Kommunal fysioterapi

Fysioterapitjenesten yter tjenester til innbyggere i Grue kommune. Formålet med tjenesten er å bidra til at du oppnår best mulig funksjon etter skade, sykdom eller medfødte lidelser, og at du får informasjon og veiledning om hvordan du selv kan ta best mulig vare på din helse.

Kommunefysioterapitjenesten gir tilbud til:

Barn og unge 0-18 år:

 • Utredning av behov og tiltak for barn og unge med funksjonsproblemer eller som står i fare for å utvikle slike problemer
 • Veiledning av aktuelle samarbeidspartnere
 • Forebyggende tiltak for enkeltindivider eller grupper
 • Barselgruppe på helsestasjon

Voksne og eldre

 • Oppfølging og opptrening til aktuelle brukere på rehabiliterings-  og korttidsplass på sykehjem.
 • Tilbud om fysioterapi og trening individuelt og i gruppe, i kommunefysioterapiens lokaler ved Grue sykehjem, for de som har vanskelig for å komme seg til institutt.
 • Veiledning av personell på langtidsavdelinger og omsorgsboliger.
 • Hjemmebesøk for pasienter som ikke er i stand til å komme til fysioterapeutens lokaler.
 • Hverdagsrehabilitering

Tjenestetilbudet er rettet mot brukere som bor hjemme eller i institusjon, og som ikke er i stand til å benytte seg av tilbudet på de fysikalske instituttene.

Fysioterapeuter med driftsavtale

Grue kommune har 2,5 årsverk, fordelt på til sammen 4 fysioterapeuter, som jobber som privatpraktiserende fysioterapeuter med driftsavtale. De har et åpent tilbud til kommunens innbyggere og prioriterer henvendelser ut i fra en vurdering av haste- og alvorlighetsgrad. I vurderingen tas det hensyn til nasjonale og kommunale prioriteringer, og til hvordan fysioterapeutens totale kapasitet best kan utnyttes.

Bedringens veg

Adresse: Bedringens veg 4, 2260 Kirkenær

 • Hallvard Nilsen, fysioterapeut
  Åpningstider: mandag–torsdag kl. 07.30-16.30
  Mobil: 452 13 950

 • Eivind Hjortland, manuellterapeut og fysioterapeut
  Åpningstider: mandag og onsdag, annenhver fredag kl. 08.30-15.30
  Mobil: 920 97 731
   
 • Brede Tandberg, fysioterapeut
  Åpningstider: mandag og torsdag, annenhver fredag kl. 08.30-15.30
  Mobil: 917 92 314

Hordvik fysioterapi

Adresse: Solørvegen 1063, 2260 Kirkenær

Ergoterapi

Ergoterapi er et tilbud til mennesker som av ulike grunner har eller står i fare for å få problemer med å utføre daglige aktiviteter.

Målet er å bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne ivareta daglige aktiviteter best mulig ut fra sine forutsetninger. Behovet kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Ergoterapitjenesten kan omfatte

 • Rehabilitering, habilitering og hverdagsrehabilitering
 • Formidling av tekniske hjelpemidler
 • Tilrettelegging av hjemmesituasjon
 • Veiledning i boligsaker, ofte i samarbeid med Husbanken og NAV Hjelpemiddelsentral
 • Kontaktperson og bindeledd mellom kommunen og NAV Hjelpemiddelsentral innen syn, hørsel, kognisjon og bevegelse

Hvem kan få tjenesten

Alle, uansett alder som bor/oppholder seg i kommunen og som på grunn av sykdom, skade eller annen funksjonsnedsettelse trenger hjelp til å tilrettelegge daglige aktiviteter.

Ved behov for bistand av ergoterapeut, kan du ta kontakt pr. telefon eller e-post. Du kan også avtale et kontorbesøk.
Samarbeidspartnere som tildelingskontoret, lege eller hjemmetjeneste kan også formidle kontakt.

Kommunalt hjelpemiddellager

Grue kommune tilbyr korttidsutlån av hjelpemidler fra kommunalt lager. Aktuelle hjelpemidler fra korttidslager kan være blant annet rullestol, rullator, toalettstol, toalettforhøyer, krykker og dusjkrakk.

En hjelpemiddelteknikker bistår med utkjøring av store hjelpemidler, og montering av tekniske hjelpemidler.
Ved spørsmål kan du kontakte fysioterapeut eller ergoterapeut.

Tren selv hjemme

Helsedirektoratet har laget kurs i fallforebyggende trening og aktiviteter for eldre. Gjennom kurset "BASIS hjemmetrening" får du kunnskap om hvorfor det er så viktig å trene, hvordan du kan drive fallforebyggende trening på egenhånd, og du får forslag til øvelser du kan gjøre. 

Det er viktig at du tar kurset først for å lære riktig trening, før du går over på selve øvelsene. Lenke til kurset finner du her: https://www.basis-fallforebygging.no/basis-hjemmetrening