Detaljreguleringsplan for Rv. 2 Piksrud bru (PlanID 2022003)

I medhold til plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i Grue den 10.06.2024 i saknr 053/24 følgende plan: Detaljregulering for Rv. 2 Piksrud bru (PlanID 2022003). Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for ny Piksrud bru med tilstøtende veg. Dagens bru har overflateskader i form av betydelig avskallinger på betong og har i tillegg vært utsatt for setninger, brua må derfor erstattes. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for dette.

Piksrud

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, saksframlegg og andre sentrale saksdokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens digitale planregister arealplaner.no og på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Her finner du også saksfremlegget med alle plandokumentene og vedlegg i forbindelse med behandlingen av saken.

Eventuelle klager og Erstatning / Innløsning

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven §1-9 og 12-12. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær, eller pr. e-post til post@grue.kommune.no, innen 3 uker. Frist for å klage på vedtaket er satt til 15.07.2024. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Grue kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven §15-2 og 15-3.

Detaljreguleringsplan for Grindermoen Næringsområde
(PlanID 2020002)

I medhold til plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i Grue den 19.02.2024 i saknr 017/24 følgende plan: Detaljreguleringsplan for Grindermoen Næringsområde (PlanID 2020002). Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for økt tilbud av næringsarealer på Grinder og samtidig tilrettelegger for areal for etablering av solkraftverk

grindermoen

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, saksframlegg og andre sentrale saksdokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens digitale planregister arealplaner.no og på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Her finner du også saksfremlegget med alle plandokumentene og vedlegg i forbindelse med behandlingen av saken.

Eventuelle klager og Erstatning / Innløsning

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven §1-9 og 12-12. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær, eller pr. e-post til post@grue.kommune.no, innen 3 uker. Frist for å klage på vedtaket er satt til 29.03.2024. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Grue kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven §15-2 og 15-3.

 

 

Kommuneplanens handlingsdel 2024-2027

Kommuneplanens handlingsdel 2024-2027 er behandlet av formannskapet. Formannskapets innstilling til kommunestyret legges med dette ut for offentlig høring, i samsvar med kommuneloven § 14-3. Høringsinnspill må være kommunen i hende innen kommunestyrets møte den 11. desember, kl. 11.00

Dokumentet med vedlegg er digitalt tilgjengelig for alle fra lenkene nedenfor, og kan også leses gjennom å oppsøke servicetorget på rådhuset.

Handlingsdel 2024-2027

Vedlegg:

Forskrift om gebyrregulativ (PDF, 639KB)

Kvalitetserklæringer;

- Kvalitetserklæring Avd.MOT (PDF, 149KB)
- Kvalitetserklæring Barn og unge (PDF, 160KB)
- Kvalitetserklæring Fysio ergo (PDF, 152KB)
- Kvalitetserklæring HDO (PDF, 85KB)
- Kvalitetserklæring HDO funksjonshemmede (PDF, 155KB)
- Kvalitetserklæring Hjemmetjenesten (PDF, 156KB)
- Kvalitetserklæring HR-avdelingen (PDF, 150KB)
- Kvalitetserklæring Kjøkken (PDF, 179KB)
- Kvalitetserklæring Kommunalteknikk (PDF, 181KB)
- Kvalitetserklæring Landbruk (PDF, 200KB)
- Kvalitetserklæring Oppvekst (PDF, 150KB)
- Kvalitetserklæring Rehabilitering og bistand hjemmehjelp (PDF, 151KB)
- Kvalitetserklæring Rehabilitering og bistand nattevakter (PDF, 151KB)
- Kvalitetserklæring Service (PDF, 179KB)
- Kvalitetserklæring Sykehjem 1_etg (PDF, 151KB)
- Kvalitetserklæring Sykehjem 2_etg (PDF, 163KB)
- Kvalitetserklæring Tildelingskontoret (PDF, 145KB)
- Kvalitetserklæring Utviklingsavdelingen (PDF, 167KB)
- Kvalitetserklæring Økonomi (PDF, 153KB)

Fritak etter eiendomsskatteloven § 5 (PDF, 488KB)
Fritak etter eiendomsskatteloven § 7a (PDF, 222KB)
Fritak etter eiendomsskatteloven § 7b (PDF, 213KB)

Forskrift om gebyrregulativ 2024

Forskrift om gebyrregulativ 2024 er behandlet av formannskapet som har vedtatt å legge forskriften ut på høring før endelig behandling i kommunestyret. Forskriften legges med dette ut for offentlig høring, i samsvar med forvaltningsloven § 37. Høringsinnspill skal være skriftlige, og må være kommunen i hende innen kommunestyrets møte den 11. desember.

Dokumentet er digitalt tilgjengelig for alle fra lenken nedenfor, og kan også leses gjennom å oppsøke servicetorget på rådhuset.

Forskrift om gebyrregulativ 2024 (PDF, 639KB)

Detaljreguleringsplan for Kirkenær brannstasjon (PlanID 2020001)

I medhold til plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i Grue den 19.06.2023 i saknr 028/23 følgende plan: Detaljreguleringsplan for Kirkenær brannstasjon (PlanID 202001). Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for ny brannstasjon på Kirkenær og samtidig sørge for best mulig utnyttelse av resterende del av Gressbanen.

plankart

Saksdokumenter
Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, saksframlegg og andre sentrale saksdokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens digitalt planregister arealplaner.no og på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Her finner du også saksfremlegget med alle plandokumentene og vedlegg i forbindelse med behandlingen av saken.

Eventuelle klager og Erstatning / Innløsning

Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven  §1-9 og 12-12. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær, eller pr. e-post til post@grue.kommune.no, innen 3 uker. Frist for å klage på vedtaket er satt til 20.07.2023 Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Grue kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven §15-2 og 15-3.


Utleie av eiendom for solcellepark

Grue kommune vurderer å leie ut grunn til solpark på to større områder og ønsker herved å åpne for offentlig konkurranse.
Da denne konkurransen gjelder utleie av eiendom, så er konkurransen ikke underlagt forskrift om offentlige anskaffelser.

Tilbudsfrist: 2. mai 2023.

Her er link til konkurransen:https://permalink.mercell.com/198751097.aspx?_ga=2.267781639.826462315.1679309501-813478509.1621317291


Kommuneplanens handlingsdel 2023-2026

Formannskapets innstilling til Kommuneplanens handlingsdel 2023 – 2026 legges ut på høring med frist 9. desember 2022 kl. 12.00 i henhold til kommunelovens § 14-3.
Innspill til handlingsdelen skal behandles i kommunestyrets møte 12. desember.

Kommuneplanens handlingsdel 2023 – 2026 med tilhørende dokumenter er også lagt ut i Servicetorget på Grue rådhus, Kirkenær

Innspill sendes til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til post@grue.kommune.no

Frist for å komme med innspill er 9. desember kl.12.00.


Detaljreguleringsplan for Grindermoen Næringsområde med vegadkomster (PlanID 2020002)
Planforslag (1.gangsbehandling / utkast)

Utvalg for samfunn og næring har i møte 07. november 2022 vedtatt å legge reguleringsplan for Grindermoen Næringsområde med vegadkomster ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling, jfr. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-10.
Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planen er å regulere næringsområdet inkludert korridoren for ny adkomstveg til rv. 2

kart

Saksdokumenter

Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, saksframlegg og andre sentrale saksdokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens digitalt planregister arealplaner.no og på kommunens Servicetorg.

Høringsinnspill sendes til:
Uttalelser til planforslag kan rettes til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær. Frist for å levere høringsuttalelser er 29.desember.2022.

