Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midler til fritidsaktiviteter til barn og unge. Søknadsfristen er 4. desember 2020. Grue kommune oppfordrer lag og foreninger i kommunen til å søke!

Målet med ordningen

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge skal bidra til at alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Løsningen for å nå barn vil variere fra kommune til kommune og frivillige organisasjoner, og idretten som allerede får offentlig støtte forventes å bidra i de ulike løsningene.

Målgruppe

Målgruppen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke om midler for å iverksette tiltak som ivaretar formålet.

Søknadsfrist

Fristen for å søke på midlene for 2021 er 4. desember 2020. Du må sende inn søknad via søknadsportalen til Bufdir (krever innlogging med MinID)

Mer informasjon

Du kan få mer informasjon om ordningen ved å henvende deg til kommunens kontaktperson: Marit Haagensen Sveen, telefon: 62 94 20 70

Du finner også informasjon om ordningen på nettsidene til Bufdir