Kontakt

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00

Send e-post til servicetorget

Skogbrukssjef
Steinar Ausland

Vil du motta informasjon på e-post?
Vi sender jevnlig ut informasjon. Oppgi din e-postadresse til Steinar Ausland og vi legger deg til mailinglisten.

Tilskudd til skogkultur 2021

Her finner du informasjon om årets tilskudd til ungskogpleie, markberedning, nyplanting, suppleringsplanting, gjødsling og miljøtiltak i skog.

Ei hogstflate må være tilfredsstillende forynget innen 3 år etter hogst

Oppsummering

 • Tilskudd til ungskogpleie inntil 30%
 • Tilskudd til markberedning 20%
 • Tilskudd til nyplanting 60% de 50 siste plantene
 • Tilskudd til suppleringsplanting 30%
 • Tilskudd til gjødsling 40% 
 • Tilskudd til miljøtiltak i skog 30%

30% tilskudd til ungskogpleie 

Skogeiere i Grue er Norgesmestere i å få utført ungskogpleie, i forhold til kommunens produktive skogareal

Ungskogpleie er et viktig tiltak. Med ungskogpleie menes: løse opp i tette grupper, rydde lauv og avstandsregulere den unge skogen er avgjørende for god produksjon frem mot tynning og hovedhogst. Skogeiere i Grue er gode på å få ungskogpleia utført og vi vil fortsette med å opprettholde fokuset på ungskogpleia i årene som kommer.

I 2020 ble det satt solid rekord med 9696 dekar utført ungskogpleie

Grue kommune har en målsetting om å oppnå 8000 daa ungskogpleie årlig. Et resultat på nesten 9700 dekar er derfor veldig bra.

Hvert år blir det utført mange dekar forhåndsrydding, i fjor hele 8256 daa. Dette er også bra, men det hadde vært fint om en del av forhåndsryddingstiltakene ble utført tidligere da bestandene fortsatt holder seg i hogstklasse 2. Da vil det være mulig å øke ungskogpleiearealet og redusere forhåndsryddingsarealet.  

Det var 86 private skogeiere som gjennførte ungskogpleie i 2020. Henriette og Harald Bredesen ble trukket ut som vinnere av ryddesaga. Klem på med ungskogpleie og kanskje du blir den neste heldige vinner av ei splitter ny ryddesag! 

Ungskogpleie

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Dekar

9696

6115

5324

8422

6295

7848

6630

6792

Kr/dekar

419

422

376

345

361

324

341

365

Tabell 1: Utført ungskogpleie i Grue de siste 8 år

20% tilskudd til markberedning

Ny markberedningsrekord

I 2020 ble det ny rekord med 3661 dekar utført markberedning.

Markberedning er et godt hjelpetiltak for satsing på naturlig foryngelse, og også et godt tiltak før planting av gran. Det har ofte vært angrep av gransnutebiller i plantefeltene de siste årene. Markberedning før planting av gran kan være en god investering for å minske avgangen etter gransnutebillenes herjinger.  

Markberedning

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Dekar

3661

1037

1271

1487

1127

1800

1444

1326

Kr/dekar

367

396

359

301

285

280

286

278

Tabell 2: Utført markberedning i Grue de siste 8 år

Tilskudd til nyplanting

Vi må plante mer og tettere

Det gis 60% tilskudd på inntil 50 planter pr. dekar utover et fastsatt bonitetsavhenging minimumstall (se tabell 3)

 • Søknadsfrister: 1. august og 7. november

Det drives et aktivt og godt skogbruk i Grue med god avvirkning hvert år (se eget avsnitt om avvirkningen). Det hogges mest granskog og hvert år blir det mange dekar granskogsmark som må tilplantes.

Tilskudd til tettere planting skal gjennom optimal utnyttelse av produksjonsevnen bidra til økt binding av CO2. Det er svært sannsynlig at det går ut noen planter pga gransnutebiller, frost, tørke eller andre ting. Det oppfordres derfor sterkt til at det bestilles og plantes slik at maksimalt tilskudd oppnås utfra de forskjellige bonitetene. Ei hogstflate må være tilfredsstillende forynget innen 3 år etter hogst.  

Bonitet Minimum plantetall pr dekar Tilskuddsintervall uten markberedning Tilskuddsintervall med markberedning
26 220 220 - 270 198 - 248 
23 220 220 - 270 198 - 248
20 200 200 - 250 180 - 230
17 180 180 - 230 162 - 212
14 160 160 - 210 144 - 194
11 130 130 - 180 117 - 167
8 100 100 - 150 90 - 140

Tabell 3: Minimumsniver og tilskuddsintervaller nyplanting

Nyplanting

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Dekar

2090

2529

2154

2279

1734

2356

3389

2553

Planter/dekar

210

209

205

223

209

196

161

190

Kr/plante

5,09

5,02

4,47

4,27

4,34

4,34

4,03

4,49

Kr/dekar

1071

1050

916

952

908

851

648

854

Tabell 4: Utført nyplanting i Grue de 8 siste år

Tilskudd til suppleringsplanting (klimatilskudd)

Det gis 30% tilskudd til suppleringsplanting uavhengig av hvor mange planter som suppleres inn.

Året etter det er planta er det tid for å se på hvordan tilslaget har blitt. I 2021 gis det et tilskudd til suppleringsplanting i etablerte plantefelt og naturlig foryngelse med for lav tetthet slik at produksjonsmuligheten utnyttes. Det er krav om at plantetettheten etter supplering tilfredsstiller det fastsatte minimumstallet pr. dekar ved tettere nyplanting (se tabell 3).

Utviklingsdyktige planter av ønsket treslag med en innbyrdes avstand på minst 1 m som vil inngå i framtidsbestandet kan telles med når plantetetthet etter supplering vurderes.  

Supplerings-

planting

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Antall (stk)

59353

100410

89883

56556

11550

35195

38400

45880

Kr/plante

5,23

4,81

5,03

5,22

7,2

4,96

4,51

4,76

Tabell 5: Suppleringsplanting i Grue de siste 8 år

Tilskudd til gjødsling (klimatilskudd)

Det gis 40% tilskudd til gjødsling.

 • Søknadsfrist: 15. september

Tilskudd til skogsgjødsling ble innført i 2016 etter at tiltaket ble foreslått i rapporten Klimakur 2020. Grueskogbruket responderte godt på innføringen av tilskuddet. Det ble gjødslet henholdsvis 3660 og 4939 dekar i 2016 og 2017. Gjødsling av skog vil øke den årlige produksjonen på arealet med ca. 0,15 m3/dekar.  

Det må foreligge regning/faktura som dokumenterer utført gjødsling. Areal/bonitet, gjødselmengde og vegetasjonstype pr. felt må oppgis sammen med kartutsnitt som viser beliggenheten av det aktuelle feltet. 

Gjødsling

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Dekar

1375

2833

1889

4939

3660

2024

588

680

Kr/dekar

327

371

340

332

327

272

246

267

Tabell 6: Skogsgjødsling i Grue de siste 8 år

Tilskudd til miljøtiltak i skog

 • Søknadsfrister: 1. september og 1. november

Det gis 30% tilskudd på godkjent kostnadsgrunnlag, maksimalt kr 75.000,-

I områder der det drives skogbruk kan det gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Tilskudd kan gis til følgende tiltak:

 • Dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier.
 • Delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften (eks. MiS-figurer, nøkkelbiotoper, rovfuglreir).
 • Dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder».

Det er et vilkår for utbetaling av tilskudd at miljøverdiene kan påvises og dokumenteres og at merkostnader eller tap er tilstrekkelig dokumentert. Normalt skal tilskudd til en enkelt skogeier ikke overstige kr 75.000,-.

For tilskudd som gis etter denne bestemmelse skal det inngås en avtale mellom skogeier og kommunen om hvilke plikter og restriksjoner tilskuddet forutsetter. Slike avtaler bør normalt ha en varighet på omkring 10 år. Kommunen kan etter samråd med skogeieren bestemme at avtalen oppheves dersom spesielle forhold tilsier det.

Avvirkning i Grue

Det har vært solide avvirkningstall i Grue de siste 7 årene. I 2020 ble det avvirket 188.000 kubikk til en bruttoverdi på i overkant av 76 millioner kroner. Det ble avvirket mest gran, 57,6%. Gjennomsnittprisen ble kr 404,- pr. kubikk, en nedgang fra kr 468,- pr. kubikk i 2019. Mye av årsaken skyldes nok det vanskelige massevirkemarkedet.  

Avvirket

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Gran m3

108.502

110.856

117.624

107.927

102.329

105.894

138.051

Furu m3

66.107

69.256

59.915

78.424

74.054

73.714

99.557

Totalt m3

 

188.451

 

190.617

 

187.079

 

197.652

 

186.459

 

190.376

 

249.453

Totalt brutto kr

 

 

76.183.857

 

 

89.329.855

 

 

82.123.029

 

 

75.544.494

 

 

67.882.478

 

 

71.859.750

 

 

99.344.982

Totalt kr/m3

 

404

 

468

 

439

 

382

 

364

 

377

 

398

Tabell 7: Avvirkning i Grue de siste 7 årene fordelt på gran og furu

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke