Oppdatert 16.08.21: Gromungen barnehage på Namnå er lagt ned og barna er flyttet til Solungen barnehage på Kirkenær.

Det er i dag tre kommunale og en privat barnehage i Grue. De kommunale barnehagene Solungen, Gromungen og Svullrya ledes av avdelingsleder Berit Melsnes. Hun er ikke i tvil om hvorfor barnehagene gjør det bra.

Stabilitet blant ansatte gir trygge barn

Vi scorer bra på målingene fordi vi har stabilitet blant de ansatte. De ansatte er positive til endring og utvikling. Vi beholder det som er bra, og jobber hele tiden videre med det som trengs å utvikles.

Og vi har bra realkompetanse blant de ansatte, sier hun.

Alle barnehagene i Grue innfrir såkalt pedagognorm. Det betyr at om lag 50% av de ansatte har pedagogisk utdanning. I tillegg er det en stor andel av assistentene som har barneog ungdomsarbeiderutdanning, noe som er et stort pluss.

fire barnInnenfor porten til den private barnehagen på Tjura treffer vi pedagogisk leder Bjørnar Melsås og en gjeng glade unger.

Vi har god bemanning og lite sykefravær. Stabile voksne gir trygge barn, slår han fast.

Tjura barnehage har heller ingen problemer med rekrutteringen.

De to siste vi har ansatt, er tidligere studenter som har hatt praksis her. De kjente oss og vi kjente dem. Elever på ungdomsskolen tar ofte kontakt for å jobbe her i arbeidsuka si. Ett år var det tolv ungdomsskoleelever som hadde arbeidsuke her samtidig, forteller Melsås, som foreløpig er den eneste mannlige ansatte i Grue-barnehagene.

Nøkkeltall for barnehagesektoren

lunsj for minsteKommunebarometeret er en sammenligning av landets kommuner, basert på til sammen 151 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Kommunebarometeret presenteres av Kommunal Rapport hvert år. Det endelige barometeret blir lansert etter at SSB har publisert de endelige Kostra-tallene. 

Barnehagene i Grue scorer godt på flere av nøkkeltallene for barnehagesektoren (se tabell):

Nøkkeltall for barnehagesektoren
Antall barn per årsverk*
Andel barnehager som oppfyller pedagognormen*
Andel ansatte med pedagogisk utdanning*
Andel ansatte som er menn
Andel minoritetsspråklige barn siste år og siste fire år
Antall barn per barnehage
Leke og oppholdsareal per barn*
Andel 1-5 åringer med barnehageplass*

* Barnehagene i Grue gjør det spesielt godt her

Full barnehagedekning og god plass

Det er full barnehagedekning i kommunen og barnehagene har gode lekeog oppholdsarealer for barna. 

barnehage turHos oss er det alltid en barnegruppe på tur. Vi har god tilgang på natur rundt oss og vi legger vekt på å være mye ute, sier Bjørnar Melsås.

Det er mye fin motorikk-trening i skogen.

I Solungen barnehage trekker Berit Melsnes fram en ivrig foreldregruppe som stiller på dugnad for å lage til fine plasser ute, som ungene kan leke og utfolde seg på.

Det er en god dugnadsånd på landet, sier hun, og foreldrene stiller opp. 

Hvordan skal barnehagen fortsette å utvikle seg videre?

Det er den beste delen med jobben. Det hender vi går tilbake til noe vi har gjort før, men utvikling er en fin måte jobbe på, sier Berit Melsnes.

Dessuten er alt vi gjør forskningsbasert. Vi er nå organisert under Utdanningsdirektoratet, og barnehagen har blitt en mer naturlig start på skoleløpet. Før hadde vi mest fokus på lek og moro, nå er barnehagen en bevisst pedagogisk arena.

I dag kan vi for eksempel tilby foreldreveiledningskurs til alle foreldre med 3-åringer i samarbeid med helsestasjonen. Vi samarbeider også tett med skolen. 

barnehage ansatteDe to barnehagelederne trekker fram samarbeidet på tvers som viktig. Siden 1. oktober har den kommunale barnehagen vært underlagt enhetsleder for oppvekst. Det gir enda kortere vei til de andre avdelingslederne gjennom felles møter.

Barnehagene har jevnlige møter og snakkes ofte på telefonen. Vi blir enige om hvordan vi skal gjøre ting og samarbeider ofte om de store linjene, selv om vi selvfølgelig gjør ting ulikt, sier Melsnes.
Melsås trekker fram at også barna treffes på tvers av barnehagene og blir kjent før de skal begynne på skolen.

De eldste barna treffes hver måned med aktiviteter som sykkel, fotball, orientering, ski, skøyter og en årlig Oslo-tur.

I hvert fall er det slik når det ikke er pandemi.

Viktig for bolyst

De siste tre årene har barnehagene i tidligere Hedmark fylke deltatt i prosjektet «Kultur for læring».

Hva har dere gjort annerledes disse tre årene?

Vi har økt kompetansen til alle ansatte. Tidligere sendte vi to og to på kurs. Nå har alle ansatte fått den samme opplæringen samtidig og vi har selv valgt tema. Vi har for eksempel lært mer om rutinesituasjoner. Vi har gått gjennom det teoretiske for å bli enda mer bevisst i situasjonene. I praksis betyr dette at vi snakker om navn på kroppsdeler under påkledning, eller vi synger regler på stellebordet, forteller Berit Melsnes.

kjøkkenOrdfører Rune Grenberg peker på at det er viktig for bolysten at Grue har et godt barnehagetilbud.

Det er helt avgjørende at et godt barnehagetilbud er til stede for å sikre en god oppvekst der barna får utvikle seg. Tiden i barnehage, sammen med foreldrene er vel den tiden der barna formes aller mest i oppveksten, sier han. 

Barnehagen på Svullrya har per dags dato seks barn og er en forholdsvis dyr barnehage å drifte. Hvorfor velger politikerne i Grue å satse på barnehage på Finnskogen?

Først og fremst så har det vært mange nok barn til å kunne opprettholde en avdeling. Det er også uforholdsmessig langt fra den ytterste bosetningen nordøst på Finnskogen og til Kirkenær, derfor er en avdeling på Svullrya viktig. Flere av foreldrene har arbeidsplassen sin på Grue Finnskog, og de vet å sette pris på en lokal barnehageplass. 

Det at vi velger en noe dyrere løsning for å opprette barnehage på Svullrya handler absolutt om bolyst, sier ordføreren.

En barnehage mindre – fortsatt god kvalitet

I dagens barnehagestruktur er det tre kommunale og en privat barnehage i Grue. Fra neste barnehageår er det derimot besluttet at Gromungen barnehage på Namnå legges ned. Solungen og Svullrya barnehager blir fra høsten 2021 organisert som én kommunal barnehage.

Vi har nedgang i barneantallet i Grue som tilsier at vi bør samle alle i én kommunal barnehage, forklarer ordfører Rune Grenberg.

Har det vært en vanskelig politisk avgjørelse å ta legge ned denne avdelingen?

Det er alltid et vanskelig politisk valg å gjøre endringer, og særlig endringer som betyr noe i menneskers liv.

Kommunestyret har i sin beslutning valgt å videreutvikle barnehagen som ligger sentrumsnært og det vil blant annet bidra til å styrke Kirkenær som kommunesentrum.

En sentrumsnær barnehage gir også gode muligheter for friluftsliv og møte mellom generasjoner. Foreldre som har barn både i barnehage og skole får kun ett sted for henting og kjøring og det er kort vei til dagligvarebutikkene.

Jeg håper at endringen ikke vil gi altfor store konsekvenser. Vi ønsker at småbarnsforeldrene vil fortsette å velge barnehage i Grue som beviselig leverer svært gode tjenester, avslutter Grenberg.