Håndtering av landbruksplast

Solør Renovasjon IKS (SOR) sin innsamleravtale for landbruksplast gikk ut 31.12.2023. Som følge av endringene i innsamlingsordningen for landbruksplast, vil Felleskjøpet Agri sammen med Norsirk, ha hovedansvaret for innsamling av landbruksplasten i Norge.

Hva betyr dette for deg?

  • Landbrukskunder som har avtale med SOR, vil fortsatt kunne levere PP-sekker vederlagsfritt til Kildal Miljøstasjon. PP-sekk/storsekk skal pakkes og stappes sammen i storsekker fritt for annet avfall. For landbrukskunder som har rundballefolie vil det fortsatt være muligheter å levere, men da til endrede priser. Ved sortering skal hvit/blank folie sorteres sammen. Farget folie leveres separat. Landbrukskortet medbringes som tidligere ved levering. Prisendringer fra 1.2.2024 fremkommer av pristabellen.

Info og pristabell (PDF, 169KB)

Dersom du som landbrukskunde ønsker en annen avtale, rettes en henvendelse til
Felleskjøpet Agri ved Geir Vik. Telefon 91726222, e-post geir.vik@felleskjøpet.no

Kontaktperson i SOR
Roar Lund, telefon 900 35 225, e-post roar@solorrenovajson.no
E-post post@solorrenovasjon.no Telefon: 62 95 50 90
 

Veterinærvaktordningen

Vakttelefon for Solør: 474 89 966

Ordningen med veterinærvakt skal sikre at det i kommunal / interkommunal regi blir etablert klinisk vakt med tilgang til veterinær i alle deler av landet -slik at nødvendig veterinærhjelp kan skaffes utenom ordinær arbeidstid.

Kontaktperson på landbrukskontoret: Nina Berg tlf 62 42 43 05
E-post: nina@vis.kommune.no

Erstatning ved avlingstap

Regelverk er nå klart for erstatning ved avlingstap på grunn av manglende arbeidskraft.

Mange grøntprodusenter fikk problemer med å skaffe nok arbeidskraft på grunn av koronapandemien. Partene i jordbruksoppgjøret ble  derfor enige om at erstatningsordningen for avlingsskade i år skal utvides til også å omfatte avlingssvikt som følge av mangel på arbeidskraft i innhøstingen som kan tilskrives restriksjoner i flyten av arbeidskraft forårsaket av koronapandemien. 

Særordningen gjelder bare vekstsesongen 2020 og følgende vekstgrupper: Frukt, bær, poteter og grønnsaker.  Maks. erstatningsbeløp pr. foretak pr. ovennevnte vekstgrupper er hevet fra kr 750.000 til kr 2,0 millioner. 

Les hele saken og forskrift hos Landbruksdirektoratet
 

Størst på potet

Grue kommune er Norges største potetkommune.

Grue kommune har 136 aktive gårdbrukere som dyrker ca. 65 000 daa med fulldyrket jord. På dette arealet dyrkes det i hovedsak poteter, korn, gras og noe grønnsaker.

Det er også en del gårdbruker som de siste årene har startet opp med tilleggsnæring innenfor turisme og Inn på Tunet i tillegg til tradisjonell landbruksdrift.

Grue-bønder i potetprosjekt

bønderSeks bønder og potetprodusenter fra Grue er plukket ut av influenceren Marianne Tveter i Heimkunnskap.no for å sette fokus på norske råvarer i sommer.

Les mer: Bønder i Grue med i potet-prosjekt
 

Halmbrenning

Det er forbud mot åpen brenning av halm jf. Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner, Grue Kommune, Innlandet §4.

Kommunen kan i særlige tilfeller dispensere fra forbudet i § 4 etter skriftlig søknad. Den skal foreligge i god tid, senest 14 dager før brenningen skal foregå. Det kan knyttes vilkår til dispensasjon.

Det kan søkes dispensasjon for:

  • Halmbrenning om våren i perioden 14. april t.o.m. 31. mai.
  • Halmbrenning om høsten ved vekstskifte fra korn til andre jordbruksvekster.
  • Flatebrenning i skogbruket.
  • Brenning som har en samfunnstjenstlig hensikt med dokumenterte fordeler som i vesentlig grad overstiger ulempene brenningen vil medføre, dog ikke på bekostning av helse eller sikkerhet.

 Vi minner også på at det ikke kan søkes dispensasjon for halmbrenning om våren der du har fått utbetalt tilskudd til ingen jordarbeiding om høsten, jf. forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Innlandet § 13.

Naturskade

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.
Naturskadeordningen forvaltes ikke lenger av kommunene, men av landbruksdirektoratet. 

Les mer om Statens naturskadeordning her
 

Tilskuddsordninger

Tiltak i beiteområder

RMP-tilskudd

Du kan søke på regionale miljøtilskudd fra 15. september. Søknadsfristen er 15. oktober (15. november for beitelag).

Ulverevir

Ordningen med konfliktdempende midler i kommuner med et eller flere ulverevir var en ordning som startet opp i 2017 og ble avsluttet i 2021. I 2022 ble det ikke tildelt noen midler til dette formålet i statsbudsjettet.

SMIL-tilskudd

Produksjons- og avløsertilskudd

Husk frist 15. mars for å levere søknad om produksjons‐ og avløsertilskudd del 1. Det er kun husdyrprodusenter som skal levere søknad nå i mars.

Du finner søknadsskjemaet her: https://www.landbruksdirektoratet.no/no/digitale-tjenester

Du kan levere søknaden inntil 14 dager etter søknadsfristen, dvs. frem til og med 29. mars, men utbetalingen reduseres da med 1000 kroner for hver dag fristen er overskredet. Du kan ikke levere søknad etter 29. mars. Du kan kun få dispensasjon fra søknadsfristen i helt spesielle situasjoner.