Hva er kommuneplanens arealdel?

Kommuneplanens arealdel er en juridisk bindende plan som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Arealdelen skal vise hvor i kommunen utbygging kan skje, og hvilke arealer som skal brukes til landbruk, natur, friluftsliv og reindrift. Arealdelen skal også vise hvor man skal bygge nye boliger og fritidsbebyggelser, hvor næringsvirksomhet skal plasseres og hvordan skal ivareta natur-, og landbruksområder.

Arealdelen er viktig for å sikre en langsiktig, bærekraftig utvikling og forvaltning av arealene, naturen og kulturmiljøene i kommunen. Arealdelen skal legge til rette for en arealutvikling som bidrar til å oppfylle målene i kommuneplanens samfunnsdel og arealstrategi.

Gjeldende kommuneplanens arealdel

Arbeidet med ny kommuneplan er godt i gang!

Før en ny kommuneplan er vedtatt for Grue kommune, gjelder kommuneplanens arealdel 2012-2023.

Kommuneplankartet er også tilgjengelig i kommunens kartløsning og arealplaner.no

Revidering av kommuneplanens arealdel 2023-2035

Kommunen reviderer nå kommuneplanens arealdel.

arealplan


Arbeidet med revidering av kommuneplanens arealdel pågår, og kommunen har utarbeidet planprogram for revidering av Kommuneplanens arealdel. Forslag til planprogram ble utlyst på kommunens hjemmesida og i lokalavisen 21.05.2022, og frist for uttalelser til planprogrammet var 04.07.2022. Planprogram ble vedtatt av kommunestyret 12.09.2022. Nedenfor er dokumenter om vedtatt planprogram og uttalelser til planprogrammet.

Mottatte Arealinnspill

Forslag til planprogram for revidering av kommuneplanens arealdel ble godkjent i utvalg for samfunn og næring i møte 9.mai 2022, sak 16/22 og ble deretter lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Det ble samtidig gitt varsel om oppstart og kunngjøring av arbeid med revidering av Kommuneplanens arealdel, I tillegg ble det utlyst mulighet for å sende innspill til endringer av formål i arealplan i perioden 21.05.2022-19.08.2022.

bærekraftsmål

samfunnsdelen

Det kom inn 42 forslag til endring av arealformål. 33 forslag har blitt vurdert, og utvalg for samfunn og næring gjennomførte en grovsilling av forslagene den 13.03.2023. De 9 resterende forslagene skal behandles i utvalg for samfunn og næring den 12.06.2023. Innspillene har blitt gjennomgått og vurdert av arealplangruppa i administrasjonen som består av ansatte med ulik fagkompetanse, blant annet leder for enhet samfunn, arealplanlegger, ingeniør innen bygg, oppmålingsingeniør, eiendom og skatt, avdelingsleder landbruk, rådgiver skog- og landbruk og rådgiver plan og utvikling. Innspillene er vurdert mot føringer i samfunnsdelen, herunder langsiktig arealstrategi, FN`s bærekrafts mål, samt nasjonale og regionale føringer og retningslinjer. Det ble gjennomført arbeidsverksted med kommune styrets medlemmer 31.01.2023. I dette møtet ble det jobbet med ulike caser som var hentet fra innkomne arealinnspill.

Av de 33 innspill som er vurdert, skal 20 innspill tas videre i neste planfase. 7 innspill skal tas inn i neste planfase med noen betingelser, og 6 innspill er tatt ut av planarbeidet. Innspill som tas med videre i prosessen blir ytterligere utredet i en konsekvensutredning. Videre blir forslag til revidert kommuneplan lagt fram for politisk behandling, og deretter sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da være mulig for alle å gi uttalelser til planforslaget.

Hva skjer nå?

 • Kommunen skal vurdere og ta grovsiling av innspillinene som kom etter politisk behandling 13.03.2023.
 • Kommunen skal vurdere kommunens egne innspill om blant annet behov for arealer knyttet til offentlige tjenester og teknisk infrastruktur og vurdere areal som skal tilbakeføres fra utbyggingsformål til formål landbruk, natur- og friluftsliv.
 • Kommunen skal utarbeide konsekvensutredning for innspillene som er vurdert og tatt inn i neste planfase
 • Kommunen skal revidere alle dokumenter som tilhører kommuneplanens arealdelen (planbestemmelser, plankart, planbeskrivelse, areal- og naturregnskap, konsekvensutredning og ROS-analyse)
 • Kommunen skal gjennomføre grendemøter

Status og tidsplan for å revidere av kommuneplanens arealdel


Tidligere møter om kommuneplan

 • 07.06.2022 og 08.06.2022 - Åpent møte og et møte med næringsaktører i kommunen for å informere om planprosessen.
 • 05.09.2022 - Møte med næringsaktører på industriområdet på Kirkenær i. 
 • 30.01.2023, 06.02.2023 og 22.02.2023 - Arbeid med arealene og arealinnspill ble presentert for og drøftet med eldrerådet, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og ungdomsrådet.
 • 31.01.2023 - Arbeidsverksted med kommune styrets medlemmer. Det ble jobbet med ulike caser som var hentet fra innkommende arealinnspill.

Neste møter om kommuneplan

 • Grendemøte Kirkenær: August 2023
 • Grendemøte Grinder: August 2023 
 • Grendemøte Namnå: August 2023 
 • Grendemøte Svullrya: August 2023 
 • Barn og unge møte (GBUS): August 2023

Har du spørsmål?


Spørsmål og andre henvendelser om arealdelen kan rettes til:

 • Rådgiver plan og utvikling

Anita Sæthre Goplen

 • Arealplanlegger

Zwestin Gomgom Welfry