Alle søknader må sendes inn via søkerportalen regionalforvaltning.no. Merk at de ulike støtteordningene har ulike søknadsfrister.

Søk støtte nå 

Ønsker din bedrift å søke støtte til bedriftsintern opplæring?

Innlandet fylkeskommune har lagt ut støtteordning med søknadsfrist 28. oktober. Informasjon om støtteordningen finnes på Regionalforvaltning.no, hvor du skriver inn «bedriftsintern opplæring Innlandet» i søkefeltet.

Før du søker er det viktig å lese kriteriene nøye! Merk til at ufullstendige søknader kan bli avvist. 

Bedriftsintern opplæring

Innlandet fylkeskommune forvalter ordningen Bedriftsintern opplæring Innlandet (BIO Innlandet). BIO Innlandet retter seg mot det private næringslivet i Innlandet. Ordningen er ikke er ikke rettet mot bedrifter som tilbyr kompetanse til andre, men bedrifter som etterspør kompetanse. Støtte gis etter statsstøtteregelverkets gruppeunntak artikkel 31. Ordningen er permanent, men retningslinjer og de økonomiske rammene er tilpasset dagens situasjon og kan endres. 

Formålet med ordningen er å styrke bedriftenes omstilling-, konkurranse og overlevelsesevne 
gjennom å øke de ansattes kompetanse, og i tillegg sikre at flest mulig beholder jobben. 

Hvem kan få støtte? 

Både små, mellomstore og store bedrifter er omfattet av ordningen. Ordningen er ikke fag- eller bransjespesifikk. Både enkeltbedrifter, flere bedrifter sammen, bransjeorganisasjoner, destinasjonsselskap og liknede kan søke. Der flere søker sammen, må èn bedrift stå som ansvarlig søker.

Det gis ikke tilskudd til bedrifter som er i en økonomisk vanskelig situasjon. Unntak gjøres for de som 
ikke hadde økonomiske vanskeligheter pr. 31.12.2019. 

Hva kan støttes? 

 • Det gis tilskudd til gjennomføring av relevante opplæringstiltak av egne ansatte, herunder lærlinger. Eiere av enkeltpersonforetak kan omfattes av ordninga når de deltar i opplæring sammen med ansatte. 
 • Bedriften kan få støtte til kostnader knyttet til opplæring, herunder reiseutgifter for kursholder, til kursavgift og deltakeravgift samt til lønnsutgifter for deltakerne under opplæringstida. Reise og opphold for kursdeltakere inngår ikke. 
 • Tilskudd kan tildeles for arbeidstakere i jobb og delvis permitterte. Helt permitterte kan omfattes dersom regelverket for dagpenger tillater det. Det gis ikke lønnstilskudd for permitterte arbeidstakere som mottar dagpenger. Opplæringskostnadene må minimum dekke 1/3 av totale, godkjente kostnader. 

Det gis ikke støtte til: 

 • Utvikling av kurs- og kompetansetilbud til bedrifter.
 • Ordinært opplæringsløp for lærlinger.
 • Tiltak som kan defineres som løpende drift.
 • Ordinære bedriftsutviklingstiltak.
 • Ordinære opplæringstiltak i en bedrift, som for eksempel regnskapskurs.
 • Obligatorisk opplæring og opplæring som bedriften er pålagt å gjennomføre, som for eksempel sertifisering.
 • Ordinær formell utdanning som fagskole- og høgskoleutdanning.
 • Andre opplæringstiltak som er offentlig finansierte.
 • Opplæring ut over 26 uker. 

Prioritering av bedrifter: 

 • Godkjente lærebedrifter.
 • Bedrifter som har permittert arbeidskraft eller som står i fare for å måtte permittere.
 • Samarbeidende bedrifter.

Det vil legges vekt på bedriftens betydning for lokalsamfunnet.

Prioritering av opplæringstiltak: 

1. prioritet: 

 • Opplæring hvor ekstern kursholder benyttes.
 • Opplæring som omfatter en stor andel av de ansatte.

2. prioritet (hvis midler):

 • Opplæring som omfatter færre enn tre personer.
 • Opplæring som kun omfatter ledelsen.
 • Tiltak som omfatter intern opplæring for å øke eksisterende markeder.

Støttesats

Maksimal støttesats er 60% av støtteberettigede kostnader. Bedrifter med mer enn 250 ansatte og 
mer enn 50 mill. kr i årlig omsetning kan maksimalt støttes med 50% av støtteberettigede kostnader. 

Støttebeløp

Små og mellomstore bedrifter og enkeltpersonforetak med inntil 50 ansatte kan maksimalt få kr 300.000 i støtte. Mellomstore bedrifter med 50 til 250 ansatte kan få maksimalt kr 600.000 i støtte. Store bedrifter med over 250 ansatte kan få maksimalt kr 1.000.000 i støtte. 
Der flere bedrifter samarbeider om felles opplæringstiltak, kan maksimalt støttebeløp utvides. Opplæringstiltakets art og antall ansatte som deltar i opplæringen vil legges til grunn ved vurdering av støttebeløp. 

Hvordan søke?

Søknad om tilskudd, rapportering og utbetaling foretas via søkeportalen regionalforvaltning.no.
Oversikt over søkere som mottar tilskudd legges ut på fylkeskommunen hjemmeside www.innlandetfylke.no

Søknaden må inneholde: 

 • En kort beskrivelse av bedriften inkl. antall ansatte, og bedriftens behov for opplæring. 
 • En opplæringsplan med konkret beskrivelse av opplæringstiltaket. Opplæringsplanen må være godkjent før opplæringen begynner.
 • Informasjon om hvem som skal stå for opplæringen.
 • Kostnadsbudsjett og finansieringsplan for prosjektet. Bedriftens egenandel kan være egeninnsats i form av timer og/eller finansiering (i direkte kroner). Godkjent timesats utgjør 1 promille av årslønn, men maksimalt 500 kr/time.
 • Opplysninger om mottatt offentlige tilskudd/finansiering siste tre år.
 • Nøkkeltall fra regnskap 2019. Hvis situasjonen var økonomisk vanskelig 31.12.2019, men er bedret nå, må det dokumenteres.

Søknadsfrist 15. april 2021 

Det er ikke mulig å søke etter fristen
Ufullstendige søknader kan avvises. Det anbefales å lese kriteriene nøye!

Søknad sendes via Regionalforvaltning.no Her finner du også fullstendige kriterier for ordningen.

Mer informasjon

Ta gjerne kontakt med fylkeskommunen før innsending av søknad. 

Midler til landbruksutvikling

Fylkeskommunen har også overtatt de landbruksretta utviklingsmidlene fra fylkesmannen. Disse heter nå regionale tilretteleggingsmidler (tidligere UT-midler). Disse midlene er lyst ut sammen med midlene til rekruttering og kompetanse i landbruket, og her er søknadsfristen 30. april. Her kan det også søkes om midler til å avhjelpe virkninga av koronatiltaka. Ordninga retter seg ikke mot enkeltbedrifter, men organisasjoner og samarbeid, kommuner og FoU-institusjoner.

Støtteordninger for næringslivet

Reiselivet har også ei egen støtteordning med søknadsfrist 30. april. Her kan destinasjonsselskap, samarbeidende bedrifter o.l. søke om støtte til utviklingstiltak.

Det er også lagt ut to generelle støtteordninger (jf. nedenfor) for utvikling av næringslivet, der innovasjonsaktører, samarbeidende bedrifter/bedriftsnettverk og offentlige aktører kan søke. Søknadsfrist er 30. april. Merk at det her kan bli endringer for å tilpasse støtteordningene bedre til samfunnssituasjonen som vi opplever nå:

Støtteordningen Bioøkonomi, industri, teknologi og kreative næringer skal støtte opp under prosjekter som gir innovasjon og utvikling innen næringslivet, med spesiell vekt på sirkulærøkonomi og bioøkonomien.

Støtteordningen Økt sysselsetting og kompetanse tilpasset arbeidsmarkedets behov omfatter prosjekter som skal gi næringslivet relevant kompetanse, dessuten tiltak for økt sysselsetting og flere nyetableringer. Kompetansedelen av denne støtteordninga vil bli sett i sammenheng med ordninga for bedriftsintern opplæring – men enkeltbedrifter kan ikke søke om støtte her.

Kontaktinformasjon

Er det spørsmål til dette, kontakt en saksbehandler i fylkeskommunen. Du finner oversikten over støtteordninger med kontaktpersoner her.