Campingplasser - virksomhetens plikter

Campingplasser og leirsteder m.v. omfattes av forskrift om miljørettet helsevern hvor det er et overordnet mål at virksomheten skal planlegges bygges, tilrettelegges og avvikles på en helsemessig tilfredsstillende måte, slik at de ikke medfører helseskade eller ulempe.

Dusjanlegg kan innebære risiko for spredning av legionella via aerosoler. For mer informasjon om risikovurdering, rengjøring og desinfeksjon, viser vi til Folkehelseinstituttets veileder for forebygging av legionellasmitte (Vannrapport 123)
Det kan også være lekeplasser og andre innretninger på en campingplass som kan innebære ulykkesrisiko.

Lovverk

Virksomhetens plikter

Virksomheten må gjøre seg kjent med forskriftenes bestemmelser og påse at disse etterleves.

Meldeplikt

Før ny campingplass tas i bruk, eller ved vesentlige utvidelser eller endringer, skal ansvarlig for virksomheten legge fram melding til kommunen. Meldingen skal inneholde en vurdering av alle forhold som kan ha innvirkning på helse, hygiene eller sikkerhet for besøkende. 

Opplysningsplikt

Den ansvarlige for virksomheten skal etter eget initiativ gi tilsynsmyndigheten opplysninger om forhold som åpenbart kan ha negativ innvirkning på helsen.

Internkontroll

Det skal etableres et internkontrollsystem for å sikre systematisk oppfølging av regelverket. Internkontrollssystemet bør inneholde bl.a:

  • Oversikt over lover, forskrifter og bestemmelser som gjelder virksomheten
  • Rutiner for rengjøring og desinfeksjon av dusjanlegg
  • Renholdsplan
  • Avfallshåndtering
  • Rutiner for sikkerhet og beredskap
  • System for avvikshåndtering

Meldeskjema

Campingplasser og andre lignende virksomheter skal melde fra til kommunen før oppstart, og ved vesentlige utvidelser eller endringer:

Miljørettet helseverns oppgaver

Miljørettet helsevern er en del av et interkommunalt samarbeid i Solør for kommunene Grue, Åsnes og Våler. Våre oppgaver er blant annet:

  • Motta meldinger og holde oversikt over virksomhetene
  • Gi råd og veiledning til eiere og virksomhetsledere
  • Føre tilsyn
  • Behandle klagesaker