Kontakt

Spørsmål ang søknaden rettes til:

Tildelingskontoret
tlf. 94 00 34 04
Åpningstid: kl. 10.00 - 14.00

Søknaden sendes til:

Grue kommune
v/Tildelingskontoret
Postboks 94
2261 Kirkenær

Eller til e-post: post@grue.kommune.no

 

Kommunal bolig

Grue kommune tilbyr kommunal bolig til personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet.

Vi kan tilby bolig for personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet

Hvem kan få kommunal bolig?

Målgruppen for kommunal bolig er personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av:

 • Økonomiske forhold
 • Helsemessige forhold
 • Sosiale forhold

Vilkår for å leie kommunal bolig

 • Søker må ha fylt 18 år
 • Søker må ha lovlig opphold i Norge
 • Søker må ha bodd i Grue kommune de siste 2 år
 • Søker greier ikke, alene eller med bistand fra NAV, skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet

Leie kommunal bolig

Rett til å leie kommunal bolig i Grue kommune tildeles etter søknad som vurderes individuelt etter vilkårene i «Retningslinjer om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Grue kommune» som finnes i Boligsosial handlingsplan (se vedlegg).

Tildelingen skjer i enkeltvedtak med klagerett til kommunal klagenemnd.

Det tilstrebes at flest mulig skal skaffe seg bolig på det private markedet og det oppfordres derfor om å søke bistand fra NAV for økonomiske virkemidler i første omgang.

Tildelingskriterier

Den som er bostedsløs, helsemessig, sosialt eller økonomisk vanskeligstilt eller ikke har greid å skaffe seg bolig på egen hånd kan søke om leie av kommunal bolig.

Søknad vurderes etter følgende kriterier:

 • Må være fylt 18 år
 • Må ha lovlig opphold i Norge
 • Må ha fast adresse eller ha vært bosatt/ hatt opphold i Grue kommune de siste 2 år
 • Være uten egen selvstendig bolig
 • Ha behov for endring av nåværende boforhold på grunn av helsemessige årsaker
 • Ha behov for spesielt tilrettelagt bolig av sosiale og/eller helsemessige årsaker
 • Bo i en bolig som er erklær helsefarlig
 • I tillegg kommer søknad fra person som er akutt bostedsløs, dvs. er uten et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet

Krav til botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangs bosettes etter avtale mellom stat og kommune.

Søknadsskjema for kommunal bolig i Grue kommune
 

Kontakt oss

Servicetorget
Telefon: 62 94 20 00
Telefontid: 09.00 - 14.00
E-post til servicetorget

Mer kontaktinformasjon

Vakttelefoner

Adresse

Grue kommune
Postboks 94
2261 Kirkenær

Besøksadresse
Rådhusplassen 2
2260 Kirkenær
Åpningstid: 08.00 - 15.00

Org.nummer: 964 948 143
Kommunenummer: 3417
Webredaktør: Ellinor Bjerke