Regulering av Kirkenær brannstasjon og Grindermoen

Varsel om oppstart av to reguleringsplaner: Kirkenær brannstasjon og Grindermoen Næringsområde med vegadkomster. Frist for merknader er 28. august 2020.

Varsel om oppstart

  1. Detaljregulering av Kirkenær brannstasjon, Plan-id: 2020001
  2. Detaljregulering av Grindermoen Næringsområde med vegadkomster, Plan-id: 2020002

Detaljregulering av Kirkenær brannstasjon

  • Plan-id: 2020001

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres med dette oppstart av planarbeidet. Tiltakshaver er Grue kommune mens plankonsulent er siv. ing. Halvor Tangen. 

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny brannstasjon på Kirkenær.

I planen inngår størstedelen av Grue kommunes eiendom Gressbanen gnr. 16 bnr. 77, dvs. den delen av eiendommen som ligger nord for tidligere regulert omkjøringsveg. I tillegg kommer den delen av gnr. 16 bnr. 6, Skaslien Gjestgiveri som ligger nord for den samme regulerte vegen. Delen av gnr. 15 bnr. 1 er Gressbanevegen mens frisiktarealer kan komme til å berøre gnr. 15 bnr. 1/13. Planområdet innbefatter dermed Gressbanevegen i nord, og grenser til jernbanen i øst, regulerte vegformål i «Områderegulering for Kirkenær Industriområde Nordre del og ny omkjøringsveg» i sør og vest, mens en ny avkjørsel for brannstasjonen og Gressbanevegen innebærer at halve rv. 2 inngår i planen der.

Reguleringsformål er offentlig eller privat tjenesteyting/brannstasjon og samferdselsanlegg/vegformål. Det kan bli aktuelt å opprettholde deler av arealet til mindre baneanlegg. Planen omfatter ca. 14 da. Kartet nedenfor viser avgrensingen av denne foreslåtte reguleringen med svart stiplet strek og et forslag til ny innkjøring fra rv. 2:

Kart over området

Kart over Kirkenær brannstasjon

Frist for merknader

Frist for merknader er satt til 28. august 2020.

Merknader skal sendes

  • Som brev til siv. ing. Halvor Tangen, Erling Grønlands veg 2A, 2050 Jessheim eller pr. e-post til hot.siv@outlook.com
  • Kopi av merknader kan sendes: Som brev til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær eller pr. e-post til post@grue.kommune.no

Mer informasjon

Detaljeregulering av Grindermoen Næringsområde

Varsel om oppstart av regulering med utleggelse til offentlig ettersyn av planprogram iht. forskrift om konsekvensutredninger 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8, kunngjøres med dette oppstart av  planarbeidet. Tiltakshaver er Grue kommune mens plankonsulent er siv. ing. Halvor Tangen. 

Hensikten med ”Detaljreguleringsplan for Grindermoen næringsområde” er å følge opp gjeldende kommuneplan for Grue med tilrettelegging for nye bedrifter.

Planområdet omfatter felt I32 i kommuneplanen med adkomstveger og utgjør ca. 300 da. Reguleringsformål forventes i hovedsak å bli industri og lager, men det vil bli benyttet kombinert formål for å dekke opp aktuelle kombinasjoner og nødvendig fleksibilitet i utbyggingsperioden. Adkomstvegene til Sandmovegen og rv. 2 reguleres til samferdselsanlegg/vegformål og teknisk infrastruktur.

De nordre delene av kommuneplanens næringsområde I32 er i dag avskoget. Den delen av gnr. 46 bnr. 8 som ligger helt i nord, er i privat eie og er under oppdyrking basert på dispensasjoner gitt av Grue kommune. De neste to delene fra nord henholdsvis gnr. 46 bnr. 247 og bnr. 246 er ervervet av Grue kommune og utgjør til sammen 210 da. Under bnr. 247 inngår også grunn for veg fram til rv. 2 slik det framgår av kommuneplanen. Arealet under gnr. 46 bnr. 12 er i privat eie og er ikke avskoget. Gjennom dette arealet og eiendommen gnr. 46 bnr. 34 sønnenfor, er det bygd en driftsveg i forbindelse med avskogingen i nord.

Eiendommen gnr. 46 bnr. 34 er i privat eie mens de siste 30-40 m av driftsvegen inkludert tilknytningen til Sandmovegen, ligger på Grue kommunes eiendom gnr. 46 bnr. 22. Denne driftsvegen forutsettes benyttet som adkomst fram til Sandmovegen ved første fase av næringsutbyggingen. Den inngår derfor i reguleringen. Adkomstvegen direkte til rv. 2 ventes over tid opparbeidet og denne inngår i reguleringen sammen med et nytt kryss med rv. 2. 

Om utleggelse til offentlig ettersyn av planprogrammet for konsekvensutredning (KU) knyttet til: «Detaljregulering av Grindermoen Næringsområde med vegadkomster» 

Iht. forskrift om konsekvensutredninger (kunngjort 22. juni 2017) VEDLEGG I pkt. 24 skal «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15.000 m2» konsekvensutredes. Planens omfang og de utbyggingene den åpner for, krever utarbeidelse av en konsekvensutredning (KU). Iht. samme forskrifts § 13 skal det utarbeides et planprogram og dette skal iht. § 15 legges ut til offentlig ettersyn i minst 6 uker. Det er utarbeidet et forslag til planprogram som med dette kunngjøres utlagt til offentlig ettersyn. 

Kartet nedenfor viser et utsnitt av kommuneplanen der avgrensingen av denne foreslåtte reguleringen er vist med svart stiplet strek:

Kart over området

Kart over Grindermoen Næringsområde

Frist for merknader

For varsling av oppstart av reguleringen og utleggelsen til offentlig ettersyn av planprogrammet, gjelder samme frist for merknader. Den er satt til 28. august 2020.

Merknader skal sendes:

  • Som brev til siv. ing. Halvor Tangen, Erling Grønlands veg 2A, 2050 Jessheim eller pr. e-post til hot.siv@outlook.com  
  • Kopi av merknader kan sendes: Som brev til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær eller pr. e-post til post@grue.kommune.no 

Mer informasjon

 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke