Helsetjenester i hjemmet

Vårt mål er å ha fokus på den enkelte innbyggers evne til mestring, og medvirkning i tilrettelegging av egen hverdag. Helsetjenester i hjemmet kan gis som hjemmesykepleie, helsetjenester i miljøarbeidertjenesten, psykiatrisk sykepleie eller rusarbeid.

Tjenesten skal bidra til at du som bruker:

  • Skal være trygg i eget hjem
  • Skal bli mest mulig selvhjulpen
  • Skal forebygge sykdom og skade
  • Skal få de helsetjenester som er nødvendig
  • Skal få en verdig omsorg ved livets slutt

Helsehjelp i hjemmet blir tildelt til de som oppholder seg i kommunen og som fyller vilkårene for nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tilbudet er ment å være en ytelse når du ikke er i stand til å få dekket dine grunnleggende behov.

Hjemmehjelp og praktisk bistand

Hjemmehjelp er en tjeneste som tilbyr praktisk bistand i daglige gjøremål i hjemmet. Praktisk bistand kan omfatte renhold i rom som benyttes daglig, oppvask, klesvask, sengeskift og hjelp til personlig stell. Innkjøp av dagligvarer.

Målgruppen er personer som er helt avhengig av praktisk bistand for å ivareta dagliglivets gjøremål på grunn av sykdom, funksjonsnedsettelse eller andre årsaker.

Kommunen krever egenbetaling for praktisk bistand i hht Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester fastsatt av Helse- og omsorgsdepartmentet 16.12.11.

Søke helse- og omsorgstjenester

Hvis du har behov for helsetjenester i hjemmet, ber vi deg bruke følgende søknadsskjema:

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenster i Grue kommune (PDF, 219KB)