Hvem kan få kommunal bolig?

Målgruppen for kommunal bolig er personer som er vanskeligstilte i boligmarkedet på grunn av:

 • Økonomiske forhold
 • Helsemessige forhold
 • Sosiale forhold

Vilkår for å leie kommunal bolig

 • Søker må ha fylt 18 år
 • Søker må ha lovlig opphold i Norge
 • Søker må ha bodd i Grue kommune de siste 2 år
 • Søker greier ikke, alene eller med bistand fra NAV, skaffe egen bolig i det ordinære boligmarkedet

Leie kommunal bolig

Rett til å leie kommunal bolig i Grue kommune tildeles etter søknad som vurderes individuelt etter vilkårene i «Retningslinjer om tildeling av kommunal bolig for vanskeligstilte samt tilrettelagt bolig i Grue kommune» som finnes i Boligsosial handlingsplan (se vedlegg).

Tildelingen skjer i enkeltvedtak med klagerett til kommunal klagenemnd.

Det tilstrebes at flest mulig skal skaffe seg bolig på det private markedet og det oppfordres derfor om å søke bistand fra NAV for økonomiske virkemidler i første omgang.

Tildelingskriterier

Den som er bostedsløs, helsemessig, sosialt eller økonomisk vanskeligstilt eller ikke har greid å skaffe seg bolig på egen hånd kan søke om leie av kommunal bolig.

Søknad vurderes etter følgende kriterier:

 • Må være fylt 18 år
 • Må ha lovlig opphold i Norge
 • Må ha fast adresse eller ha vært bosatt/ hatt opphold i Grue kommune de siste 2 år
 • Være uten egen selvstendig bolig
 • Ha behov for endring av nåværende boforhold på grunn av helsemessige årsaker
 • Ha behov for spesielt tilrettelagt bolig av sosiale og/eller helsemessige årsaker
 • Bo i en bolig som er erklær helsefarlig
 • I tillegg kommer søknad fra person som er akutt bostedsløs, dvs. er uten et sted å sove og oppholde seg det neste døgnet

Krav til botid gjelder ikke for flyktninger som skal førstegangs bosettes etter avtale mellom stat og kommune.

Søknadsskjema for kommunal bolig i Grue kommune (PDF, 185KB)