Frivillige organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon på varer og tjenester

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele i overkant av 2 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2023. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Det er åpent for søknader og søknadsfristen er 1.september.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen

Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten som det søkes kompensasjon for. Alle mottakere av momskompensasjon må være registrert i Frivillighetsregisteret innen 1.september 2023. Dette gjelder også de som søker via sitt sentralledd. Husk at registrering kan ta litt tid. 

Merk: Sentralledd har egne frister for rapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonen sine nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for mer informasjon.

Det kan søkes etter to modeller: Forenklet modell og dokumentert modell.  Minstegrensen for å søke etter forenklet modell er 100 000 kr i søknadsgrunnlag, og etter dokumentert modell er det 7 000 kr i faktiske merverdiavgiftskostnader. Grensene gjelder ikke for underledd.

Dere finner informasjon om ordningen og søknadsskjema på nettsiden vår:
Momskompensasjon på varer og tjenester - Lottstift.
Her ligger også informasjon om oppdateringer dere må vite om i 2023.

Kommunale tilskudd

Kulturstipend

Stipendet skal stimulere lovende utøvere til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Den enkelte utøver kan selv søke eller andre kan sende inn forslag på kandidater. Både enkeltpersoner og grupper har anledning til å søke.

Stipendet er beregnet på ungdom i aldersgruppen 13-29 år som bor eller har tilknytning til Grue kommune. Stipendets størrelse er inntil kr. 15.000,-

Retningslinjer for kulturstipend i Grue kommune (PDF, 120KB)

Søknadsfrist: 1. desember hvert år
Søknaden skal begrunnes og sendes Grue kommune, postboks 94, 2260 Kirkenær. Du kan også sende søknaden på e-post: post@grue.kommune.no.

Idrettsstipend

Stipendet skal stimulere lovende utøvere til videreutvikling og økte ferdigheter innenfor sitt område. Den enkelte utøver kan selv søke eller andre kan sende inn forslag på kandidater. Både enkeltpersoner og grupper har anledning til å søke.

Stipendet er beregnet på ungdom i aldersgruppen 16-25 år som bor eller har tilknytning til Grue kommune. Stipendets størrelse er inntil kr. 15.000,-

Retningslinjer for idrettsstipend i Grue kommune (PDF, 114KB)

Søknadsfrist: 1. desember hvert år
Søknaden skal begrunnes og sendes Grue kommune, postboks 94, 2260 Kirkenær. Du kan også sende søknaden på e-post: post@grue.kommune.no.

Aktivitetstilskudd for lag og foreninger

Det kan søkes om aktivitets- og kulturtilskudd (kulturmidler) til lag og organisasjoner. Grue kommune vil bidra til å fremme og spre ulike typer aktiviteter, som på en eller annen måte engasjerer personer i Grue. Det legges særlig vekt på aktiviteter for barn og unge.

Søknadsskjema og retningslinjer

Bruk digitalt søknadsskjema: Søknadsskjema for aktivitets- og kulturtilskudd (digitalt skjema som krever innlogging med ID-porten)

Retningslinjer for aktivitets- og kulturtilskudd til frivillige lag og organisasjoner (PDF, 121KB)

Retningslinjer for aktivitetstilskudd - idrett (PDF, 46KB)

Søknadsfrist: 1. april hvert år

Andre tilskuddsordninger

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet
Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

  • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.

Spillemidler

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er hjemlet i lov om pengespill av 28. august 1992. 

Formålet med spillemidler er å bygge og rehabilitere idrett- og aktivitetsanlegg. Spillemidler er sentrale virkemidler til å innfri de statlige anleggsmålene for å gi befolkningen mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.

For å søke om spillemidler forutsettes det at anlegget det søkes om midler til, er forankret i kommunal vedtatt Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (PDF, 851KB).
I Grue rulleres planen årlig.

Årlig søknadsfrist: 1. oktober .
Spillemiddelsøknaden med vedlagt dokumentasjon må være Grue kommune i hende innen fristen. For sent innkomne søknader, vil ikke bli behandlet inneværende år.

Mer informasjon finnes på Bestemmelser om tilskudd til anlegg for fysisk aktivitet og Anleggsregisteret.no