Behov for omsorgstjenester er ulikt. Den enkelte må vurderes individuelt, og tjenestetilbudet tilpasses den enkelte. Behovet for hjelp og bistand vil for noen være relativt enkelt og lite, for andre er det snakk om omfattende og sammensatte tjenestebehov.

Dagsenter for utviklingshemmede

Dagsenteret er et dag- og aktivitetstilbud til voksne mennesker med med psykisk utviklingshemming. Vi tilbyr varierte gruppe- og individuelle aktiviteter ut fra brukerens behov og ønsker.  Vi har fokus på mestring, sosialisering og nettverksbygging. Vårt mål er å bidra til en aktiv og meningsfull hverdag. Vi holder hovedsakelig til på «Holmsenhuset».

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med nedsatt funksjonsevne. Brukerstyrt personlig assistanse er beregnet for personer med omfattende bistandsbehov og som selv kan ivareta rollen som arbeidsleder eller har en nærstående som kan påta seg rollen eller være medarbeidsleder.
Omfanget av tjenesten bestemmes ut fra hva kommunen ville ytt av tjenester gjennom de ordinære omsorgstjenester. Søkere må ha egeninnsikt og ressurser til et aktivt liv, i og utenfor boligen. Det er en forutsetning at behovet for bistand er så omfattende eller av en slik art at det mest hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse. Tjenesten kan også tildeles til barn der foresatte er arbeidsleder.

Søke helse- og omsorgstjenester

Her finner du søknadsskjema for helse- og omsrogstjenster i Grue kommune