Har du spørsmål?
Spørsmål og andre henvendelser om reguleringsplanen kan rettes til:

Plankonsulent: Halvor Tangen (hot.siv@outlook.com)
Avdelingsingeniør: Johny Solvang (johny.solvang@grue.kommune.no)
Arealplanlegger: Zwestin Gomgom Welfry (Zwestin.Gomgom.Welfry@grue.kommune.no )Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2023-2027 

Utvalg for samfunn og næring har i møte 7. november 2023 vedtatt å legge Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2023-2027  ut på høring i perioden 8. 11. -30. 11 2022.
Hensikt med planen
Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023 – 2027 er en temaplan og skal være et redskap for å nå kommunens mål innen nevnte områder.
Denne planen er forankret i Kommuneplan 2020-2032, med særlig referanse til kap. 2 Utviklingstrekk, pkt. 2.5 Kultur og fritid

Planen er lagt ut i Servicetorget, Grue rådhus, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær.

Høringsfristen er satt til 30. november. Evt. innspill sendes til post@grue.kommune.no .


Kunngjøring av vedtatt detaljreguleringsplan for Norsk Skogfinsk Museum (PlanID 2022001)

I medhold til plan- og bygningslovens §12-12 vedtok kommunestyret i Grue den 24.10.2022 i saknr 059/22 med følgende plan: Detaljreguleringsplan for Norsk Skogfinsk Museum (PlanID 2022001). Begrunnelse for vedtaket er at planforslaget legger til rette for et nytt bygg for Norsk Skogfinsk Museum med tilhørende anlegg i Svullrya.

kart
Saksdokumenter
Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse, saksframlegg og andre sentrale saksdokumenter finner du som lenker på denne siden. Dokumentene er også tilgjengelige på kommunens digitalt planregister arealplaner.no (https://www.arealplaner.no/grue3417/arealplaner/52) og på kommunens Servicetorg i perioden frem til klagefristen utløper.

Her finner du også saksfremlegget med alle plandokumentene og vedlegg i forbindelse med behandlingen av saken.

Eventuelle klager og Erstatning / Innløsning
Vedtaket kan påklages etter plan- og bygningsloven  §1-9 og 12-12. Eventuelle klager må sendes skriftlig til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær, eller pr. e-post til post@grue.kommune.no, innen 3 uker. Frist for å klage på vedtaket er satt til 29.11.2022

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må framsettes skriftlig til Grue kommune innen 3 år, jamfør plan- og bygningsloven §15-2 og 15-3.


Eldre høringer og dokumenter


Detaljreguleringsplan av ny Piksrud bru, PlanID 2022003, Grue kommune – 1.gangs offentlig ettersyn

Statens vegvesen har i samarbeid med Grue kommune utarbeidet forslag til reguleringsplan for rv. 2 Ny Piksrud bru - og ber om merknader til planforslaget.

Piksrud bru
Plankart Piksrud bru

Dagens Piksrud bru har overflateskader i form av avskallinger på betong. I tillegg, har brua vært utsatt for setninger. Brua må derfor erstattes. I forslag til reguleringsplan for rv. 2 Piksrud bru, foreslås det å bygge ny bru i samme trase som dagens bru. Den nye brua - inkludert tilstøtende veg - vil ha en vegbredde på 9 meter, som samsvarer med vegstandard H1.

Plandokumentene finner du nedenfor eller på vegvesenets hjemmesider:

-    Rv. 2 Piksrud bru - Planbeskrivelse høring 28112023 (PDF, 5MB)
-    Rv. 2 Piksrud bru - Plankart høring 28112023 (PDF, 724KB)
-    Rv. 2 Piksrud bru - Reguleringsplanbestemmelser høring 28112023 (PDF, 179KB)
-    Vedlegg 1 Tegningshefte rv. 2 Piksrud bru (PDF, 19MB)
-    Vedlegg 2 ROS-analyse rv. 2 Piksrud bru (PDF, 2MB)
-    Vedlegg 3 Støyvurdering rv. 2 Piksrud bru (PDF, 1MB)
-    Vedlegg 4 Naturmangfoldnotat rv. 2 Piksrud bru (PDF, 3MB)
-    Vedlegg 5 Flom- og vannlinjeberegninger rv. 2 Piksrud bru (PDF, 2MB)
-    Vedlegg 6 Overvannshåndteringsnotat rv. 2 Piksrud bru (PDF, 5MB)
-    Vedlegg 7 Geoteknisk datarapport rv. 2 Piksrud bru (PDF, 10MB)
-    Vedlegg 8 Geoteknisk vurderingsrapport rv. 2 Piksrud bru (PDF, 10MB)
-    Vedlegg 9 Geologisk vurderingsrapport rv. 2 Piksrud bru (PDF, 5MB)
-    Vedlegg 10 Sammenstilling av innspill til varsel om oppstart rv. 2 Piksrud bru (PDF, 5MB)
-    Vedlegg 11 Referat fra oppstartsmøte Grue kommune rv. 2 Piksrud bru (PDF, 110KB)
-    Vedlegg 12 YM Plan rv. 2 Piksrud bru (PDF, 1MB)

Tiltaket inngår i gjennomføringsprogrammet for riksveger 2022- 2027. Utbyggingen av strekningen er avhengig av årlige bevilgninger over statsbudsjettet, men planlagt og ønsket byggestart er 2026.
Du kan lese mer om planarbeidet for nye Piksrud bru her.

Frist for å sende merknader til planen er 26. januar 2024. Merknadene sendes skriftlig på epost til firmapost@vegvesen.no eller med vanlig post til Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer.

Ta gjerne kontakt
Har du spørsmål til planforslaget, kan du ta kontakt med planleggingsleder Eirik Trøften Aas på telefon 61271264 eller epost eirik.aas@vegvesen.no. Du kan også kontakte Zwestin Welfry, kontaktperson i Grue Kommune, på telefon 46969534 eller på epost zwestin.gomgom.welfry@grue.kommune.no.

Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljregulering av ny Piksrud bru, Grue kommune

piksrud bru


Statens vegvesen skal i samarbeid med Grue kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny Piksrud bru på Rv. 2. Vi ber med dette om innspill til planarbeidet.


Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny Piksrud bru. Eksisterende Piksrud bru er i dårlig stand og må skiftes ut. Figuren over viser planavgrensningen med stiplet blå linje.


Framdrift og frist for innspill

Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 21. november 2022. Dette kan sendes skriftlig med vanlig post til:   

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

2605 Lillehammer

eller med epost til firmapost@vegvesen.no.

Oversendelsen merkes med «21/167435 - Ny Piksrud bru».

Kunngjøringsmaterialet er også tilgjengelig på http://www.vegvesen.no/vegprosjekter samt 

https://www.arealplaner.no/grue3417/arealplaner/54


Ta gjerne kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte planleggingsleder Eirik Trøften Aas på e-post eirik.aas@vegvesen.no eller telefon 61271264. Alternativt kan saksbehandler Zwestin Welfry i Grue kommune kontaktes på e-post: zwestin.gomgom.welfry@grue.kommune.no


Planprogram

Detalj reguleringsplan for Kirkenærtunet Vest
Boligområde (B3)

kart
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-1 og § 12-9 legges planprogram for detalj reguleringsplan for Kirkenærtunet Vest Boligområde (B3) ut til høring. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette varierte boliger med tilhørende anlegg.

Det varsles med dette oppstart av planarbeidet. Dokumentet er også tilgjengelig på Servicetorget, Grue rådhus.

Uttalelser til planprogram kan rettes til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær. Frist for å levere høringsuttalelser er 14. november. 2022Norsk Skogfinsk Museum – utkast til detaljreguleringsplan og kunngjøring av byggesak

Høringsfrist: 04. juli 2022

Utvalg for samfunn og næring har i møte 9. mai 2022 vedtatt å legge reguleringsplan for Norsk Skogfinsk Museum ut til offentlig ettersyn i perioden 21.5. – 04.7.2022, jfr. Plan og bygningsloven (PBL) § 12-10.

Dette er også en kunngjøring av byggestart jfr. PBL §§ 12-10, tredje ledd og 21-3, femte ledd. 

Reguleringsplan med tilhørende dokumenter:

Dokumentene er også lagt ut i Servicetorget, Grue rådhus, 2260 Kirkenær.

Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9.

Har du spørsmål?

Spørsmål og andre henvendelser om reguleringsplanen kan rettes til:

Arealplanlegger Zwestin Gomgom Welfry (Zwestin.Gomgom.Welfry@grue.kommune.no )

Avdelingsingeniør Johny Solvang (johny.solvang@grue.kommune.no)

Høringsinnspill sendes til:
Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær, eller post@grue.kommune.no.

Merk innspillene med Reguleringsplan NSM


Revisjon av kommuneplanens arealdel

Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel er nå i gang og du kan komme med arealinnspill og gi uttalelser til planprogrammet

Forslag til planprogram er lagt ut på høring og offentlig ettersyn.  

Frist for uttalelser til planprogrammet er 4.juli 2022. 

Det er også mulig å sende inn arealinnspill til kommuneplanen. Arealinnspill skal sendes inn på eget skjema. Frist for arealinnspill er 19. august 2022.

Vi ønsker også velkommen til informasjonsmøter om planarbeidet

 • Møte for landbrukere og næringsdrivere 7.juni 2022 kl. 19:00 i auditoriet, Grue barne- og ungdomsskole.
 • Åpent møte 8.juni 2022 kl. 19:00 i Festsalen, Grue rådhus. 

Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen gir føringer for hvordan vi skal bruke og utvikle arealene i kommunen, blant annet hvor skal bygge nye boliger, hvordan vi skal ta vare på natur- og landbruksområder og hvor næringsvirksomhet skal plasseres. Arealdelen skal legge til rette for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi.

Forslag til planprogram og framdrift

Planprogrammet viser hvordan vi skal legge opp planarbeidet, og skal gi forutsigbarhet og klarer rammer for planprosessen. Forslag til planprogram som vi ønsker høringsuttalelser til finner du her.

Planprogrammer er også tilgjengelig fysisk i Servicetorget i Grue rådhus.

Planprogrammet inneholder informasjon om

 • målet med planarbeidet
 • planprosessen
 • opplegg for informasjon og medvirkning
 • viktige temaer i planarbeidet
 • hvordan konsekvensutredningen skal gjennomføres
 • viktige føringer og kunnskapsgrunnlag i planarbeidet

Framdriftsplanen som er foreslått i planprogrammet legger opp til at planprosessen gjennomføres slik at revidert arealdel kan legges fram for vedtak vinteren/våren 2023-2024.

Har du spørsmål?

Spørsmål og andre henvendelser om arealdelen kan rettes til:

Arealplanlegger Zwestin Gomgom Welfry (Zwestin.Gomgom.Welfry@grue.kommune.no)

Avdelingsingeniør Johny Solvang (johny.solvang@grue.kommune.no)

Rådgiver plan og utvikling Anita Sæthre Goplen (anita.saethre.goplen@grue.kommune.no)

Høringsinnspill sendes til:

Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær, eller post@grue.kommune.no.

Merk innspillene med planprogram arealdel.


Regional plan for friluftslivets ferdselsårer

Kommunene Nord-Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog og Grue startet i 2020 arbeidet med Regional plan for friluftslivets ferdselsårer. For å kunne tilrettelegge for et godt tilbud av ferdselsårer er det viktig å ha kunnskap om hvilke ferdselsårer som eksisterer lokalt, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles på en bærekraftig måte for å skape mer aktivitet.

Kongsvingerregionen har et omfattende sti- og løypenett. Dette brukes av et mangfold av interesser, men bruken og behovene for utbedringer av disse er mindre kjent, vi ønsker derfor lag, foreninger og andre innbyggere til å komme med innspill på planen og tiltakslista, for eksempel ved å foreslå viktige stier eller turmål som du mener burde vært med i planen eller komme med forslag til helt nye traseer.

Planen for friluftslivets ferdselsårer består av tre deler:

 • En tekstdel/planbeskrivelse
 • Kommunale delplaner med prioriteringslister
 • Et temakart som viser eksisterende, planlagte og foreslåtte ferdselsårer, turruter og målpunkt.

Her kan du lese hele planen med de kommunale delplanene/tiltakslistene (PDF, 987KB)

Her kan du registrere dine innspill
Når du zoomer deg inn i kartet vil du se at det for eksempel finnes flere stier i marka enn de som er foreslått som fotruter og dette er stier det ikke er foreslått tiltak på.

Frist for høringen er 1. mars 2022


Høring strategidokument «Leve hele livet»

Utvalg for helse og velferd legger strategidokument for kvalitetsreformen for eldre «Leve hele livet» ut på høring med frist 21. februar.

Etter høring fremmes saken med kommunedirektørens innstilling til ny behandling i møterekke 2.

Innspill til rapporten må fremsettes skriftlig innen 21. februar til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no

(28.2) Høringsfristen er nå ute. Høringsinnspill behandles i utvalget 7.mars.


Kommuneplanens handlingsdel 2022-2025

Formannskapets innstilling med tilleggsforslag til handlingsdelen med budsjett og økonomiplan legges ut på høring med frist 8. desember kl. 15.00 i henhold til kommunelovens § 14-3.

Innspill til handlingsdelen skal behandles i formannskapets møte 13. desember.

Innspill sendes til: Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til post@grue.kommune.no innen 8. desember kl.15.00.


Varsel om reguleringsendring: «Endring av Detaljregulering Grue Industripark», Kirkenær i Grue kommune

Dette forslaget til reguleringsendring fremmes av Grue kommune. Det innebærer mindre endringer (PDF, 447KB) av «Detaljregulering Grue Industripark (PDF, 177KB)» (tegnforklaring (PDF, 181KB)) som ble vedtatt 12.03.2018.

Formålet med endringene er å oppnå en mer rasjonell utnyttelse av området. Endringene består i å legge hovedvegen fra Industrivegen, dvs. Veg o_K1, langs fjernvarmeledningen sentralt i området med en arm vestover helt i sør. De to regulerte feltene F2 og F3 kan dermed slås sammen. I tillegg legges det inn en ny avkjørsel til det etablerte gartneriet på gnr. 29 bnr. 290. Reguleringsendringen har samme avgrensing som gjeldende plan og det foretas ingen endringer i de gjeldende reguleringsbestemmelsene.  

Gjeldende plan og reguleringsendringen kan ses på kommunens hjemmeside www.grue.kommune.no

Forslaget til «Endring av Detaljregulering Grue Industripark» behandles som en mindre endring. Dersom det ikke kommer merknader av betydning til varslingen av reguleringen, forutsettes at Grue kommune vedtar endringen direkte.

Frist for merknader til dette varselet om reguleringsendringen er 30.11.2021.

Eventuelle merknader skal sendes: 

Som brev til Grue kommune, Postboks 94, 2261 Kirkenær eller pr. epost til post@grue.kommune.no

Kopi kan sendes til kommunens planavdeling v/ johny.solvang@grue.kommune.no

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Grue kommune ved Johny Solvang på tlf. nr. 62 94 20 57.


Utkast til Plan for idrett, aktivitet og friluftsliv 2022-2026. 

Høringsutkastet (PDF, 2MB) legges ut til gjennomsyn på Grue kommunes Servicetorg. 

Høringsfrist 30. november. 

Innspill sendes til post@grue.kommune.no

 


Høring av lokale brannforskrifter

Glåmdal Brannvesen IKS har utarbeidet forslag til lokale forskrifter som skal gjelde for eierkommunene Kongsvinger, Grue og Eidskog kommune.

Dette gjelder følgende forslag til lokale forskrifter:

Glåmdal Brannvesen IKS sitt styre og representantskap har vedtatt å oversende forslagene til lokale forskrifter til høring og politisk behandling i de repektive kommunene.

 

Høringsfrist

Utvalg for samfunn og næring har vedtatt å legge forslagene til lokal forskrift til offentlig høring. Høringsfrist er satt til mandag 3. januar 2022.

 

Uttalelser

Uttalelser sendes til Grue kommune, post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, Råhusplassen 2, 2260 Kirkenær.


Museumsbygg Norsk Skogfinsk Museum

Jfr. Plan og bygningsloven §§ 4-1 og 12-9 er det utarbeidet forslag til planprogram for detaljregulering av areal avsatt til nytt museumsbygg for Norsk Skogfinsk Museum.

NSMPlanprogrammet ble behandlet første gang i utvalg for samfunn og næring den 27.9.2021 og er nå sendt ut på høring og lagt ut til offentlig ettersyn:

Dokumentene er også tilgjengelig i rådhusets servicetorg.

Det varsles med dette oppstart av planarbeidet.

Frist for å levere høringsuttalelser er 12. november 2021.

Uttalelsene kan sendes til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær.


Fredning av Sollien og Hytjanstorpet

Innlandet fylkeskommune har sendt ut høring av fredningsforslag for Hytjanstorpet og Sollien på Grue Finnskog. Eiendommene skal fredes etter kulturminneloven. Alle kan gi innspill til høringene.

Det er prosedyre at kommunestyret skal behandle fredningssaker, altså gi en kommentar til at Riksantikvaren freder. Høringsforslaget skal behandles i kommunestyret til høsten. 

Les mer om saken på fylkeskommunens nettsider


Høring: Detaljregulerings Høringsutkastet (PDF, 2MB) Kirkenær brannstasjon

Til offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling.

 • Høringsfrist er mandag 14. juni 2021

Merknader til planutkastet sendes Halvor Tangen, Erling Grønlandsveg 2, 2050 Jessheim med kopi til Grue kommune, Rådhusplassen 2, 2260 Kirkenær

Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny brannstasjon på Kirkenær. I planen inngår størstedelen av Grue kommunes eiendom Gressbanen gnr. 16 bnr. 77, dvs. den delen av eiendommen som ligger nord for tidligere regulert omkjøringsveg. I tillegg kommer den delen av gnr. 16 bnr. 6, Skaslien Gjestgiveri som ligger nord for den samme regulerte vegen. Delen av gnr. 15 bnr. 1 er Gressbanevegen mens frisiktarealer kan komme til å berøre gnr. 15 bnr. 1/13.

Det kan bli aktuelt å opprettholde deler av arealet til mindre baneanlegg. Planen omfatter ca. 12,9 da.

Vedlegg:


Utkast til Kulturmiljøplan 2021–2024

(tidligere Kulturminneplan 2015)

På bakgrunn av vedtak i utvalg for samfunn og næring (010/21) legges utkast til Kulturmiljøplan ut på offentlig høring med frist 30.03.21.  

Kulturmiljøplanen sluttbehandles etter høring i kommunestyret den 12.april.


Kommunens handlingsdel

Formannskapets inntilling av handlingsdelen med budsjett og økonomiplan legges ut på høring med frist 14. desember kl. 10.00:

Innspill kan sendes til formannskapets ekstramøte 7. desember, men høringsfristen er 14. desember kl. 10.00 (innspill må være oss i hende før kommunestyrets møte)

Innspill sendes til: Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til post@grue.kommune.no.

Kommunal planstrategi

Grue kommune utarbeider nå planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien belyser hovedutfordringene og hvilke planbehov Grue kommune har i planperioden.

Innspill til planstrategien kan sendes til:

Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til post@grue.kommune.no innen 26.11.2020.


Høring: Næringsplan

Utkast til lokal næringsplan er nå på høring på nytt med frist 30. oktober 2020:

Kommunestyret i Grue ønsker å utvikle en strategisk næringsplan for egen kommune. Utvalg for samfunn og næring har igangsatt arbeidet med strategisk næringsplan på bakgrunn av kommunestyrevedtak. Det er i hovedtrekk markedskreftene som styrer næringsutviklingen. Likevel har kommunen en viktig rolle som vertskap og tilrettelegger, herunder sikre god infrastruktur, nye næringsarealer, rammevilkår og tilgang til kompetanse og kapital.

Formålet med næringsplanen

Formålet med Grue kommunes strategiske næringsplaner er å konkretisere på hvilken måte kommunen skal bidra til at næringslivet i regionen opprettholder og styrker sin konkurransekraft og øker attraktivitet for nye etablerere.

Samtidig vil planen:

 • Gi politikere og administrasjon i Grue kommune innsikt og forståelse i næringslivets rammebetingelser og behov
 • Gi et godt grunnlag for hva kommunen skal fokusere på for å bidra til positiv næringsutvikling
 • Være en plattform for samarbeid mellom næringsliv og kommune og innad i regionen
 • Gi grunnlag for budsjettmessige disposisjoner

Innspill til planen må fremsettes skriftlig innen 30. oktober 2020 til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


Kommunal barnehagestruktur

Utvalg for oppvekst legger rapport vedrørende vurdering av ny, kommunal barnehagestruktur ut på høring med frist 2. oktober 2020.

Etter høring fremmes saken med kommunedirektørens innstilling til ny behandling i møterekke 5.

Innspill til rapporten må fremsettes skriftlig innen 2. oktober 2020 til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær eller på e-post til: post@grue.kommune.no


Folkevalgtes arbeidsvilkår

Kommunal forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår legges ut for høring med en høringsfrist til 18. september 2020:


Søknad fra Solør Bioenergi

Høring av søknad fra Solør Bioenergi AS om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven.

Solør Bioenergi AS har søkt Miljødirektoratet om tillatelse etter forurensningsloven, og saken legges ut til offentlig gjennomsyn.


Varsel om oppstart av reguleringsplaner

Varsel om oppstart av to reguleringsplaner: Kirkenær brannstasjon (Plan-id: 2020001) og Grindermoen Næringsområde med vegadkomster (Plan-id: 2020002). Frist for merknader er 28. august 2020.


Høring: Plan for utvikling av Grue

Planforslaget for revidering av samfunnsdelen i kommuneplanen er nå lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for innspill er 10. august 2020.

Hvis du har innspill til planforslaget kan du sende det til post@grue.kommune.no eller til Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær. Forslagene å være innkommet innen fristen 10.august 2020 kl. 12.00.

Kommuneplanens handlingsdel på høring

Kommuneplanens handlingsdel 2020-2023 inneholder både satsingsområder, budsjett og økonomiplan.

Formannskapet har behandlet kommunedirektørens forslag, og vedtok den 11. november sin innstilling til kommunestyret.

Høringsfrist

Formannskapets innstilling legges ut til offentlig høring, med høringsfrist 8. desember 2019. Høringsinnspill kan sendes kommunens postmottak på e-post post@grue.kommune.no.

Kommunestyret vil behandle innkomne høringsinnspill 9. desember, og deretter fatte endelig vedtak 16. desember.

Dokumentet kan du laste ned her:


Plan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv

Frivillige lag og foreninger i Grue kan gi uttalelser til Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for perioden 2020-2024.

Høringssvar sendes til post@grue.kommune.no innen 4. november 2019.


Frivillig vern av skog

Forslag om utvidelse av Skasberget naturreservat i Grue kommune

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til forslaget om utvidelse av Skasberget naturreservat, spesielt til den foreslåtte avgrensningen og den foreslåtte forskriften, innen 23. juli 2019.


Oppstart av prosess for å utvide Skasberget naturreservat

Fylkesmannen starter arbeidet med å utvide Skasberget naturreservat i Grue kommune.

I forbindelse med ordningen frivillig vern av skog, har det kommet inn et tilbud fra fire grunneiere om å utvide Skasberget naturreservat med ca. 1480 dekar. Skasberget naturreservat ligger ca. 2 km nordøst for Skasen i Grue kommune.

Høringsfrist: 1. mai 2019