Om hendelsen

Lørdag 10. februar meldte en av våre ansatte fra om at et brev publisert 6. februar sendt fra Grue barne- og ungdomsskole til Statsforvalteren Innlandet ikke var unntatt offentlighet, og var tilgjengelig i kommunens postjournal. Kommunen iverksatte da raskt tiltak, og skjermet dokumentet slik at det ikke lenger var offentlig tilgjengelig.   

Søndag 11. februar fikk vi melding fra en berørt person om at et tidligere brev publisert 16. januar i samme sak heller ikke var unntatt offentlighet i postjournalen. Også dette dokumentet ble skjermet i løpet av kort tid. I tillegg ble det da igangsatt en større gjennomgang og kontroll av hele postjournalen.

Vi ser svært alvorlig på hendelsen og har umiddelbart iverksatt tiltak for å adressere situasjonen. 

Berørte data

I brevene deles skolens aktivitetsplaner og 9a-vedtak fra Statsforvalteren om elevenes rett til godt skolemiljø i perioden 01.08.2020 - 31.12.2023 og tilhørende informasjon som møtereferater og korrespondanse mellom skolen og foreldre. Dette innebærer at sensitiv informasjon om elevenes situasjon framkommer, inkludert elevers navn og fødselsdato, samt foresattes adresse og telefonnummer. I tre tilfeller framkommer også elevers personnummer.

Tiltak som er tatt/iverksatt

Som beskrevet ovenfor har kommunen allerede skjermet tilgang til dokumentene, så disse ikke lenger er offentlig tilgjengelig. Vi har i etterkant gjennomgått postjournal og saksmapper fra den senere tiden gjentatte ganger for å sikre oss om at det ikke foreligger lignende tilfeller. Kontroll tilbake i tid pågår fortsatt, og lenken til postjournalen er midlertidig fjernet fra våre nettsider til dette er gjennomført.

Vi er så langt ikke kjent med at uvedkommende ut over de som har meldt fra har tilgang på informasjonen, og har fått bekreftet fra de som har meldt fra om at de ikke lenger har tilgang på dokumenter og informasjonen som ligger i disse. 

Vi går allikevel offentlig ut i media og ber om at de som eventuelt har tilegnet seg informasjon eller hører rykter omkring dette ikke bidrar til å spre dette videre, og at eventuelle nedlastede dokumenter blir permanent slettet av hensyn til berørte barn og foreldre.

Kommunen har selv meldt saken til Datatilsynet, som har ansvar for å føre tilsyn med kommunenes etterlevelse av personvernregelverket. 

Vi har rutiner for å sikre at slike hendelser ikke skal kunne skje, men må nå erkjenne at disse ikke har vært tilstrekkelige. Vi har nå en grundig gjennomgang av hendelsen i samarbeid med involverte medarbeidere og våre drifts- og programvareleverandører, for å identifisere ytterligere tiltak for å sikre innbyggernes personopplysninger.

Videre håndtering

Vi oppfordrer de som eventuelt har hatt tilgang til denne informasjonen, være seg ansatte eller innbyggere, om å være sitt ansvar bevisst ved å slette eventuell informasjon en har tilegnet seg og ikke formidle denne videre. Eller på andre måter bidra til at informasjon eller rykter omkring elever og/eller foreldre videreformidles. Det er viktig å være klar over at det å spre opplysninger om andre kan være forbundet med straffeansvar.

Vi ber de som er berørt om å melde fra til kommunen dersom de blir kjent med at noen besitter informasjon som er unntatt offentlighet, eller dersom det spres informasjon eller rykter knyttet til denne saken. Dette vil kunne være et viktig bidrag til vår håndtering av saken, og vår mulighet til å støtte de som er berørt.

Det arbeides nå med å informere de som er berørt. Vi oppfordrer uansett alle som kan oppleve å være berørt til å melde i fra til Grue kommune om dette. Innbyggere kan kontakte skolen ved rektor eller personvernombudet.

Videre handlinger

Grue kommune er forpliktet til å opprettholde sikkerheten til personopplysninger og har iverksatt ytterligere tiltak for å forbedre våre sikkerhetssystemer. Vi vil fortsette å arbeide tett med alle instanser og myndigheter for å forstå hvordan dette skjedde og hvordan vi kan forhindre lignende hendelser i fremtiden.

For mer informasjon

For ytterligere informasjon eller spørsmål fra pressen, ta kontakt med Håvard Elvbakken, kommunikasjonsrådgiver, på 468 88 911 eller via e-post haavard.elvbakken@grue.kommune.no.

Grue kommune beklager igjen sterkt denne hendelsen, og faren for spredning av sensitive personopplysninger som dette har medført.

Kontaktperson:
Håvard Elvbakken
Kommunikasjons-rådgiver
468 88 911
haavard.elvbakken@grue.kommune.no