1. Tertialrapport 2024

Denne rapporten er nå tilgjenkelig fra følgende lenke:
Lenke til 1. Tertialrapport 2024

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer, og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse. Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

Kommuneplaner:

Planstrategi

Den kommunale planstrategiens formål er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling.
Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden. Planstrategien er et politisk styringsverktøy og er hjelpemiddel for kommunestyret til å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden for å møte lokalsamfunnets behov.

I henhold til plan- og bygningslovens § 10-1 skal kommunestyret minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta kommunal planstrategi.

Temaplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk. Temaplaner gjelder som regel for en periode på flere år, og mange av dem blir revidert etter en tid.

Overordnet

Samfunn og næring

Oppvekst

Helse og velferd

Delegering

Grue kommune har to nivåer av delegering. Kommunestyret har vedtatt reglement for politisk delegering og innstilling, og innenfor dette vedtar kommunedirektøren et administrativt reglement for delegering internt i administrasjonen.

På denne lenken har du mulighet til å søke opp samtlige delegeringer som er gitt: https://delegering.kf.no/delegering/publikum/3417

Du kan søke opp lover eller organisasjonsenheter etter hva du ønsker å se.

Budsjett og økonomiplan

Kommunedirektørens (rådmannens) forslag til neste års budsjett- og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Kommunestyret vedtar neste års budsjett og økonomiplan før jul hvert år.

Kommuneplanens handlingsdel 2024 - 2027
Gebyrregulativ 2024 (PDF, 639KB)

Årsberetning og årsregnskap

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsberetning:

I tillegg til en beskrivelse av måloppnåelse inneholder årsmeldingen et årsregnskap og årsmeldinger fra enhetene. Rapporten er en melding til politikerne om mål som er oppfylt siste år og hva administrasjonen forøvrig har gjennomført i året som er gått.

Regionale planer

Planer som ivaretar regionale løsninger utarbeidet i regi av Glåmdal Regionråd, Innlandet fylkeskommune, Hedmark IKT etc.