Mer om takseringen

Taksten skal gjenspeile en antatt markedsverdi slik det står i Lov om Eigedomsskatt til kommunane (Eigedomsskattelova) § 8 A-2.Verdet:

«(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.»

Det er en sakkyndig nemnd i kommunen som er ansvarlig for takseringsarbeidet. Sakkyndig nemnd er valgt av kommunestyret. Nemnda har trukket opp retningslinjer for takseringen. Retningslinjene skal sikre likebehandling av hjemmelshaverne.

Takseringsmetoden som er beskrevet under, støttes av Finansdepartementet og KSE (Kommunesektorens Organisasjon Eiendomsskatteforum). Metoden benyttes av de fleste kommuner som innfører eiendomsskatt eller gjennomfører alminnelig taksering.

Beskrivelse av takseringsmetoden

Skattetaksten bygger på:

  • Fakta om eiendommen
  • Skjønnsmessige vurderinger av eiendommen

Faktaopplysninger om adresser, areal på bygninger og tomter hentes fra nasjonale eiendomsregistre.

I de tilfeller hvor vi mangler areal på bygninger, hentes dette i forbindelse med besiktigelse av eiendommene.

Skjønnsmessige vurderinger tar opp både generelle og spesielle forhold som påvirker eiendomsverdien. De spesielle forholdene fanges opp gjennom besiktigelse av hver enkelt eiendom. Besiktigelsen vil i all hovedsak gjennomføres fra august til november 2022.

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke