorgen, domstolene og andre lokale etater som skole og barnevern.

Kontakt konfliktrådet

Du trenger ikke å søke om å benytte konfliktrådets tjenester. Du kan ta direkte kontakt med konfliktrådet enten ved telefonhenvendelse, brev, e-post eller ved personlig oppmøte.

Alle nye saker vedrørende konflikter i konfliktrådet skal henvises til Konfliktrådet i Innlandet på e-post
Besøksadresse: Storgata 1, 2408 Elverum  
Postadresse: Postboks 372, 2402 Elverum
Nettside: www.konfliktraadet.no
Telefon: 62 00 08 31

Konfliktrådet
LederSiri StormoenMobil 951 04 555
SeniorrådgiverGry Akre TellumMobil 932 67 220
RådgiverMagnus Mostue NilsenMobil 456 01 359
UngdomskoordinatorJoachim BergMobil 400 22 682
UngdomskoordinatorMariann RønningenMobil 404 37 875
UngdomskoordinatorEline Haugen MoenMobil 488 93 752

Søknadsbehandling

Konfliktrådsleder vil vurdere om din sak egner seg for mekling. Konfliktrådet bistår med å innhente samtykke til mekling fra andre konfliktparter. Meklingsmøtet gjennomføres normalt med én mekler til stede. Mekleren avgjør om den avtalen partene kommer fram til, skal godkjennes.

Konfliktrådet har en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på ca. 35 dager (fra første henvendelse til saken er ferdig meklet).

Klagemulighet

Det er partene selv som kommer fram til en løsning i form av en avtale. Det er derfor ikke anledning til å klage til konfliktrådet på avtalens innhold. I straffesaker har du én ukes angrefrist. I sivile saker kan partene selv avtale en angrefrist. Du kan klage på vedtak om at konfliktrådet avviser en sak eller nekter å godkjenne en avtale innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen må rettes til konfliktrådet. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Klageinstans er Sekretariatet for konfliktrådene.

Lover og retningslinjer

Lov om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven)
Forskrift om konfliktrådsbehandling