Riktige tjenester på rett nivå

Tildelingskontoret jobber for at våre pasienter skal motta riktige tjenester på rett nivå basert på et individuelt kartlagt hjelpebehov, med fokus på nærhet og helhetlig tjenestelevering. Rehabiliterende koordinator og systemansvarlig for individuell plan (IP) er underlagt denne enheten.

Tildelingskontoret er organisert under Grue sykehjem. Tjenesten holder til i 2. etasje i C-blokka på Grue Helsetun, i fløyen over fysio/ergo og hjemmetjenesten. Alle besøk til kontoret skal avtales på forhånd, enten via telefon eller e-post.

Vedtak om vederlag og egenbetaling fattes av saksbehandler i tildelingskontoret.

Se lenke til søknadsskjema i venstremenyen.

Hva vi ikke saksbehandler

Tildelingskontoret skal ikke behandle saker om allmennlegetjeneste, assistanse fra ergoterapi- eller fysioterapitjenesten, helsesykepleier- og jordmortjeneste, skolehelsetjeneste, tjenester fra barne- og familieteamet eller bruk av tvang og makt etter pasient- og brukerrettighetsloven og helse- og omsorgstjenesteloven.