Gang- og sykkelsti til Grinder

Gang- og sykkelveien mellom Kirkenær og Grinder skal ferdigstilles og deler av strekningen får bredere vei.

Gang- og sykkelvei fra Kirkenær til Grinder

Riksvei 2 gjennom Grue kommune skal få seg et ansiktsløft. Det dreier seg om en strekning på ca. 1 400 meter som trafikkeres av 3550 biler i døgnet. 

Tryggere vei for myke trafikanter

Formålet med prosjektet er å bedre fremkommeligheten og sikkerheten for myke trafikanter. Når prosjektet er ferdig i desember 2020 er det sammenhengende gang- og sykkelvei fra Grinder til Kirkenær.

I tillegg skal rv. 2 breddeutvides og bygges om i ytterkurvene utenfor gang- og sykkelveien. På flere av eiendommene langs strekningen skal det i tillegg bygges støyskjermer.

Korona-midler

Anbudskonkurransen ble lyst ut i midten av mars, og Åmot-firmaet John Galten skal stå for jobben. De var ifølge Statens vegvesen laveste tilbyder. Kostnaden er på drøye 25 millioner, hvorav 10 millioner er finansiert gjennom de såkalte koronamidlene fra regjeringen som ble vedtatt ved påsketider.

Ett kjørefelt vil til enhver tid være åpen i byggeperioden, skriver Statens vegvesen på sine nettsider.
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke