Skogbruk i Grue - Statistikk for 2023 og tilskudd for 2024

Her kan du lese statistikk for 2023 og informajson om tilgjengelige tilskudd for 2024
Statistikk og tilskudd (PDF, 262KB)

Skogkurs

Det avholdes 2 dagers kurs innen "Ungskogpleie" i Grue, 25. og 26. april 2024. For deltagere fra Grue, dekkes 50% av deltageravgiften av rentemidler. 
Program og påmelding finner dere her:  Skogkurs

Skogfond

Skogeiere må avsette 4-40% av bruttoverdien av avvirket tømmer til skogfond. Skogfondet nyttes til investeringer i egen skog som:

 • All skogkultur (planting, suppleringsplanting, markberedning, såing, ungskogpleie, sprøyting, kunstig kvisting, forhåndsrydding, suppleringsgrøfting og gjødsling)
 • Underskudd ved tynningsdrift
 • Etablering av felt for juletre- og pyntegrøntproduksjon
 • Nybygging og ombygging av skogsbilveger og traktorveger
 • Vedlikehold av skogsbilveger
 • Merverdiavgift
 • Skogbruksplan
 • Skogforsikring
 • Grensearbeid (ifm jordskifte)
 • Kurs og kursmateriell (Aktivt Skogbruk mv.)
 • Miljøtiltak
 • Bioenergitiltak

Søk om skogfondsmidler

Alle skogeiendommer har en skogfondskonto hvor det avsatte skogfondet står.

 1. Etter at et tiltak er utført kan skogeier legge inn refusjonskrav i skogfondsprogrammet selv: Refusjonskrav for utbetaling av skogfond (krever innlogging i Altinn)
 2. Skogeiere kan gjerne komme innom landbrukskontoret med skogfondsbilag eller sende e-post til kommunen, eller direkte til skogbrukssjefen. Vi må ha faktura/regning og det må fremgå om pengene skal refunderes skogeier, eller om vi skal betale direkte til tredjeperson (m/u mva). For skogkulturtiltakene må det legges ved kart (vi må legge inn opplysninger som areal, stk, bonitet, hoh i systemet). Skogeiers underskrift er viktig. Det er tilskudd (tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, NMSK) til ungskogpleie, markberedning, tettere planting/suppleringsplanting og gjødsling. Når gjødsling er utført brukes dette vedlegget

Veivedlikehold på skogsbilveger

Når man ser at et planlagt vegvedlikehold på en skogsbilveg vil bli dyrere enn 4 kr pr. meter, må tiltaket forhåndsgodkjennes av kommunen. Søknadsblanketten fylles ut og sendes kommunen for godkjenning


Eldre informasjon

Nye skogbruksplaner for Grue øst og Åsnes sydøst

Bestillingsfrist 1. juni

Informasjonsmøter:

8. mai kl. 19 - 21  Victoria Hotell , Flisa

11. mai kl. 19 - 21 Festsalen, Grue rådhus

25. mai kl. 18 - 19 Digitalt på Teams

Se mer informasjon på følgende sider:

Skogbruksplaner Grue øst og Åsnes sydøst

Glommen Mjøsen skog, Takstprosjekter og bestilling av skogbruksplan

Facebook - Nye skogbruksplaner

Ekstraordinært plantetilskudd

All skogplanting våren 2021 kan få et ekstraordinært plantetilskudd gjennom tilskuddsordningen som følger av Midlertidig forskrift om tilskudd for å sikre planting av skogplanter våren 2021 og Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Regjeringens forslag til Revidert nasjonalbudsjett for 2021 innebærer at inntil 40 mill. kroner blir omdisponert over Landbruks- og matdepartementets budsjett til et midlertidig plantetilskudd våren 2021.

Tilskuddssatsen er fastsatt til 1,50 kr/plante.

Det ekstraordinære plantetilskuddet omfatter all skogplanting våren 2021, nyplanting, suppleringsplanting og juletreplanting. Ordningen innrettes og rigges på samme måte som i 2020. Tilskuddet kommer i tillegg til tilskudd til tettere planting (klimatilskuddet).

 • Søknadsfrist 1. september 2021*

*For skogeiere som selv skal søke om det ekstraordinære plantetilskuddet, er søknadsfristen 1. september 2021. Det betyr at søknaden må være sendt kommunen elektronisk av skogeier senest 1. september eller signert papirskjema må være mottatt i kommunen senest 1. september.

Tilskudd til skogkultur 2021

Du kan søke om tilskudd til ungskogpleie, markberedning, nyplanting, suppleringsplanting, gjødsling og miljøtiltak i skog.