Jordbruk i Grue

Her finner du relevant informasjon for deg som driver jordbruk i Grue.

Nyplukkede poteter

Håndtering av landbruksplast

  • Folieplast leveres av kunde med «landbrukskort» til anlegget på Kildal, Trangenvegen 991. Levering av folieplast er gratis. Folieplast skal leveres løs og ikke ha annen emballasje. Tau eller annen emballasje som benyttes under transport til Kildal må fjernes ved levering.
  • Ved sortering skal hvit/blank folie sorteres sammen. Farget folie leveres separat.
  • Alt annet av landbruksplast leveres til gjenvinningsstasjonen til spesialpris kr 300,- eks mva pr kubikk. Farlig avfall skal deklareres, og leveres etter ordinær pris for næringsvirksomhet for øvrig. SOR kan være behjelpelig med deklarering og fullmaktavtale. Dette til standardpris.
  • Avtaleinngåelse skjer etter at opplæring er gjennomført og avtale er signert. Det utleveres et «landbrukskort» som benyttes ved levering. 

PP-sekk/storsekk

SOR kan også tilby de som har landbruksavtale, henting av PP-sekk/storsekk på gården. PP-sekk/storsekk skal pakkes og stappes sammen i storsekker fritt for annet avfall.

Solør Renovasjon IKS (SOR) er medlem av Grønt Punkt på folieretur og har i forhold til denne avtalen dekket kostnader for transport fra SOR’s anlegg på Kildal til behandlingsanlegg. Ordningen er en prøveordning og vil bli evaluert høsten 2021. 

Kontaktperson i SOR

Grue kommune er glade for at vi nå har fått denne prøveordningen på plass!

Veterinærvaktordningen

Vakttelefon for Solør: 474 89 966

Ordningen med veterinærvakt skal sikre at det i kommunal / interkommunal regi blir etablert klinisk vakt med tilgang til veterinær i alle deler av landet -slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid.

Kontaktperson på landbrukskontoret: Nina Berg tlf 62 42 43 05. 
E-post: nina@vis.kommune.no

Erstatning ved avlingstap

Regelverk er nå klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft.

Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble  derfor enige om at erstatningsordningen for avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen som kan tilskrives restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. 

Særordningen gjelder bare vekstsesongen 2020 og følgende vekstgrupper: Frukt, bær, poteter og grønnsaker.  Maks. erstatningsbeløp pr. foretak pr. ovennevnte vekstgrupper er hevet fra kr 750.000 til kr 2,0 millioner. 

Les hele saken og forskrift hos Landbruksdirektoratet

Størst på potet

Grue kommune er Norges største potetkommune.

Grue kommune har 136 aktive gårdbrukere som dyrker ca. 65 000 daa med fulldyrket jord. På dette arealet dyrkes det i hovedsak poteter, korn, gras og noe grønnsaker.

Det er også en del gårdbruker som de siste årene har startet opp med tilleggsnæring innenfor turisme og Inn på Tunet i tillegg til tradisjonell landbruksdrift.

Grue-bønder i potetprosjekt

Per Ivar Berg, Ivar Sund og Tom Brauter deltar i prosjektet
Seks bønder og potetprodusenter fra Grue er plukket ut av influenceren Marianne Tveter i Heimkunnskap.no for å sette fokus på norske råvarer i sommer.

Les mer: Bønder i Grue med i potet-prosjekt

Halmbrenning

Vi minner om det ikke kan brennes halm om våren på arealer der du har fått utbetalt tilskudd til jordbearbeiding om høsten. Dette gjelder søknader i 2019.

Dette er nasjonale regler og nytt fra og med søknader fra 2019 i Innlandet, jf. forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Hedmark og Oppland § 14.

Naturskade

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.
Naturskadeordningen forvaltes ikke lenger av kommunene, men av landbruksdirektoratet. 

Les mer om Statens naturskadeordning her

Tilskuddsordninger

Tiltak i beiteområder

RMP-tilskudd

Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober (15. november for beitelag).

Ulverevir

Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med et eller flere ulverevir var en ordning som startet opp i 2017 og ble avsluttet i 2021. I 2022 ble det ikke tildelt noen midler til dette formålet i statsbudsjettet.

SMIL-tilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd

Husk frist 15. mars for å levere søknad om produksjons‐ og avløsertilskudd del 1. Det er kun husdyrprodusenter som skal levere søknad nå i mars.

Du finner søknadsskjemaet her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/digitale-tjenester

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men utbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Du kan ikke levere søknad etter 29. mars. Du kan kun få dispensasjon fra søknadsfristen i helt spesielle situasjoner.

Les "Vekstnytt" her

Landbruksrådgivningen Øst, Fylkesmannen i Innlandet og landbrukskontorene i Glåmdalsdistriktet har ukentlige telefonmøter gjennom vekstsesongen fra slutten av mai til starten av september, hvor det diskuteres faglige problemstillinger og utfordringer gjennom vekstsesongen.

I etterkant av møtet blir det sendt ut e-post til alle gårdbrukerne i Glåmdalsdistriktet med råd og veiledning på de temaene som er tatt opp og diskutert på ukens vekstnytt telefonmøte.

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke