Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Lenke til søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester (PDF, 219KB)

Saksgang for søknaden

  1. Tildelingskontoret mottar søknader om helse- og omsorgstjenester.
  2. Når Tildelingskontoret har mottatt søknaden vil det bli innhentet nødvendige helseopplysninger og annen relevant informasjon.
  3. Vi utfører et hjemmebesøk eller en kartleggingssamtale med søker og eventuelt pårørende.
  4. Tildelingskontoret vedtar riktige tjenester på rett nivå basert på kartlagt hjelpebehov, lovens vilkår og politisk vedtatte tjenestenivå i Grue kommune.
  • Alle søknader vurderes individuelt
  • Tildelingskontoret er også koordinerende enhet og vurderer rett til Individuell plan

Kontakt

Ønsker du å komme i kontakt med kommunen kan du rette din henvendelse til:
Servicetorget, telefon 62 94 20 00 eller send en e-post til kommunens postmottak.

Saksbehandlingstid

Alle søknader behandles i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3, pasient- og brukerrettighetsloven §§ 2-1 a og 2-7, samt forvaltningslovens bestemmelser om enkeltvedtak.
Hvis søknaden ikke kan behandles innen én måned skal det, i henhold til forvaltningsloven § 11 a, gis et foreløpig svar til søker.  

Klagerett

Det kan klages på vedtak om tildeling av helse- og omsorgstjenester etter pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 7. Klagen må være skriftlig og undertegnet av pasienten, eller den som representerer pasienten. Klagefristen er 4 uker fra vedtaket ble mottatt. Klagen sendes Grue kommune, postboks 94, 2261 Kirkenær.

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsorgstjenester