Legevakt

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 1. Fastlegen din i åpningstiden
 2. Legevakt 116117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 3. 113 når det er akutt og står om liv ​

 

Fastleger

Grue legesenter

Nettside: www.drsamimi.no
Dr. Reza Samimi
Dr. Albertas Aukstikalnis
Besøksadresse: Finnskogvegen 139, Kirkenær
Telefon: 62 94 22 12
Kontakt vedrørende konsultasjoner, fornyelse av resepter og sykemeldinger m.v. kan gjerne skje via helsenorge.no eller HelseNorge-app´en.

Dr. Lerners legekontor

Besøksadresse: Solørvegen 1075, Kirkenær
Telefon: 62 94 49 10
Kontakt vedrørende konsultasjoner, fornyelse av resepter og sykemeldinger m.v. kan gjerne skje via helsenorge.no eller HelseNorge-app´en.

Feriestengt

Dr. Lerners legekontor er feriestengt i uke 28, 29 og 30. Grue legesenter er vikar.
Grue legesenter er feriestengt uke 31, 32 og 33. Dr. Lerners legekontor er vikar
Husk å sjekke at du har nok resepter og andre formaliteter i orden før kontorene stenger

Tannleger

Tannlegevakt

Tannlegevakt i Innlandet

Tannlege Tommy Stenshol AS

Besøksadresse: Solørvegen 1048, Kirkenær
Telefon: 62 94 70 66
E-post: tannlege@stenshol.no

Tannleger:

 • Tommy Stenshol
 • Hanne Alme

Tannlege Lars-Henri Myrer

Besøksadresse: Tjuravegen 272, Kirkenær
Telefon: 453 92 535

Skoletannlege

Grue Tannklinikk

Besøksadresse: Bruvegen 4, 2260 Kirkenær
Telefon: 62 94 69 80
E-post: grue.tannklinikk@innlandetfylke.no

Akutt kommunal døgnplass (KAD)

Kommunene har en lovpålagt plikt til å ha tilbud om døgnkontinuerlig øyeblikkelig hjelp. Tilbudet skal være et alternativ til sykehusinnleggelse for pasienter over 18 år, der det er tilstrekkelig med observasjon og behandling på et allmennmedisinsk nivå med varighet inntil 72 timer.

Grue, Kongsvinger og Nord-Odal har felles kommunal døgnplass-tjeneste på Roverudhjemmet.

Les mer om Akutt kommunal døgnplass (KAD) her

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder. Kommuneoverlegen plikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommuneoverlegen er medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kommuneoverlegens oppgaver:

 1. Smittevern
  Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.
 2. Miljørettet helsevern (MHV)
  Miljørettet helsevern (MHV) er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. MHV påser at kommunene følger opp sitt ansvar for de fysiske forholdene for barn og unge i barnehager og skoler. Videre skal MHV påse at kommunen tenker på folkehelsa ved utbygging og planlegging for framtida. Virksomheter som utgjør en negativ påvirkning av folkehelsa kan pålegges utredning, retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging.
 3. Medisinskfaglig rådgivning
  Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til ledelsen ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.
 4. Helsemessig og sosial beredskap
  Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, atomuhell, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.
 5. Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
  Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

Kontaktinformasjon til kommuneoverlegen:

Jan-Øyvind Lorgen 
Mobil: 477 86 572
Lorgen foretrekker henvendelser per e-post, hvis mulig: Jan-Oyvind.Lorgen@grue.kommune.no