Om Grue

Grue kommune grenser i sør mot Kongsvinger, i øst mot Sverige (grensen mor Sverige er ca 3 mil lang), i nord Åsnes og i vest Nord- og Sør-Odal kommuner. Grues kommunesenter er Kirkenær.

I kommunen bor ca 5000 mennesker på 840 km². Landskapet domineres av skogkledde åser på begge sider i det brede flate dalføret. Glomma og sjøene Namsjøen, Frysjøen, Skasen, Røgden og Rotbergsjøen østover Finnskogen skaper variasjon i landskapsbildet.

Kommunesenteret Kirkenær

13 mil nord for Oslo, midt i Grue kommune, ligger kommunesenteret Kirkenær, en stasjonsby bygget opp fra slutten av 1800-tallet. Jernbanen og Solørvegen (RV20) la mye av grunnlaget for tettstedets utvikling og ga næringslivet nye muligheter. Kirkenær har utviklet seg til et handelssenter med mange forskjellige virksomheter innen detaljvarehandel. Kirkenær er en «miljøby». Gjennom tettstedsprosjektet er Kirkenær sentrum tilrettelagt som et trygt møtested for hele befolkningen. Trivsel er satt i høysetet. Juni 2005 åpnet den nye miljøgata på Kirkenær.

Kultur og fritidsaktiviteter

Kommunen har variert kultur- og aktivitetstilbud. Mange lokaler og anlegg står til disposisjon for kultur og idrett. Namnå, Grinder og Svullrya har egen samfunnssal. I tillegg er det idrettshall på Kirkenær - Gruehallen - i tilknytning til kommunens sentralidrettsanlegg. Ca 160 lag og foreninger har tilbud på de fleste områder. Grue kino (Bygdekinoen) i rådhuset har forestilling annenhver uke.

Barnehager/skoler

Grue har et godt utbygd barnehage- og skoletilbud samt skolefritidsordning. Kulturskolen gir barn og ungdom et allsidig tilbud.
Grue barne- og ungdomsskole ligger på Kirkenær.

Bosetting

Har du lyst til å bygge og bo i Grue? Vi har godt tilbud på rimelige, attraktive selveiertomter i 5 forskjellige boligområder: Kirkenær, Refset, Namnå, Grinder og Svullrya (Grue Finnskog). Boligområdene er ferdig opparbeidet med veger, gangveger og gatelys. Det er enhet for eiendom som selger tomter innenfor de regulerte områdene i kommunen.

Grue har sitt navn fra det norrøne «grof», som betyr grav eller grop. Mer informasjon om opphavet til navnet Grue er å lese i Grueboka, bind I, side 46.

Størsteparten av befolkningen bor langs Glomma eller i de nærmeste sidedalene. Kommunesenteret Kirkenær og tettstedene Namnå, Refset og Grinder ligger langs Glomma. Tettstedet Svullrya ligger på Grue Finnskog.

Næringsliv

Grue kommune har et relativt allsidig og variert næringsliv.  Det finnes betydelige bedrifter innen bygg og anlegg, mekanisk produksjon, produksjon av belysning, solavskjerming, trykkeri, salg, service og forlagsvirksomhet. Solør Bioenergi AS er ledende i landet på produksjon av bioenergi, slik som fjernvarme, bio-briketter og elektrisk strøm.

Mye av næringslivet er basert på produksjon og videreforedling av jord- og skogbruksprodukter. De store, steinfrie jordbruksarealene langs Glomma blir hovedsakelig brukt til korn- og potetproduksjon. Grue er blant de største potetkommunene i landet.  Hvebergsmoen Potetpakkeri AS er Nord-Europas største innen sin bransje. Sammen med kvalitetsprodukter fra de store skogene og det øvrige landbruket, gir dette grunnlaget for flere hundre arbeidsplasser innen videreforedling. Sagbruksvirksomhet, treimpregnering, lamellproduksjon og overflatebehandling av tre er eksempler på dette.

Industri, bygg og anlegg, varehandel, reiseliv, transport, salg og service, jord- og skogbruk og kommunal tjenesteyting er blant de største næringene i Grue.

Mye av næringslivet i Grue er basert på produksjon og videreforedling av jord- og skogbruksprodukter. De store, steinfrie jordbruksarealene langs Glomma blir hovedsakelig brukt til korn- og potetproduksjon. Grue er ev de 3 største «potetkommunene» i landet. Sammen med kvalitetsprodukter fra skogen og det øvrige jordbruket, gir dette grunnlaget for flere hundre arbeidsplasser i videreforedling. Det finnes også betydelige bedrifter innenfor mekanisk produksjon, trykkerier og forlagsvirksomhet. Industri, varehandel, service, kommunal tjenesteyting og jord/skogbruk er de største næringsgrenene.

Etablering i Grue

Har du lyst til å flytte ut av trengselen? Grue har sentral beliggenhet i Skandinavia, 1 ¾ time fra Oslo og 1 ½ time fra Gardermoen. Gode veier til Oslo, Trondheim og Sverige. Grue ligger innenfor Innovasjon Norges virkeområde, med alle de fordeler dette gir. Vi har god tilgang på stabil arbeidskraft og disponerer gode industriarealer og kanskje også ledige industrilokaler for utleie. Dersom du ønsker flere opplysninger om etableringsmuligheter i Grue, kan du kontakte vår næringsrådgiver.

Finnskogen

Øst for Glommadalføret, på begge sider av svenskegrensen, ligger Finnskogen, som består av store sammenhengende skogområder. Finnskogens «hovedstad» Svullrya er det største og mest utbygde tettstedet på den norske delen av Finnskogen.

Disse østlige skogbruksområdene ble først bosatt av finner fra begynnelsen av 1600-tallet, der de bygde sine tradisjonelle røykstue og sauna, dyrket rugen i svedje og opprettholdt sine spesielle finske mattradisjoner. Slik levde de forholdsvis isolert fram til 1800-tallet. Mye av dette er tatt vare på; både bygninger, kultur og mattradisjoner. Rugfinnenes etterkommere er stolte av sine røtter og kultur. Norsk Skogfinsk Museum, avd. Finnetunet, ligger på Svullrya, det eneste museum i Norge som dokumenterer finnekulturen. Finnskogen har sin årlige Finnskogutstilling, og noen dager hver sommer (juli) oppstår «republikken Finnskogen» under Finnskogdagene.

I Grue finnes en rekke severdigheter, attraksjoner og aktiviteter. Naturen, elva, kulturlandskapet, de mange sjøene, stillheten og den særegne finnekulturen er verdier som stadig fler setter pris på.....

Det håper vi at  du også gjør!

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke