Lokaler som benyttes til solarium omfattes av Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet m.v. Forskriften har til formål å sikre tilfredsstillende hygieniske forhold og forebygge overføring av smittsomme sykdommer.

På vegne av kommuneoverlegen fører miljørettet helsevern tilsyn etter Forskrift om strålevern og bruk av stråling (Strålevernsforskriften). Forskriften har som formål å sikre forsvarlig strålebruk, forebygge skadelige virkninger av stråling på menneskers helse og bidra til vern av miljøet.

Forskriftene har hjemmel i smittevernloven og i folkehelseloven.

Samtlige solarier, enten de finnes som solstudioer, eller tilknyttet for eksempel treningssentre, frisørsalonger, hoteller, kiosker eller arbeidsplasser skal oppfylle forskriftenes krav.

Virksomheten plikter å gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser.

Aldersgrense 18 år

Regjeringen innførte 18 års grense i solarier fra 1. juli 2012. Virksomheten må ha et system for alderskontroll. Betjeningskravet, som skulle trådt i kraft 1.1.2014, for så å bli utsatt til 1.1.2015, er nå opphevet. Det er altså ikke noe krav om å ha betjening i solstudioer i Norge.

Informasjon til bruker

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gode nettsider med informasjon til brukere av solarium

Krav om bestått kunnskapsprøve

Kravet om bestått kunnskapsprøve for ansvarlig for daglig drift av solariet samt ansatte med kundekontakt trådte i kraft 1. januar 2016. Informasjon om denne kunnskapsprøven, «Solarieprøven», finner man her: http://www.solarieprøven.no

Lokalene

Lokalene skal være utformet og innredet rengjøringsvennlige. Det må finnes desinfeksjonsmidler og papirhåndkle til å desinfisere solsengene før og etter bruk.

Melding av virksomheten

Virksomhetsansvarlig skal sende melding til kommunen ved kommuneoverlegen ved oppstart første gang. Det må også sendes melding ved eierskifte, bytte av lokalene eller ved større ominnredninger.

Alle solstudioeiere og forhandlere og leverandører skal melde sin virksomhet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. 

Internkontroll

For å sikre at forskriftene etterleves skal det etableres internkontrollsystem og drives internkontroll. Denne bør inneholde beskrivelse av følgende rutiner for:

 • Renhold og desinfeksjon
 • Å sjekke hvilke rør, lamper og rørkombinasjoner som er tillatt i hvert enkelt solarium og når disse skal byttes (oppdaterte oversikter finnes på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet)
 • Rutiner for å sjekke at solingstidstabellen oppdateres ved skifte av rør og lamper, å sjekke at merking av sengene, oppslag om advarselstekst, verneregler og 18 års aldersgrense, samt bruksanvisning med anbefalte solingstider er lett tilgjengelig og lett synlig.
 • Å sikre at de ansatte bruker beskyttelsesbriller når de skal utføre oppgaver med et solarium med rør og lamper tent.
 • Opplæring av nye ansatte slik at de er i stand til å informere om helserisiko, om vernereglene samt anbefale solingstid i forhold til kundens hudtype og hvilket solarium han eller hun kan bruke.
 • Å påse at nødvendig informasjon om virksomheten er lett synlig dersom solariene ikke er betjent (navn og telefonnummer til eier/daglig ansvarlig), slik at kunden har noen å henvende seg til ved behov for informasjon eller hvis noe er galt.
 • Avvikshåndtering og internrevisjon.

Miljørettet helseverns oppgaver

Miljørettet helsevern er en del av et interkommunalt samarbeid i Solør for kommunene Grue, Åsnes og Våler. Våre oppgaver er blant annet:

 • Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene
 • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
 • Føre tilsyn
 • Behandle klagesaker

Kilder: Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet